Oświadczenie osoby nieletniej

Dotyczy uczestników pozostających pod opieką osób dorosłych

  • Wyrażam zgodę na udział syna/ córki ………………………………………………… w „II Bieszczadzkim Biegu po Zdrowie”/ „I Milowym Kroku po Zdrowie”
    w Polańczyku, w dniu 03. Czerwca 2018 r. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w w/w zawodach. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. Jako rodzic/ prawny opiekun zapewnię dziecku bezpieczną drogę na zawody i jego powrót do domu.
  • Jako rodzice (opiekunowie prawni) podpisanego uczestnika ………………………………………………………………….. aprobujemy wyrażoną przez nią/ niego zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

………………………………………………

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych

*niepotrzebne skreślić

Organizator
PGE
Radio Rzeszów
Bieszczady
Plon
Polkard
Skalny
Polańczyk