Regulamin - II Sztafeta Witkacowska

I. CELE IMPREZY:

 1. Promocja zbiorów Stanisława Ignacego Witkiewicza, stanowiących markę Słupska.
 2. Popularyzacja biegania, jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu.
 3. Integracja społeczności lokalnej i ponadlokalnej.

II. ORGANIZATOR:

 1. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”

Partnerzy eventu:

 1. MARIPOL Meble Polska sp. z o. o. sp. k.

III TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data Zawodów: 15.10.2022 r. (sobota).
 2. Miejsce: Słupsk, Park im. J. Waldorffa w Słupsku.
 3. Biuro zawodów: Park im. J. Waldorffa w Słupsku.
 4. Biuro zawodów w dniu 15.10.2022 r. czynne w godz. 09.00-10.45.
 5. Bieg – Sztafeta 5x2km wystartuje o godz. 11.00.
 6. Limit Zawodników: 125 osób (25 sztafet po 5 osób – warunkiem koniecznym wystartowania każdej sztafety jest obecność w składzie min. jednej kobiety).

IV TRASA BIEGU:

 1. Trasa – łatwa, niewielkie utrudnienia mogą sprawiać liczne zakręty.
 2. Start przy Pomniku K. Szymanowskiego w Parku im. J. Waldorffa w Słupsku.
 3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.

V. POMIAR CZASU:

 1. W zawodach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać Fundacja HERKULES AllSports za pomoc chipów aktywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego jest warunkiem wystartowania w zawodach
  i sklasyfikowania w komunikacie końcowym, przy czym chip aktywny umiejscowiony będzie w pałeczce, którą zawodnicy będą sobie przekazywać w strefie zmian.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 15.10.2022 r. ukończą 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Zawodach wyłącznie 
  za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacja Zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się
  w Biurze Zawodów znajdującym się w Parku im. J. Waldorffa w Słupsku.
 3. Podczas weryfikacji Zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość i dowód wniesienia opłaty startowej w przypadku dokonania opłaty startowej na trzy dni przed zawodami.
 4. Podczas weryfikacji Zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu/marszu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału
  w zawodach na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy Zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu okrycia wierzchniego.
 6. Zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego
  na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w określonym terminie tj. do dnia 15.10.2022 r. opłaty startowej.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 30 złotych. W dniu zawodów nie przyjmujemy opłat za bieg.
 5. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do zawodów.
 6. W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach istnieje możliwość przepisania praw do udziału w tych zawodach na rzecz innej osoby pod warunkiem przedłożenia Organizatorowi oświadczenia o zrzeczeniu się praw na inną wskazaną osobę, ostatecznie w dniu eventu do godz. 10.30.
 7. W przypadku osiągnięcia limitu 125 osób (zapisanych i opłaconych) zapisy do zawodów zostają zamknięte!

VIII. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna Sztafet w biegu:

 • Biegacze: Open Sztafeta (I-III) – puchary + dyplomy.
 • Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy, odlewany, unikatowy medal, symbolizujący jeden z obrazów S. I. Witkiewicza.

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy Zawodnik otrzymuje:
 • numer startowy wraz z agrafkami,
 • wodę mineralną na start/mecie biegu,
 • świadczenie medyczne w czasie trwania biegu (ambulans + ratownicy) na start/mecie,
 • świadczenie porządkowe w czasie trwania biegu (służba porządkowa certyfikowana),
 • świadczenie pomiaru czasu (firma pomiarowa certyfikowana),
 • bity medal okolicznościowy, (tylko wtedy, kiedy zawodnik ukończy bieg),
 • posiłek regeneracyjny: ciasto, chlebek ze smalcem.

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Zapisy Drużyn dokonywane są za pomocą platformy elektronicznej na stronie: www.biegislupsk.pl. W przypadku braku drużyny pięcioosobowej zapisy dokonujemy indywidualnie, natomiast wybór osób do drużyny będzie generowany losowo przez Organizatora.
 2. Pełny skład drużyn zostanie podany przed biegiem, w dniu eventu.
 3. Organizator nie zapewnia szatni oraz depozytu odzieży w dniu 15.10.2022 r.
 4. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania biegu. Punkt medyczny zlokalizowany będzie na start/mecie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg-Sztafeta odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje 
  do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym 
  i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników biegu, natomiast uczestnikom Organizatorzy doradzają, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
 6. Organizator główny: Fundacja „Sub ventum” posiada ubezpieczenie OC.
 7. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w Biurze zawodów.
 9. Organizatorzy, wszystkie osoby współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym
  z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 11. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatorów
  i Sponsorów biegu.
 12. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski,
  (tel. kontaktowy GSM: 602759892, darek_klos@op.pl) – decyzje Dyrektora 
  są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
 13. Wydarzenie jest elementem integracji społeczności, przeprowadzone w sposób rekreacyjny i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia co do organizacji eventu stanowią wtórne zagadnienie.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem