Regulamin - XXVI Biegu Święców - 10km

I. CEL IMPREZY

 1. Upowszechnienie biegania - najprostszego sposobu podnoszenia sprawności fizycznej.
 2. Promocja zdrowego trybu życia i dbałość o zdrowie.
 3. Popularyzacja walorów miasta Sławno.
 4. Integracja społeczności lokalnej, instytucji, jednostek samorządowych.

II. ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie.

III. WSPÓŁORGANIZATORZY, PARTNERZY

Urząd Miejski w Sławnie, Szkoła Podstawowa Nr 3,  Szkoła Podstawowa Nr 2, Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego Sławieński Dom Kultury, Komenda Powiatowa Policji w Sławnie, Komenda Hufca ZHP im. Wojska Ochrony Pogranicza w Sławnie, drużyny  harcerskie „Drzewianie” i „Hajdowie”, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie, Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej „Na Szlaku”, MKS Święc Sławno, KB Spoko Sławno.

IV. TERMIN I PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 1. XXVI Bieg Święców odbędzie się 25 maja 2024r.
 2. Program szczegółowy:
 • 10.00 - Zapisy do biegów dziecięco-młodzieżowych  - Hala sportowa przy SP Nr 2

Start biegów dziecięco-młodzieżowych - Stadion

 • 13.00 - Wręczenie nagród biegi dziecięco-młodzieżowe - Stadion
 • 12.00 - Zapisy do biegu głównego na dystansie 10 km  - Hala sportowa przy SP Nr 2
 • 16.00 - Start biegu głównego na dystansie 10km - Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
 • 17.30 - Wręczenie nagród, losowanie nagród - Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

V. TRASA

 1. Dystans XXVI Biegu Święców wynosi 10 km (3 x 3,33km)
 2. Miejsce startu i mety: Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
 3. Trasa biegu: ulice miasta: asfaltowe, z kostki bazaltowej, ścieżki rowerowe asfaltowe.
 4. Trasa biegu będzie zabezpieczona przez Policję, OSP, STRiP, Harcerzy i oznaczona.
 5. Punkty odświeżania będą umiejscowione na 1,5km, 3km, 4,8km, 6,3km, 8,5km i 9,6km trasy.
 6. Na stołach w punkcie odświeżania rozstawione będą kubki papierowe z  wodą z wodociągów miejskich.
 7. Limit pokonania trasy wynosi 90 minut.
 8. Zawodnik, który nie zmieści się w limicie, ma obowiązek zdjąć numer startowy i zejść z trasy biegu.
 9. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

VI. KLASYFIKACJE

 1. Klasyfikacja XXVI Biegu Święców prowadzona będzie w następujących kategoriach: 
 1. generalna: kobiet i mężczyzn,
 2. kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:
 3. - K/M 18            18-29 lat (2006 - 1995)

- K/M 30            30-39 lat (1985 - 1994)

- K/M 40            40-49 lat (1975 - 1984)

- K/M 50             50-59 lat (1965 - 1974)

- K/M 60            60-69 lat (1955 - 1964)          

- K/M 70            70 lat i więcej.            (1954 i starsze/starsi)

d) miasto Sławno, powiat: kobiet i mężczyzn,

e)  klub MKS Święc Sławno: kobiet i mężczyzn.

f)  klub KB Spoko Sławno: kobiet i mężczyzn.

VII.  NAGRODY

 1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród. 
 2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów około godz. 17.00.
 3. 200 pierwszych zawodników, którzy ukończą bieg otrzyma okolicznościowy medal. 
 4. Kategoria generalna kobiet i mężczyzn (miejsca I-V), puchary oraz nagrody pieniężne: 
 • I - 500 zł, 
 • II - 400 zł, 
 • III - 300 zł
 • IV - 200 zł 
 • V - 100 zł 

Kategorie wiekowe - kobiet i mężczyzn (miejsce I-III) - puchary.         

Kategoria miasto - kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) - otrzymują puchary i nagrody pieniężne: 

 • I - 300 zł, 
 • II - 200 zł, 
 • III - 100 zł

Zwycięzcy w kategorii MKS Święc Sławno - kobiet i mężczyzn (miejsca I) - otrzymują puchary.

Zwycięzcy w kategorii KB Spoko Sławno - kobiet i mężczyzn - otrzymują nagrody ufundowane przez KB Spoko Sławno

VIII. KONKURS NA NAJLEPSZY DOPING

 1. Zapraszamy Grupy zorganizowane do dopingu biegaczy na trasie biegu.
 2. Najbardziej pomysłowe formy dopingu zostaną nagrodzone.
 3. Zgłoszenia i uzgodnienie miejsca dopingu pod numerem tel. 603380753.

IX. POMIAR CZASU

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu ChampionChip.
 2. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma zwrotny chip, który winien zostać zamocowany do prawej lub lewej nogi na wysokości górnego otworu sznurowadła buta. Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.
 3. Oficjalnym czasem biegu jest czas brutto.

X. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które 25 maja 2024r. ukończą 18 lat (decyduje dokładna data urodzenia: dzień, miesiąc, rok). Zawodnicy dokonując rejestracji i biorąc udział w XXVI Biegu Święców przedstawiają zaświadczenie lekarskie lub złożą oświadczenie podpisane własnoręcznie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna  Dz. U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001).
 2. Uczestników XXVI Biegu Święców obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
 3. Rejestracja uczestnika XXVI Biegu Święców traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
 4. Organizator  zapewnia: 
  a) numer startowy + agrafki,
  b) ubezpieczenie uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  c) pamiątkowy medal dla 250 osób, które ukończą bieg,

          d) posiłek po biegu.

XI. ZGŁOSZENIE

 1. Biuro zawodów: hala sportowa przy ul. Plac Sportowy (obok stadionu) w Sławnie
 2. Zgłoszenia uczestników XXVI Biegu Święców przyjmowane są przy użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie  https://b4sportonline.pl/biegi_slawno/ oraz na: http://herkules.org.pl/kalendarz-imprez/
 3. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do dnia 23.05.2024r., godz. 24.00. Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i chipów możliwy będzie w Biurze Zawodów mieszczącym się w hali sportowej przy ul. Plac Sportowy 1 w Sławnie wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości w dniu 25.05.2024r. w godz. 12.00-15.00 !
 4. Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie 250 zawodników! Decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Podczas weryfikacji zgłoszenia w biurze zawodów wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników wyrażający zgodę na udział w XXVI Biegu Święców na własną odpowiedzialność. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do uczestnictwa w biegu jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwow imprezie sportowej - XXVI Biegu Święców (na dystansie 10km) i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji XXVI Biegu Święców i wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 6. Nieodebrane numery startowe (zgłoszenia internetowe) zostaną po godz. 15.00 w dniu 25.05. 2024r. wydane kolejnym zgłaszającym się zawodnikom w Biurze Zawodów. 
 7. Biuro Zawodów czynne będzie: 25.05.2024r. w godzinach 12.00-16.00

XII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

 • 50 zł do dnia 23.05.2024r.
 • 25 zł do dnia 23.05.2024r.(mieszkańcy miasta Sławno)
 • 60 zł w biurze zawodów w dniu 25.05.2024r.

W XXVI Biegu Święców zawodnicy zameldowani na terenie miasta Sławno uprawnieni są do 50 % zniżki w opłacie startowe. Warunkiem uzyskania zniżki jest wpłacenie opłaty startowej do 23.05.2023 roku i zaznaczenia w formularzu zgłoszeniowym udziału w Klasyfikacji Mieszkańców Miasta Sławno.

W wypadku wpłaty gotówkowej w biurze zawodów zniżki nie są udzielane. Zniżkę należy 

obliczyć we własnym zakresie i przelać kwotę pomniejszoną o należny rabat. 

Opłaty - przelew elektroniczny przez BLUE MEDIA:

Fundacja Herkules ALL Sports, Bonin 11E,  76-009 Bonin, NIP: 4490676921

Numer konta: 55 1050 1559n 1000 0090 3178 8087

Tytuł przelewu: Numer rejestracji i imię i nazwisko zawodnika.

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie, medal oraz posiłek regeneracyjny.

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

XIII. SZATNIE

Szatnie dla uczestników XXVI Biegu Święców będą znajdować się w wyznaczonych i oznakowanych pomieszczeniach hali sportowej przy ul. Plac Sportowy 1 w Sławnie, gdzie można również pozostawić rzeczy osobiste w przechowalni. 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W ramach zawodów organizowanych w dniu 25.05.2024r. odbywać się będą imprezytowarzyszące o charakterze rekreacyjnym.

 1. XXVI Bieg Święców odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Wszyscy uczestnicy XXVI Biegu Święców zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora. 
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 5. Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 6. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji. 
 7. Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją.
 8. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika. 
 9. Organizator XXVI Biegu Święców uznaje, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 10. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji XXVI Biegu Święców, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku           w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora XXVI Biegu Święców.

XV. DYREKTOR BIEGU.

Dyrektorem biegu jest Krzysztof Kowalczyk - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.

Kontakt do organizatorów:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, 

www.osir.slawno.pl. e-mail: osir@slawno.pl, tel. 598107565, 603380753.

XVI. KLAUZULA INFORMACYJNA.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz .UE.L Nr 119, str. 1),  (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:
 2. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie danych osobowych interesantów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Plac Sportowy 1, kontakt: telefon: 588107565, 603380753 , e-mail: osir@slawno.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji ustawowo nałożonych zadań publicznych wykonywanych przez Urząd Miejski w Darłowie, tj. wynikających z obowiązujących przepisów prawa – z zaznaczeniem, że ilekroć pozyskiwanie i przetwarzanie danych jest wyraźnie uregulowane prawem nie zachodzi potrzeba realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust 1 i 2 RODO;
 4. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i pomocne w celu realizacji w/w zadań, wykonywania umów, zleceń, rekrutacji oraz innych zobowiązań prawnych i przetwarzane będą wyłącznie w tym celu;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana Danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora Danych jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
 7. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 8. Ma Pani/Pan prawo uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej:

a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora;

b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

d) ewentualnym źródle pozyskania danych;

e) prawo sprostowania Państwa danych;

f) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

g) planowanego okresu przechowywania danych;

h) oraz inne wynikające z Rozporządzenia.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisów szczególnych;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem