Regulamin

„II Bieg Ziemniaka”

I. CEL IMPREZY

Promocja Nowych Bielic na terenie kraju.

Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Biesiekierz oraz powiatu koszalińskiego.

II. TERMIN

II Bieg Ziemniaka odbędzie się 22 października 2022 roku. Start biegu głównego odbędzie się o godzinie 12:00.

III. MIEJSCE

Boisko w Nowych Bielicach, gmina Biesiekierz

IV. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Sportowe Bielice”, ul. Róż 1, 76-039 Nowe Bielice

V. ZAPISY

on-line: odbywały się będą do dnia 14.10.2022 r. do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegziemniaka.pl,

VI. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa wynosi:

40 zł – od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.,

50 zł – od dnia 01.07.2022 r. do dnia 14.10.2022 r.,

Brak jest możliwości rejestracji w dniu zawodów.

Opłatę można wnieść przelewem elektronicznym BlueMedia podczas rejestracji na stronie www.biegziemniaka.pl. Brak jest możliwości płatności przelewem tradycyjnym.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora: www.biegziemniaka.pl  lub www.herkules.org.pl.

Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

Kategoria OPEN, mężczyźni oraz kobiety, kategoria wiekowa

Kategorie wiekowe:

l.p

kategoria

Lat

1

K18-29 / M18-29

18 – 29

2

K30-39 / M30-39

30 – 39

3

K40-49 / M40-49

40 – 49

4

K50-59 / M50-59

50 – 59

5

K60-69 / M-60-69

60 – 69

6

K70+ / M70+

70 +

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

Uczestnicy w wieku 15 - 18 lat mogą uczestniczyć w biegu i muszą posiadać pisemna zgodę opiekuna na udział.

Limit uczestników wynosi 120 osób.

VIII. WYRÓŻNIENIA 

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

za miejsca I – III - puchar + upominek

IX. TRASA

 1. START i META znajduje się na boisku w Nowych Bielicach..
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Trasa przebiega po ulicy i chodniku -  pętla ok. 5 km.

X. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Stowarzyszenia „Sportowe Bielice” oraz wolontariusze.
 15. Trasa biegu dostępna jest na stronie www.biegziemniaka.pl
 16. Kontakt telefoniczny do organizatora: 881-210-300, mailowy: kontakt@sportowebielice.pl.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem