Regulamin Biegu Walentynkowego

 • Bieg główny – 5 km - atest PZLA
 • Bieg na dystansie 1 mili - atest PZLA
 • Nordic Walking - 3,4 km
 • Biegi dzieci i młodzieży od 200m do 800m

Obowiązuje limit uczestników - 200 osób na wszystkich dystansach !!!

I. CEL IMPREZY

 1. Promocja Miasta i Gminy Koszalin na terenie kraju.
 2. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 17 lutego 2024 r. - Koszalin - Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Śniadeckich 4

III. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 9.00 - 10.45 - sekretariat zawodów (Hala Widowiskowo-Sportowa)

Biegi dzieci i młodzieży

 • godz. 10:00 – bieg dzieci do 7 lat - 200 m
 • godz. 10:05 - bieg dzieci 8-9 lat - 400 m
 • godz. 10:10 - bieg dzieci 10-11 lat - 400 m
 • godz. 10:15 - bieg dzieci 12-13 lat - 800 m
 • godz. 10.30 – Walentynkowa Mila Biegowa - 1 Mila (1609m) - atest PZLA
 • godz. 11.00 – Bieg Główny - 5 km - atest PZLA
 • godz. 11.35 – Rajd Nordic Walking - 3,4 km
 • godz. 12.00 - uroczyste podsumowanie

IV. ORGANIZATOR

 • Fundacja Herkules All Sports
 • Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

V. ZAPISY

 1. On-line do dnia 15.02.2024 r. do godziny 23:59 lub do osiągnięcia limitu startujących 300 osób opłaconych w biegach i nordic walking przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://biegikoszalin.eu/ oraz https://herkules.org.pl/.
 2. W przypadku osiągnięcia limitu startujących, lista zostanie zamknięta bez możliwości zgłoszeń w dniu zawodów.
 3. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Śniadeckich 4, które czynne będzie:
 • 17 lutego 2024 r. od godz. 9.00 – 10.30

VI. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna w biegu głównym na dystansie 5 km

 • 50 zł do dnia 31.01.2024 r.
 • 60 zł do dnia 15.02.2024 r.
 • 80 zł w dniu zawodów - pod warunkiem przyjmowania zgłoszeń.

Opłata startowa indywidualna w biegu głównym na dystansie 1 mili oraz Rajdzie Nordic Walking - dzieci do 18 lat płacą 50%

 • 40 zł do dnia 31.01.2024 r.
 • 50 zł do dnia 15.02.2024 r.
 • 80 zł w dniu zawodów - pod warunkiem przyjmowania zgłoszeń.

Opłata startowa indywidualna w dzieci i młodzieży -  płatna 10 zł do 15 lutego 2024 roku.

Wpłaty dokonywać na konto:

Fundacja Herkules All Sports, Bonin 11E, 76-009 Bonin

Numer konta  55 1050 1559 1000 0090 3178 8087 z dopiskiem: „Opłata startowa - Bieg Walentynkowy” imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia

W ramach opłaty startowej każdy zgłoszony otrzymuje: pamiątkowy medal, baton, bułka, herbata i kawa.

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora http://biegikoszalin.eu/

3. W biegu głównym mogą brać udział osoby od 14 roku życia.

4. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W biegu głównym na dystansie 5 km będą prowadzone klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn oraz następujące kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • M / K   14 – 17 lat
 • M / K   18 – 29 lat
 • M / K   30 – 39 lat
 • M / K   40 – 49 lat
 • M / K   50 – 59 lat
 • M 60 – 69 lat       K ≥ 60+
 • M ≥ 70+

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

6. Przy weryfikacji osoby nieletniej uczestniczyć musi ich opiekun prawny.

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

X. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE W BIEGACH GŁÓWNYCH ( 5km, 1 mila )

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • za miejsca I – III puchar, upominek

W kategoriach wiekowych - tylko w biegu na dystansie 5 km (nie dublują się z klasyfikacją generalną) 

 • za miejsca I – III upominek

UCZESTNICY RAJDU NORDIC WALKING

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • za miejsca I – III puchar, upominek

W BIEGACH DZIECI I MŁODZIEŻY NA KAŻDYM DYSTANSIE

 • za miejsca I – III  upominek (z podziałem na dziewczynki oraz chłopców)

WSZYSCY UCZESTNICY BIEGU GŁÓWNEGO I NORDIC WALKING BIORĄ UDZIAŁ W LOSOWANIU ATRAKCYJNYCH NAGRÓD

XI. TRASA

 1. START i META Koszalin Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Śniadeckich 4
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po nawierzchni twardej.

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XIII. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
 13. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 15. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać: Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 16. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 17. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : https://biegikoszalin.eu/ oraz https://herkules.org.pl/.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem