Regulamin Pro Tour III Police MTB Maraton

20 września 2020

Ważne!

Pro Tour III Police MTB Maraton i III Police MTB Maraton to te same imprezy sportowe.

I. Cele:

1. Promocja aktywnych form spędzania czasu.

2. Promocja dyscypliny kolarskiej oraz turystyki rowerowej.

3. Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.

4. Wyłonienie najlepszych zawodników III Police MTB Maratonu.

5. Promocja miasta i gminy Police, Powiatu Polickiego oraz Regionu Województwa Zachodniopomorskiego.
 

II. Organizator:

Fundacja Aktywne Police,

ul. Grzybowa 46/1, 72-010 Police

Dyrektor wyścigu: Przemysław Chabasiński – tel. 660 532 777

Biuro zawodów: Wiesława Brzyncka – tel. 605 564 883
 

III. Obostrzenie i informacje dotyczące SARS-CoV-2

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów i GIS w sprawie zapobiegania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wyścig będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i wytycznymi Prezesa Rady Ministrów dotyczącymi organizacji imprez sportowych na wolnym powietrzu.

Ważne!

W razie zaostrzenia czy wręcz zakazu organizowania ( po ogłoszeniu tego regulaminu) imprez o charakterze masowym przez organy Państwa Polskiego organizator ma prawo zrezygnować z przeprowadzenia wyścigu a opłatę startową zwróci na wskazane konto przez zawodnika.

 

IV. III Police MTB Maraton wspierają:

1. Miasto i Gmina Police

2. Powiat Policki

3. Województwo Zachodniopomorskie

4. Pro Tour Bike Serwis Cafe

5. Grawerowanie 3D.pl

V. Patronat medialny:

1. Internetowa Telewizja Regionalna HB

2. Aktywne Pomorze 24.

VI. Termin i miejsce wyścigu:

Wyścig odbędzie się (bez względu na pogodę) w Policach dnia 20 września 2020 r. na Polanie Sportowej za Szkołą Podstawowa nr 8 w pobliżu OSiR ul. Piaskowa 97, gdzie zostaną udostępnione szatnie, toalety, natryski.

 1. 11.00 – start wyścigu Classic

 2. 11:05 – start wyścigu Classic Mini – zawodnicy z kat. K0 i M0 (od 14 do 16 roku życia włącznie), startują tylko na tym dystansie. Dla pozostałych zawodników klasyfikacja tylko OPEN KOBIETY i OPEN MĘŻCZYŹNI. Pierwsze trzy miejsca.

 3. 11.30 – start wyścigu PRO

Zgodnie z wytycznymi podczas trwania pandemii wyścig jest limitowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Biuro zawodów czynne będzie na terenie miasteczka zawodów w dniu imprezy od godziny 8.30 do 10.30

Dokładne informacje będą podawane na bieżąco w mediach społecznościowych Fundacji Aktywne Police. W nieprzewidzianych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu (rezygnacji) przeprowadzenia wyścigu.

VII. Kategorie:

Kobiety:

K0 – (14 - 16 lat) – tylko na dystansie (Classic Mini – jedna runda)

K1 – (17 - 29 lat)

K2 - (30 – 39 lat)

K3 + (40 lat i więcej)

Mężczyźni:

M0 (14 -16 lat) – tylko na dystansie (Classic Mini – jedna runda)

M1 (17 – 19 lat)

M2 (20 – 29 lat)

M3 (30 – 39 lat)

M4 (40-49 lat)

M5 (50 – 59 lat)

M6+ (60 lat i więcej)

Kategorie dla dystansu Classic Mini:

Open Kobiety (od 17 roku życia)

Open Mężczyźni (od 17 roku życia)

K0

M0

Dekorowani są zawodnicy z pierwszych trzech miejsc!!!

Ważne:

 • Duety startują wyłącznie na dystansie Classic

 • Kategoria duety bez podziału na płeć i wiek. Duety rozpoczynają się od 17 lat włącznie.

 • Osoby do 16 roku życia mogą brać udział w wyścigu wyłącznie:

- w asyście opiekuna prawnego (opiekun prawny nie wnosi opłaty startowej, ponieważ nie bierze udziału w klasyfikacji)

- samodzielnie za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

 • Nieukończenie wyścigu przez jednego z członków duetu z różnych powodów powoduje brak klasyfikacji dla drugiego zawodnika duetu.

 • Zawodnicy tej kategorii Duety mają obowiązek wystartować i minąć linię mety w odległości nie większej niż 15m.

 • Zmiana zadeklarowanego dystansu jest możliwa wyłącznie poprzez biuro zawodów za zgodą Dyrektora wyścigu

 • Organizator zastrzega sobie prawo dodania kategorii lub klasyfikacji w tym rozgrywania premii lotnych górskich i innych. Informacje takie organizator ma obowiązek ogłosić w komunikatach przedstartowych.

VIII Trasa

Wyścig przebiegał będzie w okolicach miasta Police, na terenach Puszczy Wkrzańskiej.

Dystans Classic Mini około 16 km

Dystans Classic około 32 km

Dystans PRO - około 48 km.

Specyfikacja trasy:

a) podłoże – leśne i polne ścieżki, asfalt, kostka;

b) na trasie mogą występować naturalne przeszkody;

c) trasa będzie oznakowana strzałkami lub taśmą. Trasa może być zabezpieczona przez osoby porządkowe i służby medyczne.

d) Wyścig zorganizowany jest przy tzw. ruchu otwartym tak dla pojazdów mechanicznych jak i ruchu pieszych.

Na długości całej trasy uczestnik jest zobowiązany do zachowywania szczególnej ostrożności i w razie możliwości informowanie organizatorów i innych uczestników wyścigu o niebezpieczeństwach lub nieprawidłowościach.

IX Program wyścigu

Szczegółowy rozkład dnia będzie podawany na bieżąco w komunikatach przedstartowych w mediach społecznościowych Fundacji Aktywne Police nie później jednak niż na siedem dni przed datą wyścigu.

X Nagrody

Nagrodzeni zostaną wszyscy zawodnicy medalem pamiątkowym a zawodnicy z miejsc od 1-3 poszczególnych kategorii wyróżnieni będą na podium.

Wszystkie dodatkowe nagrody rzeczowe będą ogłaszane na bieżąco w mediach społecznościowych.

Przewidziane jest losowanie wartościowych nagród dla wszystkich zawodników uczestniczących w III Police MTB Maratonu. Forma losowania będzie zgodna z obostrzeniami dotyczącymi SARS-CoV-2.

Istnieje możliwość, że organizator zorganizuje losowanie nagród w mediach społecznościowych po wyścigu. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest wniesienie opłaty startowej.

XI Zgłoszenia i warunki uczestnictwa

 1. Prawo startu w wyścigu mają osoby powyżej 14 roku życia, bez względu na płeć, obywatelstwo, przynależność klubową, posiadane licencje itp., które dokonają rejestracji drogą elektroniczną na adres: aktywnepolice.pl do dnia 17.09.2020 lub w dniu zawodów w biurze zawodów i przyjmują warunki regulaminu imprezy.

 2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego dokonana osobiście w biurze zawodów, po okazaniu dowodu osobistego. Zawodnik poniżej 16 roku życia jedzie w asyście opiekuna prawnego lub za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Opiekun prawny nie wnosi opłaty startowej, jeśli nie bierze udziału w klasyfikacji Duetów. Nie korzysta również z pakietu startowego.

 3. Organizatorzy pobierają opłaty startowe za udział w każdym wyścigu w kwocie 55 zł (pięćdziesiąt pięć złotych), przy wcześniejszej rejestracji drogą internetową oraz 70 zł (siedemdziesiąt złotych) przy rejestracji w dniu wyścigu.

 4. Opłata dla Duetów łącznie to 80 zł (osiemdziesiąt złotych), przy wcześniejszej rejestracji drogą internetową oraz 100 zł ( sto złotych), przy rejestracji w dniu wyścigu.

 5. Opłata dla kategorii K0 i M0 - 40 zł (czterdzieści złotych), przy wcześniejszej rejestracji drogą internetową oraz 50 zł ( pięćdziesiąt złotych), przy rejestracji w dniu wyścigu.

 6. Zgłoszeń dokonywać można drogą elektroniczną: aktywnepolice.pl lub w biurze zawodów w dniu zawodów od godziny 8.30

 7. Zawodnik zgłaszający uczestnictwo drogą Internetową wpłaca przelewem opłatę startową na konto organizatora:  29 1240 3943 1111 0010 9071 5551 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz dopisek MTB Maraton i dystans.

 8. Zgłoszenie uczestnictwa przez Internet oraz wpłacenie opłaty startowej należy dokonać w ostatecznym terminie do czwartku tj. 17.09.2020. Po tym terminie zgłoszenie uczestnictwa oraz opłaty będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów.

 9. Wpisowe nie podlegają zwrotowi. Wyjątek stanowi odwołanie wyścigów przez organizatora lub przeniesienie terminu.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Przyjęci będą ci zawodnicy, których przelewy zostały zaksięgowane na koncie Organizatora oraz posiadają dowody wpłat.

 11. Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika wyścigów z treścią Regulaminu i akceptacją jego warunków.

 12. W przypadku Duetów opłatę wnosi jeden z zawodników w tytule przelewu podając drugiego zawodnika.

 13. Opłatę startową w dniu wyścigu będzie można wnosić jedynie gotówką.

 14. Opłata startowa obejmuje:

prawo udziału w maratonie MTB,

pakiet startowy, numer startowy,

prawo do korzystania z bufetów na trasie

elektroniczny pomiar czasu,

zabezpieczenie medyczne,

posiłek regeneracyjny po maratonie

medal pamiątkowy dla każdego uczestnika, który ukończy maraton,

udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych.

 1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przymocowania numeru startowego na kierownicy roweru w sposób czytelny.

 2. Każdy zawodnik zgłoszony do III Police MTB Maraton startuje na własną odpowiedzialność. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w wyścigu. Ten fakt zawodnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora.

 3. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC i NW.

 4. Warunkiem udziału w wyścigu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodników lub opiekunów prawnych na potrzeby uczestnictwa w zawodach i jego rozstrzygnięcia ogłoszenia wyników i wydania nagród, wykorzystanie imienia, nazwiska oraz wizerunku zawodnika/czki w materiałach informacyjnych przez Organizatora oraz Sponsorów związanych z wyścigiem kolarskim Pro Tour III Police MTB Maraton, ewentualnie w razie konieczności udostępnienie danych dla potrzeb medycznych.

XII Pomiar czasu

Podczas wyścigów będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Każdy z uczestników startujących w zawodach zobowiązany jest do posiadania opaski chip, którą zwraca niezniszczoną (za zniszczenie lub zagubienie może zostać pobrana dodatkowa opłata)

XIII Prawa i obowiązki zawodnika

Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do:

 1. zapoznania się z regulaminem i przestrzegania regulaminu imprezy;

 2. zgłoszenie chęci udziału w wyścigu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu;

 3. zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatora imprezy;

 4. jazdy w zapiętym kasku na całym dystansie;

 5. pokonania całej wyznaczonej przez organizatora trasy (zabrania się skracania wyznaczonej trasy oraz opuszczania okrążeń);

 6. posiadania numeru startowego- prawidłowo przypiętego do rowerów (osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną);

 7. rywalizować w sportowym duchu fair play oraz zapoznania się z trasą wyścigu.

 8. w czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej ma obowiązek ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy. Zabrania się zajeżdżania drogi innym uczestnikom wyścigu i powodowania sytuacji niebezpiecznych, mogących doprowadzić to wypadku innych uczestników wyścigu lub osób trzecich. Za niebezpieczną jazdę grozi dyskwalifikacja;

 9. każdy zawodnik startujący w wyścigach jest osobiście odpowiedzialny za właściwy stan techniczny swojego roweru i jego wyposażenie;

 10. zakazana jest jazda po trasie innej niż wyznaczona przez Organizatora. Trasa wyścigu oznakowana jest strzałkami wskazującymi właściwy kierunek jazdy, taśmą wyznaczającą tor jazdy oraz znakami ostrzegawczymi. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy;

 11. zabrania się używania w wyścigu opon z kolcami;

 12. zawodnicy mogą przeprowadzić trening po trasie wyścigu w dniu jego rozgrywania. Trasa będzie oddana do dyspozycji zawodników do godz 10.30. Podczas trwania wyścigu obowiązuje całkowity zakaz jazd treningowych po wytyczonej trasie;

 13. uczestnik może dokonać koniecznych napraw przy rowerze w trakcie trwania wyścigu, jednak nie może podczas naprawy zastawiać drogi przejazdu innym zawodnikom –naprawa musi być dokonana poza trasą tak, aby nie utrudniać przejazdu innym zawodnikom;

 14. dozwolona jest wymiana roweru podczas wyścigu;

 15. zabrania się używania rowerów z napędem elektrycznym;

 16. zawodnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu;

 17. zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie. W przypadku naruszania tego przepisu, zawodnicy wyścigu będą ukarani dyskwalifikacją. Śmieci mogą być wyrzucane jedynie w wyznaczonej strefie. Strefa wyznaczona zostaje w okolicy 30 m przed i za linią startu/mety;

 18. zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom wyścigu oraz osobom trzecim.

 19. każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Warunkiem wzięcia udziału w wyścigu jest złożenie oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów;

 20. zawodnik zobowiązany jest być w stanie trzeźwym i nie może być pod wpływem żadnych środków odurzających.

 21. w razie wypadku lub powstałej szkody związanej z wyścigiem zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.

XIV Postanowienia końcowe

 1. Protesty i reklamacje przyjmuje i rozpatruje dyrektor imprezy w porozumieniu z przedstawicielem firmy dokonującej pomiaru czasu lub biurem zawodów, niezwłocznie po zakończeniu wyścigu.

 2. Interpretacja i zmiany regulaminu należą wyłącznie do organizatora

 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do regulaminu.

 4. Wyniki wyścigu będą dostępne dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronie internetowej aktywnepolice.pl

 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione

 6. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat, bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w wyścigu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku, gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

XV Dane osobowe

Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane  w celach organizacyjnych imprez organizowanych przez Fundację Aktywne Police.

Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie wszystkich niezbędnych danych do przeprowadzenia zawodów jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi realizację pomiaru czasu.


 

Organizator zbiera poniższe dane:

 • Imię nazwisko;

 • Datę urodzenia;

 • Płeć;

 • Adres mailowy;

 • Przynależność klubową (uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z wynikami);

 • Numer telefonu osoby, którą organizator może powiadomić w razie wypadku.

Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.

Wyniki zostaną opublikowane w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie.

Link do wyników zostanie również udostępniony na stronie internetowej i Facebooku organizatora oraz na stronach partnerów.

Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich poprawienia lub całkowitego usunięcia.

Administratorem danych osobowych uczestników jest Fundacja Aktywne Police

Każdy uczestnik, jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się z administratorem danych osobowych – 660 532 777.

Rozpowszechnienie i udostępnienie wizerunku.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

2) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,

3) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

4) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

5) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

7) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

8) publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w wyścigu w postaci zdjęć z trasy wyścigu.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyścigu i życzymy pomyślnego startu.

 

 

ORGANIZATOR:

FUNDACJA AKTYWNE POLICE

 


 

 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem