Regulamin XI Maratonu Sierpniowego

im. Lecha Wałęsy

Gdańsk – 17 sierpnia 2019

1.Cele zawodów
1.1 Celami Maratonu Sierpniowego są:
a. promocja Miasta Gdańska w Polsce i Europie,
b. wyłonienie najlepszych zawodników w ramach Mistrzostw Polski
c. upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców Polski,
d. promocja zdrowego trybu życia,
e. promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze,
f. profilaktyka antyalkoholowa,
g. stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo bez względu na wiek

2.Organizatorzy
2.1. Organizatorem Maratonu Sierpniowego jest :
a. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Twister Trójmiasto (SKF Twister Trójmiasto) z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Al. Zwycięstwa 51.
Kontakt:
mobile +48601303011,
stacjonarny +48 58 5558200,
fax: +48 58 5558202
www.maratonsierpniowy.pl,
e-mail : biuro@maratonsierpniowy.pl
b. Współorganizatorem Maratonu Sierpniowego jest Polski Związek Sportów Wrotkarskich (PZSW) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inspektowej 1 pok.109

Koszty organizacji Maratonu Sierpniowego pokrywają: organizator i współorganizatorzy, sponsorzy i partnerzy.

3.Termin i miejsce zawodów
3.1 Zawody odbędę się w dniu 17.08.2019 (sobota)
10:00 – 12:00 – zawody dla dzieci
14:00 – 15:00 – Bieg fitness na dystansie 10 730 m
15:15 – 18:30 –Bieg główny na dystansie 42 230 m , oraz bieg na dystansie 21 230 m
3.2. Zawody główne zostaną rozegrane w dniu 17 sierpnia 2019 roku na trasie prowadzącej ulicami Żaglową oraz Marynarki Polskiej, na wytyczonej pętli , która na czas trwania zawodów zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Przejazd/przejście przez pętlę dla samochodów i pieszych będzie regulowany przez Policję, Straż Miejską i służby porządkowe organizatora.
3.3. Start i meta zlokalizowane na ul. Żaglowej w sąsiedztwie Międzynarodowych Targów Gdańskich „AMBER EXPO” (zwanych dalej MTG) przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku (80-560)
3.4. Bieg główny: 7 pętli x 5 250 m + 1 pętla 5 480 m ( 5 250 m + 230 m finish przy budynku MTG na ul. Żaglowej) , bieg na dystansie 21 300 m – 3 pętle x 5 250 m + 1 pętla 5 480 m (5 250 m + 230 m finish przy budynku MTG na ul. Żaglowej)). Pętla tylko po ul. Marynarki Polskiej na odcinku ul. Żaglowa, Narwicka, Wyzwolenia, Żaglowa).
Trasa posiada atest PZSW.
3.5. Start do biegów ulicznych (biegu głównego i biegu na dyst. 21 230 m ) – godz. 15:15.

4.Osoby funkcyjne

Sędzią Głównym zawodów jest Sędzia  PZSW - Paweł Kordas.

5. Biuro zawodów/Zgłoszenia/Opłata startowa
5.1. Biuro Organizatora Zawodów
a. Biuro Organizatora Zawodów mieści się w Sopocie, 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, tel. +48 (58) 555 82 00, fax. +48 (058) 555 82 02, e-mail: biuro@maratonsierpniowy.pl. Biuro Organizatora Zawodów pod tym adresem będzie czynne do 14.08.2019. (włącznie).
b. W dniach 16 – 17.08.2019 roku Biuro Organizatora Zawodów będzie mieściło się na terenie MTG , 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 (miejsce startu i mety zawodów) , od godziny 16:00 do godziny 20:00. w dniu 16.08.2019 , natomiast w dniu 17.08.19. od godziny 08:00 do godziny 19.00.
5.2. Zgłoszenia do zawodów przez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.maratonsierpniowy.pl  w terminie do 1004.08.2019 r. do godz. 23.59. Po zamknięciu formularza elektronicznego, zgłoszenia będą możliwe tylko  w godz. pracy Biura Zawodów na MTG Amber Expo.
a. Dla rejestracji elektronicznej wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się elektronicznie do imprezy, najpóźniej do dnia 104 sierpnia 2019 r. do godz. 23:59. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora. Uczestnik zostanie wpisany na listę startową po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy oraz zaksięgowaniu opłaty startowej.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przelewu bankowego – wpisowego – z winy banku. Opłata startowa uiszczana jest za pomocą transakcji elektronicznych z wykorzystaniem systemu on-line instytucji płatniczej Blumedia. Numery startowe zostaną nadane po zamknięciu elektronicznych zgłoszeń.
5.3. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych, upominków oraz materiałów związanych z maratonem będą odbywać się w godzinach pracy Biura Organizatora Zawodów na terenie MTG Amber Expo Gdańsk w dniach 16-17.08.19.
5.4. Każdy zawodnik winien zgłosić się do Biura Organizatora Zawodów na terenie MTG w celu potwierdzenia startu oraz odbioru pakietu startowego z chipem oraz numerami startowymi. Pakiet startowy należy odebrać najpóźniej na 30 minut przed startem. Do biegów na dystansie fitness, maratonu i półmaratonu mogą przystąpić jedynie zawodnicy posiadający numery startowe i chipy. Osoby bez numerów startowych będą usuwane z trasy wyścigu.
5.5. Zgłoszenia dzieci do biegów dziecięcych odbywać się będą przez formularz rejestracyjny oraz  w Biurze Zawodów na terenie MTG.

5.6 Opłata startowa przy rejestracji przez formularz elektroniczny do 10.08.19. wynosi:

Dyst. Fitness

    Kadeci, Kadetki

       Pozostali uczestnicy: bieg główny, bieg na dyst. 21 230 m

20,00 PLN

        50,00 PLN

                                         100,00 PLN

Opłata startowa przy rejestracji bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniach 16-17.08.19. wynosi:

Dyst. Fitness

    Kadeci, Kadetki

       Pozostali uczestnicy: bieg główny, bieg na dyst. 21 230 m

40,00 PLN

        100,00 PLN

                                         200,00 PLN

Dzieci uczestniczące w biegach dziecięcych są zwolnione z opłaty startowej.

5.7. Podczas weryfikacji zawodnika w Biurze Organizatora Zawodów wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na liście osób wyrażających zgodę na udział w Maratonie Sierpniowym na własną odpowiedzialność.
5.8. Zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję PZSW zostaną dopuszczeni do startu na podstawie posiadanej aktualnej licencji.
5.9. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia uczestnikom:
a. 2 numery startowe + agrafki,
b. zwrotny chip pomiaru czasu,
c. worek na odzież do szatni – przechowalni,
d. napoje na trasie i mecie,
e. obsługę sędziowską,
f. obsługę medyczną,
g. obsługę Biura Organizatora Zawodów,
h. bezpłatną szatnię,
5.10. Limit uczestników w biegach: głównym, na dystansie 21 230 oraz na dystansie fitness wynosi łącznie 900 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z uiszczeniem opłaty startowej. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

6. Pomiar czasu
6.1. Pomiar czasu na dystansie biegu głównego, na dyst. 21 230 m oraz na dyst. fitness, odbywać się będzie przy pomocy chipów.
6.2. Każdy zawodnik podczas weryfikacji w Biurze Organizatora Zawodów na MTG Amber Expo Gdańsk otrzyma chip. Chipy nie będą wysyłane pocztą.
6.3. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w zawodach oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
6.4. Chip ( zwrotny) winien zostać przymocowany do buta lub do kostki,  dot. zawodników startujących na dyst. maratonu i półmaratonu. W przypadku uczestników dystansu fitness oraz zawodów dziecięcych chip ( jednorazowy)  winien być przymocowany do kasku. Niewłaściwe zamocowanie może spowodować nie sklasyfikowanie zawodnika. Nieuwzględnienie zawodnika w pomiarze czasu wynikające z błędnie przytwierdzonego chipa nie stanowi podstawy do protestu.
6.5. W celu ustalenia prawidłowej kolejności zawodników biegu głównego oraz biegu na dyst. 21 230 m, na mecie zastosowany zostanie fotofinisz.
6.6. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego wrotki przekracza linię mety. Pod uwagę bierze się pierwszą wrotkę, która styka się z podłożem przynajmniej jednym kółkiem.
6.7. Jeśli pierwsza wrotka zawodnika nie ma kontaktu z podłożem, jego pozycja zostaje ustalona w oparciu o chwilę, w której linię mety przekracza pierwsze kółko jego drugiej wrotki.
6.8 Do prawidłowej weryfikacji przebiegu finiszu wyznaczony będzie przynajmniej 1 sędzia plus fotofinisz do wglądu przez Sędziego Głównego zawodów oraz ekipy sędziowskiej.
6.9. Zawodnicy, którzy nie kończą zawodów lub są z nich eliminowani, klasyfikowani są w tej kolejności, w jakiej ich wycofanie zostało zauważone przez wyznaczonego sędziego.
6.10. Jeśli zawodnik nie kończy wyścigu i nie zwraca się do sędziego o sklasyfikowanie, nie zostaje on sklasyfikowany i jego nazwisko nie trafia do końcowej klasyfikacji zawodów.
6.11. Obowiązują odrębne klasyfikacje dla kobiet i dla mężczyzn.

7. Klasyfikacje i nagrody
7.1.W Maratonie Sierpniowym będzie prowadzona następująca klasyfikacja:
a. Mistrzostw Polski kobiet, mężczyzn ( senior, seniorka ) na dystansie 42 230 m,
b. Mistrzostw Polski juniorów i juniorek A na dystansie 42 230 m ,
c. Mistrzostw Polski juniorów i juniorek B na dystansie 42 230 m,

d. Mistrzostw Polski w kat. 30 +, 40 +, 50 +, 60 + , 70 + na dyst. 42 230 m.

e. OPEN K i M  m-ca I – VI na dyst. 42.230 m

f. OPEN K i M m-ca I – III na dyst. półmaratonu

Warunkiem klasyfikacji w danej kategorii wiekowej w MP jest posiadanie aktualnej licencji PZSW. Klasyfikacja MP w danej kategorii wiekowej będzie prowadzona w przypadku min. 3 zawodników spełniających warunek aktualnej licencji PZSW.

7.2. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn z podziałem na roczniki (o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia)

 • Senior – 2000 i starsi
 • Junior A  ( Młodzieżowiec) –  2001 – 2002
 • Junior B  ( Junior) – 2003 – 2004
 • Kadet –  ( Junior Młodszy) 2005 – 2006
 • Kategorie wiekowe 30 +, 40 +, 50+, 60+, 70+
 • Kadeci i Kadetki startować mogą wyłącznie na dystansie 21 230 m.

7.3. Pula nagród pieniężnych wynosi 13 000 PLN ( 50 % Kobiety, 50 % Mężczyźni).
7.4 Nagrody przyznawane są 6 najlepszym Mężczyznom i 6 najlepszym Kobietom w klasyfikacji OPEN na dyst.  42 230 m wg poniższego podziału:

 • I m-ce 3 200 PLN
 • II m-ce 2.000 PLN
 • III m-ce 700 PLN
 • IV m-ce 300 PLN
 • V m-ce 200 PLN
 • VI m-ce 100 PLN

7.4. Nagrody przysługują osobom klasyfikowanym według czasu brutto.
7.5. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.6. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli swój bieg otrzymają pamiątkowe medale.
7.7. Wszystkie dzieci uczestniczące w biegach towarzyszących otrzymają pamiątkowe medale.

8. Informacje organizacyjne

8.1 Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno zawodnicy krajowi, jak i zawodnicy z zagranicy. W osobnej klasyfikacji Mistrzostw Polski w biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSW.             

8.2 Limit czasu dla biegu głównego i biegu na dyst. 21 230 m – 3 godz 15min.
8.3 Zawodnicy na starcie ustawiają się wg kolejności:
a. SEKTOR I – bieg główny – zawodnicy (mężczyźni)
b. SEKTOR II – bieg główny – zawodniczki (kobiety)
c. SEKTOR III – kadeci, mężczyźni (bieg na dyst. 21 230 m ),
d. SEKTOR IV – kadetki , kobiety (bieg na dyst. 21.230 m )
Uczestnicy biegu fitness startują  o godz. 14.00. Dla dystansu fitness obowiązuje wspólny start, bez podziału na sektory. Start kobiet i mężczyzn na dyst. biegu głównego oraz dyst. 21 230 m, odbywa się osobno. W uzasadnionych sytuacjach Sędzia Główny zawodów może zmienić podaną powyżej kolejność startową informując o tym zawodników w formie słownej.
8.4 Trasa będzie oznaczona co 5,25 kilometra.
8.5 W ramach zawodów rozegrane zostaną następujące biegi :
a. bieg główny na dystansie 42 230 m
b. bieg na dystansie 21 230 m                                                                                                     c. bieg na dystansie fitness 10 700 m

8.6 Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać 2 numery startowe (1 szt. przymocowana do pleców, 1 szt. do prawej, nogawki spodenek / kombinezonu).
8.7 W Maratonie Sierpniowym, prawo startu mają osoby, które do dnia 17 sierpnia 2019  roku ukończą 18 lat oraz zawodnicy kategorii junior A i junior B posiadający aktualną licencję PZSW. Dla biegu na dyst. fitness nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
8.8. Osoby niepełnoletnie, nie posiadające licencji PZSW mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
8.9. Przebieg zawodów będzie kontrolowany na całej trasie wyścigu przez sędziów wydelegowanych przez PZSW. Sędziowie będą się poruszać po trasie na motocyklach/skuterach/samochodach.
8.10. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
8.11. Trasa wyścigu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 18:30. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w określonym limicie czasowym zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do Biura Zawodów oraz zgłoszenia powyższego faktu w Biurze Zawodów .
8.12. Punkty nawadniania będą znajdowały się w dwóch miejscach na pętli. Za linią mety zorganizowany będzie dod. punkt odżywiania i nawadniania.
8.13. Zawodnicy mogą występować indywidualnie, w drużynach międzynarodowych (sponsorowanych), narodowych lub klubowych.
8.14. Zawodnicy zobowiązani są rywalizować w strojach odpowiednich do maratonu ( strój sportowy).  Niewłaściwie ubrani zawodnicy mogą być wykluczeni z udziału w wyścigu.    8.15. Wszyscy zawodnicy oraz osoby startujące rekreacyjnie zobowiązane są do posiadania kasku ochronnego. Kaski muszą mieć sztywną konstrukcję oraz powinny posiadać homologację zgodną z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Długość stosowanych kasków nie może przekraczać 30 cm. Kaski muszą być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas. Kaski nie mogą posiadać daszków rowowych.
8.16. Podczas wyścigu zaleca się posiadanie ochraniaczy na nadgarstki lub rękawiczki. Wskazane jest posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.
8.17. Dla wrotek dopuszcza się maksymalnie 6 kółek. Na dystansie maratonu oraz półmaratonu dozwolony jest start na kółkach do 125 mm włącznie, długość wrotki z uwzględnieniem kółek nie może przekraczać 50 cm, a szyna nie może wykraczać poza kółka. Dopuszcza się używanie wrotek z ruchomą szyną (clap skates).                                           

 8.18. Podczas wyścigu zawodnikom nie wolno ani popychać, ani ciągnąć innych zawodników. Zakazane jest także blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę toru jazdy, a także wykorzystywanie zwierząt podczas jazdy w celu podciągania. Karą za tego typu zachowania jest pisemne upomnienie. Zawodnik, który włącza się lub próbuje się włączyć do grupy używając niesportowych metod (popychanie barkiem lub chwytanie innego zawodnika) będzie karane.
8.19. Nie wolno: udzielać pomocy innemu zawodnikowi (techniki „train push” przy sprincie, „chasing push”, wypychanie zawodnika z grupy ).
8.20. W przypadku naruszenia określonych powyżej zasad w celu zapewnienia przewagi zawodnikowi lub zawodnikom z tej samej drużyny, wyznaczona przez sędziego kara będzie mieć zastosowanie do wszystkich zawodników, których dotyczyło wykroczenie. Karą za pomoc udzieloną innemu zawodnikowi podczas wyścigu może być pisemne upomnienie (jeśli karane zachowanie nie miało większego wpływu na wynik zawodów), lub dyskwalifikacja (jeśli popełnione wykroczenie w oczywisty sposób wypaczyło wyniki rywalizacji). Zasady te podlegają szczególnej kontroli w ostatniej fazie wyścigu.
8.21. Podczas wyścigu zabroniona jest komunikacja audio i video pomiędzy członkami tej samej drużyny – zawodnikami, trenerami i kierownikami.  Podczas wyścigu zakazane jest używanie odtwarzaczy muzyki ze słuchawkami. Za niedostosowanie się do pow. zakazów może grozić dyskwalifikacja oraz wykluczenie z biegu.
8.22. Zawodnicy maja prawo używać pulsometrów. Odbiornik pulsometru może znajdować się na nadgarstku. Sędzia może zabronić użycia urządzeń telemetrycznych, których stosowanie niesie ze sobą zagrożenie dla zawodnika lub dla innych zawodników.
8.23. Celem zapewnienia równych warunków rywalizacji, kobiety nie biorą udziału w zawodach dla mężczyzn i nie wolno im poruszać się bezpośrednio za mężczyznami. W przypadku gdy jedna lub więcej kobiet dogania mężczyzn, mężczyźni ci uważani są za zdublowanych i muszą zajmować pozycje za kobietami, które ich wyprzedziły. Mężczyznom nie wolno zajmować pozycji wewnątrz grupy kobiet, nie wolno im również ani utrudniać, ani ułatwiać jazdy kobietom. W przypadku naruszenia powyższych zapisów, karą dla łamiącego ją zawodnika lub zawodników jest dyskwalifikacja i natychmiastowe wykluczenie z wyścigu.
8.24. Podczas dublowania obowiązuje „zasada uprzywilejowania liderów”. Dublowani zawodnicy zobowiązani są do zjechania na prawą część drogi i ustąpienia miejsca dublującym ich zawodnikom. Zdublowani zawodnicy muszą zawsze zajmować pozycje za tymi, którzy ich zdublowali. W przypadku naruszenia tej zasady, karą dla łamiącego ją zawodnika lub zawodników jest dyskwalifikacja i natychmiastowe wykluczenie z wyścigu.
8.25. Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

8.26. Szatnie zawodników będą znajdowały się w pobliżu mety maratonu (MTG Amber Expo). Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki z numerami startowymi. Rzeczy wartościowe (dokumenty, pieniądze, klucze) nie będą przyjmowane do depozytu. Zwrotne wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Za rzeczy nie oddane do depozytu organizator nie odpowiada.
8.27. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów WORLD SKATE i regulaminu Długodystansowych Mistrzostw Polski, w których dozwolony jest start na kółkach do 125 mm włącznie.                                                                                                                                   8.28. Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Na stronie internetowej zawodów zamieszczone będą informacje ( dane kontaktowe) do polecanych przez Organizatora obiektów. Możliwe jest także korzystanie z innej bazy noclegowej. Uczestnicy mogą korzystać z ich usług we własnym zakresie.
8.29. Wszyscy uczestnicy Maratonu mogą skorzystać z bezpłatnych masaży wykonywanych na terenie MTG Amber Expo oraz strefy  stretchingu asystowanego i rolowania.
8.30. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Sędzia Główny zawodów zarządzi spotkanie z przedstawicielami drużyn klubowych, na którym zostanie podjęta decyzja dot. formuły zawodów (zmiana trasy).

 1. Dyskwalifikacja

9.1. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadkach określonych w punkcie 8 regulaminu a także w przypadku:
a. stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi medycznej),
b. przekroczenia limitu czasu,
c. niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego,
d. przekazania swojego numeru startowego lub elektronicznego chipa innej osobie,
e. ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora,
f. nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu na punkcie pomiaru czasu,
g. złamania zasad bezpieczeństwa,
h. nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
i. nie wykonywania poleceń sędziów i organizatora,
j. pojawienia się na trasie wyścigu osób nieuprawnionych z drużyny zawodnika /zawodników uczestniczącego/uczestniczących w zawodach ( np. asysta rowerowa)
k. startu w niewłaściwej kategorii wyścigu jak i startu z niewłaściwego sektora startowego.

 1. Protesty

10.1. Protest należy składać do wiadomości sędziego głównego zawodów.
10.2. Protest musi zostać zgłoszony sędziemu zawodów nie później niż 15 minut po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów w odniesieniu do klasyfikacji i kategorii określonych w punkcie 7.3. Formularz musi zostać wypełniony w całości, a składając go należy uiścić kaucję w wysokości 300 zł. Kaucja zostanie zrefundowana tylko jeśli protest zostanie rozpatrzony pozytywnie. W odniesieniu do pozostałych wyników ( nieoficjalnych) dopuszcza się wnoszenie protestów w terminie do dnia 20.08.2019 roku bez konieczności uiszczenia kaucji w wysokości 300 zł. Zawodnik wnoszący protest winien dokonać tego w formie pisemnej i udokumentować podstawę wniesienia protestu. Po 20.08.2019 roku wyniki traktowane są jako oficjalne i w takiej formie ogłoszone zostaną na stronie www.maratonsierpniowy.pl
10.3. Pisemny protest musi zostać przekazany sędziemu przez przedstawiciela pokrzywdzonego zawodnika. W czasie rozpatrywania protestu przez sędziów, kierownik drużyny oraz zawodnicy tej drużyny muszą pozostawać w pobliżu biura sędziowskiego. Decyzje podjęte przez sędziego głównego mają charakter ostateczny i nieodwołalny. Nie ma protestu od dyskwalifikacji.
10.4. Formularz druku protestu dostępny jest w Biurze Organizatora Zawodów.

 1. Imprezy towarzyszące

11.1. W ramach organizowanych zawodów w dniu 17.08.2019r. odbęda się "Dni Dawcy Szpiku” w ramach akcji „Solidarni dla Was „. Bezpośrednim organizatorem jest Fundacja DKMS.                 11.2. Dodatkowo w ramach organizowanych zawodów odbywać się będą :
a. dziecięce biegi wrotkarskie na parkingu przy stadionie , program biegów dla dzieci zostanie przedstawiony w późniejszym terminie
b. targi wrotkarskie i sportowe,
c. Szkółki wrotkarskie Roll4All
d. Warsztaty wrotkarskie
e. Skate park dla malucha
f. inne imprezy towarzyszące Partnerów i Sponsorów imprezy.
11.3. Program imprez towarzyszących może ulegać zmianie.

 1. Postanowienia końcowe.

12.1. W czasie trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
12.2. Zawodnicy startujący w kategoriach Mistrzostw Polski zobowiązani są do wpisania w formularzu zgłoszeniowym numeru ważnej licencji.
12.3. Zawodnicy którzy nie wpiszą w formularzu zgłoszeniowym numeru licencji nie będą klasyfikowani w Mistrzostwach Polski.
12.4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy muszą więc posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.
12.5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do dyrektora i sędziego głównego Maratonu Sierpniowego.
12.6. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
12.7. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Maratonu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z Maratonu.
12.8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Maratonu.
12.9. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu i informacji zawartych we wszystkich materiałach związanych z maratonem.

 
 

 

 

 

 

 

 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem