Regulamin

Pułtuski Festiwal Biegów
Pułtusk, 3-5 maja 2019 r.

 

Regulamin

 

I. ORGANIZATOR

 1. Organizator: Stowarzyszenie „Pultovia” z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk.
 2. Współorganizator: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Dom Polonii w Pułtusku z siedzibą przy ul. Szkolnej 11, 06-100 Pułtusk.
 3. Współorganizatorzy, organizacje wspierające oraz partnerzy merytoryczni:
 • MKS Pułtusk;
 • Miasto Pułtusk
 • Nadleśnictwo Pułtusk
 • MOSiR Pułtusk
 • MCKiS Pułtusk
 • LUKS Lider Winnica;
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 1. Patronat:
 • Minister Środowiska - Henryk Kowalczyk,
 • Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk.
 1. Strona internetowa zawodów to: www.pultuskifestiwalbiegow.pl i www.b4sportonline.pl/Pultuski_Festiwal_Biegow.
   

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Pułtuski Festiwal Biegów odbędzie się w dniach 3-5 maja 2019 roku w Pułtusku.
 2. Starty i mety poszczególnych biegów Pułtuskiego Festiwalu Biegów zostały zaplanowane w obrębie rynku w Pułtusku.
 3. Szczegółowa mapa lokalizacyjna poszczególnych biegów imprezy będzie umieszczona na stronie internetowej www.pultuskifestiwalbiegow.pl.

 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Pułtuski Festiwal Biegów to impreza sportowa o charakterze sportowo-rekreacyjnym z wieloma towarzyszącymi elementami kulturalno-rozrywkowymi. Podczas 3 dni wydarzeń w Pułtusku zostaną przeprowadzone biegi na różnych dystansach oraz w różnych formułach. Promowane będą walory przyrodnicze, antropologiczne i kulturowe miasta Pułtusk. Impreza ma na celu promowanie aktywności fizycznej i kształtowanie postaw prozdrowotnych, integrację międzypokoleniową oraz zachęcenie do spędzania czasu wolnego w mieście Pułtusk.
 2. Każde wydarzenie organizowane w ramach Pułtuskiego Festiwalu Biegów może odbywać się jedynie za porozumieniem z organizatorem. Organizator o wszystkich wydarzeniach Festiwalowych będzie informował uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.pultuskifestiwalbiegow.pl. Tylko regulamin zamieszczony na stronie www.pultuskifestiwalbiegow.pl może stanowić podstawę do jakichkolwiek roszczeń.

 

IV. OPŁATY ZA BIEGI

 1. Tabela opłat:

Opłaty startowe Pułtuski Festiwal Biegów 2017

Bieg

Do 2 maja

W dniu zawodów

Pakiet Festiwalowy:

1) Bieg wokół najdłuższego rynku w Europie

2) Bieg nocny śladami historii Pułtuska

3) Bieg Dwóch Mostów

4) Bieg Puszczy Białej

60 zł

90 zł

Pakiety pojedyncze

Bieg wokół najdłuższego rynku w Europie (1,6 km)

20 zł

30 zł

Bieg nocny śladami historii Pułtuska (3,4 km)

20 zł

30 zł

Bieg Dwóch Wysp (5 km)

40 zł

60 zł

Pułtuski Półmaraton Leśnika (21 km)

40 zł

60 zł

Bieg Puszczy Białej (10 km)

40 zł

60 zł

Sztafeta Zamkowa (4x1 km)

40 zł za drużynę

Bieg Przebierańców

Zgłoszenia bezpłatne

Biegi dzieci i młodzieży

Zgłoszenia bezpłatne

 
 1. Wpłaty za udział w Pułtuskim Festiwalu Biegów 2018 można dokonywać bezpośrednio:
 • za pomocą płatności elektronicznych na stronie www.b4sportonline.pl/Pultuski_Festiwal_Biegow
 • na numer konta Stowarzyszenia Pultovia:

Nr konta: 11 2030 0045 1110 0000 0429 4000
Stowarzyszenie Pultovia
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11,
06-100 Pułtusk

W tytule Przelewu: Imię Nazwisko, dystans, rok urodzenia, nr zamówienia

 

 • podczas rejestracji bezpośredniej w Biurze Zawodów.

 

 1. Opłaty startowe obowiązują w okresie, w którym dokonywana jest płatność (np. przy rejestracji w I progu opłat i płatności w terminie obowiązywania II progu, obowiązują stawki za II próg)
 2. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

V UCZESTNICTWO

 1. Uczestnik to osoba, która została zarejestrowana i zweryfikowana w Biurze Zawodów na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożyła podpis pod oświadczeniem o znajomości niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranej imprezie biegowej.
 2. Uczestnikami biegów Festiwalu Biegowego w konkurencjach: Bieg wokół najdłuższego rynku w Europie (1,6 km), Bieg nocny śladami historii Pułtuska (3,4 km), Bieg Dwóch Wysp (5 km), Bieg Puszczy Białej (10 km), Sztafeta Zamkowa (4 x 1 km) mogą być osoby mające ukończone 16 lat.
  Organizator może wyrazić zgodę na udział w biegu osoby młodszej jeżeli rodzic (opiekun prawny) jest osobiście obecny podczas biegu.
 3. Uczestnikami Pułtuskiego Półmaratonu Leśnika mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. W Biegach Dzieci i Młodzieży mogą brać udział dzieci od 5 lat. Wymagana jest obecność rodzica/opiekuna prawnego podczas biegu.
 5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
 6. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 7. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz dowód wniesienia opłaty startowej.
 8. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranej przez niego imprezie biegowej.
 9. Każdy uczestnik by wystartować w danej imprezie biegowej musi mieć przyczepiony do koszulki numer startowy. Mocowanie musi umożliwiać identyfikację zawodnika. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone i podlega konsekwencjom prawnym Ustawy o ruchu drogowym.
 10. Uczestnicy zarejestrowani winni w biurze zawodów odebrać numer startowy oraz pakiet startowy osobiście. Odbiór pakietu przez osoby trzecie tylko za okazaniem pisemnego oświadczenia.
 11. Zarejestrowany poprzez formularz elektroniczny zawodnik, który nie odbierze numeru startowego nie może wystartować w biegu, nie będzie również klasyfikowany.
 12. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień regulaminu Pułtuskiego Festiwalu Biegów.
 13. Uczestników poszczególnych biegów obowiązują także osobne regulaminy, które będą dostępne na stronie www.pultuskifestiwalbiegow.pl.
 14. Na trasach biegów Pułtuskiego Festiwalu Biegów nie przewidujemy punktów z odżywkami własnymi zawodników.
 15. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających jak również spożywania ich podczas biegu.
 16. Zabrania się startu zawodników z jakimikolwiek pojazdami (w tym wsparciem np. na rowerze, rolkach, hulajnodze czy deskorolce).
 17. Zmiana dokonanego wyboru biegu jest możliwa i wiąże się z dokonaniem opłaty startowej zgodnie z obowiązującym cennikiem na dzień dokonywania zmiany.
 18. Wszelkie zmiany dotyczące wyboru biegów można dokonywać do 30 kwietnia 2019 roku poprzez kontakt na adres mailowy: bieg@pultovia.pl. Po tym terminie zmiany będą dokonywane w godzinach pracy Biura Zawodów
 19. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez zawodników/uczestników w wyniku udziału w Pułtuskim Festiwalu Biegów oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.

 

VI. KLASYFIKACJE

W poszczególnych biegach oraz Klasyfikacji Festiwalowej będą prowadzone będą klasyfikacje:

 1. OPEN
  1. mężczyzn,
  2. kobiet.
 2. Wiekowe mężczyzn:
  1. 16 – 29 lat,
  2. 30 – 49 lat,
  3. 50 lat i starsi.
 3. Wiekowe kobiet:
  1. 16 – 29 lat,
  2. 30 – 49 lat,
  3. 50 lat i starsi.

4. O dodatkowych klasyfikacja Organizator poinformuje na stronie internetowej.
 

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie internetowej: www.b4sportonline.pl/Pultuski_Festiwal_Biegow, do 2 maja 2019 r. Będzie możliwość zgłoszenia się do biegów w dniu biegu na miejscu w Biurze Zawodów jeśli nie zostanie wyczerpany limit uczestników.
 2. Zarejestrowany zawodnik, który poprawnie wypełnił kartę zgłoszenia, uiścił opłatę rejestracyjną i startową (jeśli jest wymagana) otrzymuje numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej.
 3. Każdy zawodnik otrzymuje jeden pakiet startowy z jednym numerem startowym i chipem do pomiaru czasu (oprócz biegu dzieci i biegu przebierańców), który wykorzystuje biorąc udział we wszystkich biegach Pułtuskiego Festiwalu Biegów, na które dokonał rejestracji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości pakietu startowego w danym etapie rejestracji elektronicznej.
 5. Zgłoszenie każdego zawodnika powinno być własnoręcznie podpisane. Podpis na karcie rejestracji można dokonać w biurze zawodów przed rozpoczęciem biegu, w momencie odbierania numeru startowego i pakietu startowego zawodnika.
 6. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i regulaminu biegu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

 

VIII. NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą biegi festiwalowe otrzymają pamiątkowe medale.
 2. Zwycięzcy biegów organizowanych podczas Pułtuskiego Festiwalu Biegów otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie www.pultuskifestiwalbiegow.pl najpóźniej do 30 dni po zakończeniu imprezy.
 3. Zdobywcom nagród finansowych zostanie potrącony ryczałtowy podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Nagrody finansowe zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą wypłacane wyłącznie przelewem na konto bankowe wskazane w oświadczeniu. Druk oświadczenia jest dostępny na stronie www.pultuskifestiwalbiegow.pl
 5. Oświadczenie może być złożone osobiście podczas Pułtuskiego Festiwalu Biegów w Biurze Zawodów.
 6. Nagrody finansowe będą wypłacane do 30 dni od zatwierdzenia protokołu potwierdzającego wyniki zawodów.
 7. W przypadku nie dostarczenia oświadczenia do 31.05.2019 r. nagroda finansowa przepada.
 8. Nagrody finansowe w klasyfikacjach generalnych i wiekowych NIE DUBLUJĄ SIĘ.
 9. Nagrody rzeczowe można odebrać tylko podczas Pułtuskiego Festiwalu Biegów. Nagrody nie będą wysyłane do zwycięzców droga pocztową po zakończeniu Festiwalu.

 

IX. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW ORAZ TRYB ODBIORU NAGRÓD

 1. Organizator będzie na bieżąco prezentował nieoficjalne wyniki na Tablicy Wyników przy Biurze Zawodów oraz na stronach www.pultuskifestiwalbiegow.pl.
 2. Ewentualne błędy w wynikach nieoficjalnych należy zgłaszać w Biurze Zawodów. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby wszelkie korekty były dokonywane na bieżąco.
 3. Oficjalne protesty – muszą być zgłaszane tylko na specjalnym formularzu dostępnym na stronie www.pultuskifestiwalbiegow.pl oraz w Biurze Zawodów w formie pisemnej.
 4. Organizator rozstrzyga sporne kwestie przed ogłoszeniem wyników oficjalnych.
 5. Organizator przedstawi wyniki oficjalne zatwierdzone przez Sędziego Głównego na stronie www.pultuskifestiwalbiegow.pl.
 6. Nagrody finansowe są wypłacane wyłącznie na podstawie wyników oficjalnych.
 7. Osoby otrzymujące nagrody finansowe są zobowiązane wypełnić formularz dostępny na stronie oraz dostarczyć go drogą elektroniczną na adres: bieg@pultovia.pl. Niedostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza do dnia 31.05.2019 oznacza rezygnację z nagrody.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik podpisując oświadczenie o znajomości Regulaminów szczegółowych konkurencji w ramach Pułtuskiego Festiwalu Biegów oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranej imprezie biegowej – wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy ratowniczo-medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych, transport poszkodowanego – personelowi ratowniczo-medycznemu– działających w imieniu Organizatora. Decyzje ratowników i lekarzy dot. kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
 2. Uczestnik przyjął do wiadomości, że udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym i zwiększa się ryzyko wypadku i urazowości organizmu (również zgonu), możliwe są również szkody i straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki.
 3. Uczestnik podpisując w/w oświadczenia – o znajomości regulaminów i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranych imprezach biegowych – rozważył i ocenił własne możliwości, zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w konkretnym biegu, startuje w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnicy każdej imprezy biegowej są zobowiązani do niezwłocznej reakcji na sygnały pojazdów uprzywilejowanych oraz poleceń Służb Ratowniczo-Medycznych i Służby Porządkowej Organizatora podczas – dojazdu, organizacji akcji ratowniczej i transportu poszkodowanych.
 5. W przypadku innych zagrożeń, (pożar, burza z wyładowaniami, katastrofa drogowa czy budowlana, akt terrorystyczny, itp.) uczestnicy podporządkowują się – kierującym akcją ratowniczą i bezwzględnie wykonują ich polecenia – dot. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej.
 6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
   
MKS Pułtusk
MOSiR Pułtusk

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem