Regulamin

    

REGULAMIN ZAWODÓW NIGHT SWIM OPEN WATER KOPALNIA WROCŁAW

 

Zawody Open Water organizowane w nocy na zbiorniku Kopalnia Wrocław - Strefa Wakacji

 

Cel zawodów:

- ​​Popularyzacja pływania na długich dystansach i wodach otwartych.
- Zmierzenie się z dystansem Open Water w nocy.
- Propagowanie sportu rekreacyjnego i pływackiego.
- Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku nad wodą wśród społeczeństwa.
- Zachęcenie młodzieży do brania udziału w zawodach pływackich.
- Promocja unikatowych zawodów.
- Realizacja założeń statutowych Stowarzyszenia Pływanie bez piany

Organizator: 

 1. Stowarzyszenie Pływanie Bez Piany, Ametystowa 5, 65-012 Zielona Góra, Polska, KRS 0000758154, NIP 929-197-19-47.

Termin i miejsce:

 1. 28.08.2021, Kopalnia Wrocław - Strefa Wakacji, ul. Odrzańska 11, 55-120 Oborniki Śląskie

Program zawodów: 

 1. - Pływanie odbędzie się na dystansach: 400 / 1.000 / 3.000 / 10.000m z odrębną klasyfikacją w piance i bez pianki oraz na dystansach  100  m. dla młodszych zawodników.
  - Start na określonym dystansie odbywa się oddzielnie. Limit czasu na przepłynięcie 1.000 metrów wynosi 240 minut. 
  - Wszelkie aktualności zostaną podane na stronie zawodów.

Klasyfikacja i zasady udziału w zawodach:

 1. ​Zostanie przeprowadzona osobna klasyfikacja w piance oraz "bez piany"
  Zawodnicy startują:
  - bez pianek neoprenowych z bojkami asekuracyjnymi.
  - w piankach neoprenowych,

Harmonogram zawodów*:


16:00 – 20:30 Rejestracja i odbiór pakietów

20:30 Odprawa zawodników na 10.000 metrów

21:00 Start zawodów na dystansie 10.000 metrów

21:30 Odprawa i start 100 metrów KIDS

22:00 Odprawa i start zawodników na 400 metrów

22:15 Odprawa zawodników na 1.000 i 3.000 metrów

22:30 Start zawodów na dystansie 3.000 metrów

22:35 Start zawodów na dystansie 1.000 metrów

Podsumowanie danego dystansu 30' po wyjściu ostatniego zawodnika z wody na danym dystansie
 

 

Program techniczny:

 1. - Biuro zawodów będzie mieściło się na plaży obok miejsca startu otwarte od godziny 16:00 w dniu zawodów. 
  - Zapisy elektroniczne dostępne od dnia 15.07.2021 do 23.08.2021 W przypadku wolnych miejsc na listach startowych dopuszczalne są zapisy na miejscu w dniu zawodów do godz 18:00. Za zapisy dokonane w dniu zawodów zostaje doliczona opłata manipulacyjna w wysokości 20zł.
  - Start i meta w tym samym miejscu: główna plaża obiektu Kopalnia Wrocław - Strefa Wakacji przy wejściu do wody, 

Zabezpieczenie zawodów:

 1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 06.05.1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

Zgłoszenia i opłata startowa:

 1. - Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://b4sportonline.pl/Night_Swim_Kopalnia_Wroclaw
  - Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do godz. 24:00 dnia 23.08.
  Zawodników obowiązuje opłata wpisowa w wysokości:
  - 100m KIDS 0 zł do dnia 09.09.2020, 20zł w biurze zawodów* **
  - 400m 80 zł do dnia 09.09.2020, 100 zł w biurze zawodów*,
  - 1.000m 90 zł do dnia 09.09.2020, 110 zł w biurze zawodów*,
  - 3.000m 120 zł do dnia 09.09.2020, 130 zł w biurze zawodów*,
  - 10.000m 160 zł do dnia 09.09.2020, 180 zł w biurze zawodów*,
  płatna poprzez płatności online na platformie zapisów.
  * obowiązuje limit łącznie 10 miejsc na listach startowych w dniu zawodów.
  ** plus dodatkowe 10 miejsc na dystansie KIDS

 2. - Zawodnicy w dniu zawodów zobowiązani są okazać się u organizatora ważnym dowodem osobistym, a w razie jego braku dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
  - Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, światło chemiczne, i trytytki potrzebne do przymocowania go do czepka i bojki/pianki.
  - Za zgłoszenie uważa się wypełnienie prawidłowo formularza zgłoszeniowego, zaakceptowanie regulaminu oraz uiszczenie opłaty startowej.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są:

 1. - Podporządkować się decyzjom komisji sędziowskiej i lekarskiej.
  - Przerwać wyścig na podstawie decyzji lekarza lub sędziego. Każdy uczestnik zawodów zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem, wypełnienia oświadczenia, znajdującego się na końcu niniejszego regulaminu.
  - Każdy uczestnik maratonu podpisuje własnoręcznie oświadczenie stwierdzające, że startuje na własną odpowiedzialność i nie będzie dochodził żadnych roszczeń względem organizatora z tytułu ewentualnego uszczerbku na zdrowiu.
  Prawo startu mają wszystkie osoby pełnoletnie, które świadome odpowiedzialności karnej zadeklarowały swoje doświadczenie pływackie lub niepełnoletnie za zgodą rodzica lub opiekuna.
  - Zakaz uczestnictwa w zawodach pod wpływem: alkoholu, narkotyków oraz substancji psychotropowych.
  - Uczestnicy wyścigu pływackiego muszą pokonywać boje kierunkowe zgodnie z opisem trasy dostępnym w wydarzeniu na facebooku, biurze zawodów i odprawie przed startem.

Zasady obowiązujące podczas wyścigu:

 1. - Wszyscy zawodnicy startujący są zobowiązani do umieszczenia w sposób widoczny i wskazany przez organizatora oświetlenia chemicznego przymocowanego do paska od okularków pływackich, oraz drugiego światła chemicznego (osoby startujące w piankach przy zamku zapinającym piankę, osoby bez pianek do bojki asekuracyjnej),
  - Zawodnicy startujący bez pianek MUSZĄ startować z BOJKAMI ASEKURACYJNYMI
  - W przypadku rezygnacji zawodnik powiadamia ratowników znajdujących się na wodzie o potrzebie wyjścia z wody w razie możliwości poprzez krzyknięcie.
  - UWAGA: OBRÓCENIE SIĘ NA PLECY SKUTKUJE ZMNIEJSZONĄ WIDOCZNOŚCIĄ ŚWIATŁA CHEMICZNEGO DLA RATOWNIKÓW.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik wyścigu otrzymuje:

 1. - pamiątkowy medal,
  - oświetlenie chemiczne potrzebne do pływania w nocy,
  - posiłek regeneracyjny,
  - pomiar czasu i klasyfikację,
  - udział w losowaniu nagród na zakończenie imprezy.
  - bilet wstępu dla siebie i jednej osoby towarzyszącej na Kopalnię Wrocław w dniu zawodów.

Nagrody:

 1. Zostaną przyznawane po każdym wyścigu:

dla wszystkich uczestników udział w loterii z nagrodami

za ukończenie rywalizacji pamiątkowe medale,

za msc. I-III Open Mężczyzn / Kobiet na każdym dystansie z podziałem pianki / "bez piany",

Postanowienia końcowe:

 1. - Za rzeczy osobiste uczestników w razie zaginięcia organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
  - W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Komisja Sędziowska powołana przez Organizatora.
  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy ze względu na warunki pogodowe.
  - Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie.
  - Maksymalny czas trwania zawodów pływackich to: po upływie tego czasu wszyscy uczestnicy są zobligowani do opuszczenia obiektu.
  W przypadku złamania regulaminu, złożenia fałszywego oświadczenia, bądź fałszywej deklaracji o stanie zdrowia i predyspozycjach pływackich, organizatorzy maratonu nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestnika.

Klauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
  Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszenie Pływanie bez piany, Ametystowa 5, 65-012 Zielona Góra, Polska, KRS 0000758154
  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stowarzyszenie Pływanie bez piany, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  Administrator danych osobowych – Stowarzyszenie Pływanie bez piany - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  Umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - Wolontariusze zawodów Open Water Night Swim Kopalnia Wrocław
  - Wolontariusze Stowarzyszenia
  - Członkowie Stowarzyszenia 
  - Organizator wydarzeniaPani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  - Dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  - Dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  - Osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  - Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, Dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
  - Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy
  - Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  - Osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  - Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  - Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę.
  - Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  - Zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Stowarzyszenie Pływanie bez piany Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 

Z poważaniem

Stowarzyszenie Pływanie bez piany


 

Załącznik 1

 

OŚWIADCZENIE

 

Zgłaszając się na zawody Night Swim Open Water Kopalnia Wrocław oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem maratonu oraz akceptuję i zobowiązuję się do postępowania zgodnego z regulaminem, postanowieniami organizatorów, przepisami prawa, warunkami zabezpieczenia imprezy.

 

Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w zawodach i startuję w nich na własną odpowiedzialność i ryzyko. Oświadczam, iż ja i moja rodzina/opiekunowie prawni nie będziemy rościć żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych kontuzji, utraty zdrowia lub życia. 

 

Świadomy/- ma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń stwierdzam, że moje predyspozycje fizyczne pozwalają mi na pokonanie zakładanego dystansu. 

 

Oświadczam iż nie jestem pod wpływem alkoholu, narkotyków i substancji psychotropowych oraz nie cierpię na żadne choroby mogące mieć istotny wpływ na przebieg zawodów.


 

...................................................

Podpis zawodnika

 

…..............................................

 miejscowość, data

Załącznik 2

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


 

Ja, niżej podpisana/ny zapoznałam/em się i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ściśle opisanych w Regulaminie zawodów Open Water Night Swim, pkt. XII. Klauzula RODO o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie Pływanie bez piany, Ametystowa 5, 65-012 Zielona Góra, Polska, KRS 0000758154.

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.


 

……………………….………………….……………

 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

Załącznik 3 


 

…………………………..

Miejscowość, data


 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………….., nieograniczone czasowo

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem