Regulamin

REGULAMIN MUD MAX

§ 1 CEL IMPREZY

Celem Imprezy jest popularyzowanie aktywnego trybu życia oraz rywalizacji sportowej wśród różnych grup społecznych.

§ 2 ORGANIZATOR

Organizatorem Imprezy jest Tourtrend sp. z o.o.

§ 3 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

            1          Impreza składa się z cyklu biegów przełajowych.

            2          Informacja o terminie i miejscu poszczególnych edycji biegu zamieszczona będzie w harmonogramie znajdującym się na stronie internetowej Organizatora Imprezy- www.mudmax.pl.

            3          Szczegółowy plan dojazdu do miejsca startu poszczególnych edycji biegu Organizator zamieszczać będzie na fanpage'u Imprezy znajdującym się na portalu facebook.com – facebook.com/mudmaxrun/.

            4          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny, daty lub miejsca biegów. Wszelkie informacje odnośnie ewentualnych zmian w tym zakresie zostaną zamieszczone na fanpage'u Imprezy znajdującym się na portalu facebook.com – facebook.com/mudmaxrun/ oraz przesłane Uczestnikom na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

§ 4 CHARAKTERYSTYKA IMPREZY

            1          Impreza ma charakter biegów przełajowych z przeszkodami naturalnymi i przygotowanymi przez Organizatora, o różnym stopniu trudności. Trasa biegu będzie przez Organizatora oznaczona taśmą lub barierkami.

            2          Uczestnicy będą mieli do pokonania dystans: 9.06.2018 r. - ok.14 kilometrów; 13.10.2018 r. - ok. 8 km.

            3          Start biegu zorganizowany będzie w strefie startu. Uczestnicy będą startować w grupach od 70 do 200 osób w 30 minutowych odstępach. Wielkość grupy startowej uzależniona jest od ilości zgłoszonych uczestników.

            4          Warunkiem zakończenia biegu jest dotarcie na metę. Czas przebycia trasy przez Uczestnika określany będzie na podstawie godziny startu i godziny dotarcia na metę. Podczas biegu obowiązuje elektroniczny pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów aktywnych. Pomiaru czasu dokonuje firma B4SPORT.

§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE

            1          Uczestnikiem Imprezy może być każda osoba która spełnia łącznie następujące warunki:

            ◦          W dniu biegu będzie miała ukończone 18 lat albo w dniu biegu będzie miała ukończone 16 lat i będzie się legitymować podpisaną przez opiekunów prawnych zgodą na start w imprezie, wzór zgody wysyłany jest na prośbę Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

            ◦          dokona zgłoszenia oraz uiści opłatę startową na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,

            ◦          przed startem złoży podpisane i wypełnione oświadczenia wymagane Regulaminem oraz odbierze pakiet startowy. Oświadczenia za osobę niepełnoletnią podpisują jego opiekunowie prawni.

            2          Na terenie Imprezy mogą znajdować się w charakterze publiczności osoby nie będące Uczestnikami.

 

§ 6 ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

            1          Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału w biegu przez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego prawdziwymi danymi osobowymi. Formularz elektroniczny znajduję się na stronie internetowej Organizatora www.mudmax.pl.

            2          Uczestnik może dokonać zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu, najpóźniej na 45 minut przed startem.

            3          Zapisy na dany bieg kończą się w dniu biegu. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów po wyczerpaniu limitu uczestników.

            4          Uczestnik wpłaca opłatę startową za udział w imprezie za pośrednictwem płatności online, według wytycznych Organizatora zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

            5          Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

            6          Wysokość opłaty startowej rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu biegu, o wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, nie zaś data wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 

            7          Wysokość opłaty startowej określa Cennik zamieszczony na stronie internetowej Organizatora www.mudmax.pl.

            8          W przypadku zgłoszenia się  bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu, Uczestnik uiszcza opłatę startową wyłącznie gotówką.

            9          Opłata startowa indywidualna przy zapisie drużynowym podlega zniżkom opisanym w cenniku. Opłatę za całą drużynę należy dokonać podczas jednorazowej płatności towarzyszącej rejestracji co najmniej jednego członka rejestrowanej grupy.

            10        Organizator wystawia fakturę na żądanie Uczestnika jeżeli żądanie zostało zgłoszone  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011.177.1054 z późn. zm). Żądanie należy przesłać na adres e-mail Organizatora - faktura@mudmax.pl

            11        Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

            12        Promocje, zniżki i upusty się nie sumują.

 

§ 7 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW

            1          Każdy z Uczestników imprezy zgłasza się w Biurze Zawodów najpóźniej na 45 minut przed planowanym startem, gdzie zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi wypełnione i podpisane:

            ◦          Oświadczenie o dopuszczającym do startu stanie zdrowia Uczestnika oraz o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w Imprezie.

            ◦          Deklarację startu w Imprezie na własną odpowiedzialność oraz o świadomości istnienia zagrożeń utraty życia i zdrowia wynikających z charakteru Imprezy, o których istnieniu został należycie poinformowany przez Organizatora,

            ◦          Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Imprezy,

            ◦          Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku zarejestrowanego w trakcie trwania Imprezy,

            2          W przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenia o których mowa powyżej podpisują opiekunowie prawni niepełnoletniego Uczestnika.

            3          Przed startem Organizator weryfikuje tożsamość Uczestnika. Każdy z Uczestników zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób pełnoletnich dokument taki stanowi dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, natomiast w przypadku osób niepełnoletnich legitymacja szkolna lub dowód osobisty.

            4          Po weryfikacji tożsamości i po złożeniu wypełnionych i podpisanych oświadczeń o których mowa w pkt 1 Uczestnik otrzymuje od Organizatora pakiet startowy.

§ 8 ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE PRZEZ ORGANIZATORA IMPREZY

            1          Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość wzięcia udziału w Imprezie, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

            2          Każdy z Uczestników otrzymuje od Organizatora pakiet startowy składający się z:

            ◦          numerów startowych - pisany mazakiem

            ◦          chipu do pomiaru czasu- do zwrotu,

            ◦          gadżet od sponsora (start lub meta)

            ◦          medal finishera - meta

            3          Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną oraz napoje w strefie mety (woda, herbata, napoje izotoniczne)

§ 9 ZASADY BEZPIECZEŃSTWO NA IMPREZIE

            1          Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do uczestnictwa w Imprezie osób wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

            2          Uczestnicy oraz publiczność zobowiązani są do nie przekraczania oznaczeń trasy w postaci taśm i barierek ustawionych przez Organizatora.

            3          Zabrania się uczestnikom przebiegania przez drogi publiczne. Podczas przekraczania drug publicznych uczestnicy zobowiązani są stosować się do wytycznych do członków obsługi imprezy, którzy kierują ruchem.

            4          Fragmenty trasy, które przebiegają po drogach publicznych uczestnicy zobowiązani są pokonywać lewą stroną wzdłuż taśmy.

            5          Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy Uczestnika oraz jakąkolwiek osobę trzecią, która zakłóca porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowuje się w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem a w szczególności osoby zagrażające swoim zachowaniem zdrowiu i życiu swojemu lub innych osób.

            6          Uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania przy sobie niebezpiecznych przedmiotów, w tym butów z kolcami, mogących zagrażać życiu i zdrowiu innych Uczestników.

            7          Organizator ma prawo ściągnąć z trasy biegu Uczestnika, jeżeli uzna że Uczestnik wymaga interwencji medycznej.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

            1          Każdy z Uczestników jest należycie poinformowany o zagrożeniach dla zdrowia i życia wynikających z charakteru Imprezy i bierze udział w niej na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe powstałe u Uczestników w wyniku udziału w Imprezie.

            2          Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione oraz zgubione przez Uczestników, a także za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów własnych Uczestników w związku z ich uczestnictwem w Imprezie.

            3          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy czy przełożenie terminu i zmiany miejsca Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie.

            4          Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu