Regulamin

§ 1 CEL IMPREZY

Celem Imprezy jest popularyzowanie aktywnego trybu życia oraz rywalizacji sportowej wśród różnych grup społecznych.

§ 2 ORGANIZATOR

Organizatorem Imprezy jest Tourtrend sp. z o.o., Strzelinko 14, 76-200 Słupsk, NIP: 839-29-32-977.

§ 3 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 1. Impreza składa się z cyklu biegów przełajowych.
 2. Informacja o terminie i miejscu poszczególnych edycji biegu zamieszczona będzie w harmonogramie znajdującym się na stronie internetowej Organizatora Imprezy- www.mudmax.pl.
 3. Szczegółowy plan dojazdu do miejsca startu poszczególnych edycji biegu Organizator zamieszczać będzie na fanpage'u Imprezy znajdującym się na portalu facebook.com – facebook.com/mudmaxrun/.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny, daty lub miejsca biegów. Wszelkie informacje odnośnie ewentualnych zmian w tym zakresie zostaną zamieszczone na fanpage'u Imprezy znajdującym się na portalu facebook.com – facebook.com/mudmaxrun/ oraz przesłane Uczestnikom na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

§ 4 CHARAKTERYSTYKA IMPREZY

 1. Impreza ma charakter biegów przełajowych z przeszkodami naturalnymi i przygotowanymi przez Organizatora, o różnym stopniu trudności. Trasa biegu będzie przez Organizatora oznaczona taśmą lub barierkami.
 2. Uczestnicy będą mieli do pokonania dystans ok. 14 kilometrów,
 3. Start biegu zorganizowany będzie w strefie startu. Uczestnicy będą startować w grupach od 70 do 200 osób w 30 minutowych odstępach. Wielkość grupy startowej uzależniona jest od ilości zgłoszonych uczestników.
 4. Warunkiem zakończenia biegu jest dotarcie na metę. Czas przebycia trasy przez Uczestnika określany będzie na podstawie godziny startu i godziny dotarcia na metę. Podczas biegu obowiązuje elektroniczny pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów aktywnych. Pomiaru czasu dokonuje firma B4SPORT.

§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE

 1. Uczestnikiem Imprezy może być każda osoba która spełnia łącznie następujące warunki:
  • W dniu biegu będzie miała ukończone 18 lat albo w dniu biegu będzie miała ukończone 15 lat i będzie się legitymować podpisaną przez opiekunów prawnych zgodą na start w imprezie, wzór zgody wysyłany jest na prośbę Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.
  • dokona zgłoszenia oraz uiści opłatę startową na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,
  • przed startem złoży podpisane i wypełnione oświadczenia wymagane Regulaminem oraz odbierze pakiet startowy. Oświadczenia za osobę niepełnoletnią podpisują jego opiekunowie prawni.
 2. Na terenie Imprezy mogą znajdować się w charakterze publiczności osoby nie będące Uczestnikami.


§ 6 ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału w biegu przez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego prawdziwymi danymi osobowymi. Formularz elektroniczny znajduję się na stronie internetowej Organizatora www.mudmax.pl.
 2. Uczestnik może dokonać zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu, najpóźniej na 45 minut przed startem.
 3. Zapisy na dany bieg kończą się w dniu biegu. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów po wyczerpaniu limitu uczestników.
 4. Uczestnik wpłaca opłatę startową za udział w imprezie za pośrednictwem płatności online, według wytycznych Organizatora zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
 6. Wysokość opłaty startowej rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu biegu, o wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, nie zaś data wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 
 7. Wysokość opłaty startowej określa Cennik zamieszczony na stronie internetowej Organizatora www.mudmax.pl.
 8. W przypadku zgłoszenia się  bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu, Uczestnik uiszcza opłatę startową wyłącznie gotówką.
 9. Opłata startowa indywidualna przy zapisie drużynowym podlega zniżkom opisanym w cenniku. Opłatę za całą drużynę należy dokonać podczas jednorazowej płatności towarzyszącej rejestracji co najmniej jednego członka rejestrowanej grupy.
 10. Organizator wystawia fakturę na żądanie Uczestnika jeżeli żądanie zostało zgłoszone  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011.177.1054 z późn. zm). Żądanie należy przesłać na adres e-mail Organizatora - faktura@mudmax.pl
 11. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 12. Promocje, zniżki i upusty się nie sumują.

§ 7 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW

 1. Każdy z Uczestników imprezy zgłasza się w Biurze Zawodów najpóźniej na 45 minut przed planowanym startem, gdzie zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi wypełnione i podpisane:
  • Oświadczenie o dopuszczającym do startu stanie zdrowia Uczestnika oraz o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w Imprezie.
  • Deklarację startu w Imprezie na własną odpowiedzialność oraz o świadomości istnienia zagrożeń utraty życia i zdrowia wynikających z charakteru Imprezy, o których istnieniu został należycie poinformowany przez Organizatora,
  • Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Imprezy,
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku zarejestrowanego w trakcie trwania Imprezy,
 2. W przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenia o których mowa powyżej podpisują opiekunowie prawni niepełnoletniego Uczestnika.
 3. Przed startem Organizator weryfikuje tożsamość Uczestnika. Każdy z Uczestników zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób pełnoletnich dokument taki stanowi dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, natomiast w przypadku osób niepełnoletnich legitymacja szkolna lub dowód osobisty.
 4. Po weryfikacji tożsamości i po złożeniu wypełnionych i podpisanych oświadczeń o których mowa w pkt 1 Uczestnik otrzymuje od Organizatora pakiet startowy.


§ 8 ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE PRZEZ ORGANIZATORA IMPREZY

 1. Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość wzięcia udziału w Imprezie, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Każdy z Uczestników otrzymuje od Organizatora pakiet startowy składający się z:
  • numerów startowych - pisany mazakiem
  • chipu do pomiaru czasu- do zwrotu,
  • gadżet od sponsora (start lub meta)
  • medal finishera - meta
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną oraz napoje w strefie mety (woda, herbata, napoje izotoniczne)

§ 9 ZASADY BEZPIECZEŃSTWO NA IMPREZIE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do uczestnictwa w Imprezie osób wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 2.  Zabrania się uczestnikom przebiegania przez drogi publiczne. Podczas przekraczania drug publicznych uczestnicy zobowiązani są stosować się do wytycznych do członków obsługi imprezy, którzy kierują ruchem.

 3.  Fragmenty trasy, które przebiegają po drogach publicznych uczestnicy zobowiązani są pokonywać lewą stroną wzdłuż taśmy.

 4. Uczestnicy oraz publiczność zobowiązani są do nie przekraczania oznaczeń trasy w postaci taśm i barierek ustawionych przez Organizatora.
 5. Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy Uczestnika oraz jakąkolwiek osobę trzecią, która zakłóca porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowuje się w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem a w szczególności osoby zagrażające swoim zachowaniem zdrowiu i życiu swojemu lub innych osób.
 6. Uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania przy sobie niebezpiecznych przedmiotów, w tym butów z kolcami, mogących zagrażać życiu i zdrowiu innych Uczestników.
 7. Organizator ma prawo ściągnąć z trasy biegu Uczestnika, jeżeli uzna że Uczestnik wymaga interwencji medycznej.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy z Uczestników jest należycie poinformowany o zagrożeniach dla zdrowia i życia wynikających z charakteru Imprezy i bierze udział w niej na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe powstałe u Uczestników w wyniku udziału w Imprezie.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione oraz zgubione przez Uczestników, a także za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów własnych Uczestników w związku z ich uczestnictwem w Imprezie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy czy przełożenie terminu i zmiany miejsca Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
 5. Wpłaty za start należy dokonywać na konto:
  Właściciel: HUNTER EXTREME 
  Bank: mBANK
  Nr konta: 61 1140 2004 0000 3502 3656 2620
  W tytule podając indywidualny numer uczestnika oraz imię i nazwisko. 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem