Regulamin V Charytatywnej Sztafety Mikołajkowej

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem V Charytatywnej Sztafety Mikołajkowej w Bydgoszcz Fundacja Wujek Porada z siedzibą w Bydgoszczy.

2. Uczestnikiem Sztafety jest każda osoba, która prawidłowo zarejestrowała się i wypełniła formularz rejestracyjny, który będzie dostępny na stronie wydarzenia https://www.facebook.com/events/2644900158865120/ V Charytatywnej Sztafety Mikołajkowej, wniosła opłatę startową oraz podpisała oświadczenie (Kartę Startową) przy odbiorze Pakietu Startowego.

3. V Charytatywna Sztafeta Mikołajkowa to zmagania sztafet składających się z maksymalnie 5 zawodników. Każda sztafeta dostanie pałeczkę, która mierzy ilość przebiegniętych przez sztafetę okrążeń. Pierwszy zawodnik startuje z pałeczką, którą przekazuje kolejnemu uczestnikowi sztafety po przebiegnięciu jednego pełnego okrążenia. Koniec biegu następuje po upływie 60 minut. Miejsca w klasyfikacji będą ustalone po zaliczeniu przez system monitorujący ilości zaliczonych przez każdą ze sztafet okrążeń. Sztafeta, która przebiegnie w trakcie 60 minut największą liczbę okrążeń będzie najwyżej w klasyfikacji a tym samym wygrywa zawody.

2. Cele

Środki pozyskane z organizacji wydarzenia zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji Wujek Porada:

„Wyrównywanie szans rozwojowych dla różnych grup społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy efektywności działania i jakości życia na wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.”

3. Termin i miejsce, informacje podstawowe

1. Impreza odbędzie się 7 grudnia 2019 roku w Bydgoszczy, start o godzinie 11:00.

2. Miejsce zawodów oraz Biura Zawodów, będzie ogłoszone na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2644900158865120// minimum na dwa tygodnie przed startem.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny i/lub miejsca zawodów, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej https://www.facebook.com/events/2644900158865120/

4. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa

1. W zawodach może startować każda osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie roku życia mogą zostać Uczestnikami Zawodów pod warunkiem zgody i podpisanego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku osób nieletnich rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika.

2. Organizator wprowadza limity uczestników: 50 sztafet.

3. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest prawidłowa rejestracja o której informacja pojawi się na stronie https://www.facebook.com/events/2644900158865120/ , uiszczenie opłaty startowej oraz podpisanie Karty Startowej w dniu odbioru Pakietu Startowego lub w dniu startu.

4. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez uczestnika, internetowego formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

5. Pakiety Startowe zawodów będą do odbioru w siedzibie fundacji, tj. ul. Pomorska 5 w Bydgoszczy. O terminie odbioru pakietów organizator poinformuje uczestników na stronie wydarzenia https://www.facebook.com/events/2644900158865120/

6. Uczestnicy Zawodów będą weryfikowani w Biurze Zawodów w dzień zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie oświadczenia (Karty Startowej).

7. W trakcie trwania zawodów, każdy uczestnik jest zobowiązany do założenia numeru startowego, który znajdzie się w pakiecie startowym.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

9. Regulamin będzie dostępny na stronie https://www.facebook.com/events/2644900158865120/ .

10. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

11. Ze względów bezpieczeństwa w zawodach zabrania się wnoszenia na trasę zmagań przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających oraz nielegalnych substancji jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w zawodach osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających oraz nielegalnych substancji jakiegokolwiek rodzaju.

12. V Charytatywną Sztafetę Mikołajkową ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.

14. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa oraz świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.

15. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie (Kartę Startową) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.

16. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w pobliżu startu/mety zawodów, oraz na trasie zmagań.

17. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą posiadać przymocowane (w widocznym miejscu) numery startowe.

18. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

5. Opłata Rejestracyjna

1. Opłata Rejestracyjna zwana opłatą startową za udział w zawodach wynosi 100 zł od każdej sztafety.

2. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek Fundacji Wujek Porada o numerze 98 1600 1462 1883 9892 0000 0001.

3. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

4. Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego uczestnika.

5. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.

6. Pakiet Startowy

1. Po złożeniu formularza rejestracyjnego oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej uczestnik otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą: numer startowy, agrafki i – po przekroczeniu mety – medal okolicznościowy oraz posiłek regeneracyjny.

2. Organizator nie ponosi wobec uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem pakietu startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

3. Pakiety startowe będzie można odbierać w biurze zawodów, tj w siedzibie Fundacji ul. Pomorska 5 w Bydgoszczy.

7. Biuro zawodów, depozyt

1. Informacje o adresie biura zawodów w dniu zawodów i godzinach jego otwarcia zamieszczone będą na stronie https://www.facebook.com/events5120/264490015886/.

2. Odbiór pakietu startowego uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu podpisanej karty startowej, kopii dowodu tożsamości uczestnika oraz pisemnym upoważnieniu.

3. W pobliżu mety Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu.

4. W depozycie zabrania się pozostawiania rzeczy wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich zaginięcie w przypadku kiedy zawodnik zostawi rzeczy wartościowe oraz dokumenty w depozycie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników bez opieki w trakcie zawodów.

8. Klasyfikacje i nagrody

Osoby biorące udział w zawodach, które zajmą miejsce na podium w klasyfikacji Open lub kategorii wiekowej i nie pojawią się na dekoracji zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

1. Zawody wygrywa sztafeta, która w czasie 60 minut przebiegnie największą liczbę okrążeń.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

3. Laureaci, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca otrzymają okolicznościowe statuetki lub/i nagrody rzeczowe.

4. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal.

10. Polityka prywatności

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny umieszczony na stronie pomiaru czasu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

2. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom zawodów informacji handlowych i marketingowych od Partnerów i Sponsorów Biegu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących zawodów, zmian i istotnych informacji związanych z organizacją zawodów takich jak przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora.

11. Postanowienia końcowe

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

5. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Zawodów w trakcie trwania zapisów za pośrednictwem formularza internetowego, jak i po jego zakończeniu.

6. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania takich szkód.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

8. Informacje i aktualności dotyczące biegu można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/events/2644900158865120/

9. Kontakt: Organizator: Adam Nowak tel. +48 793 733 306; adam.nowak@wujekporada.pl

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na https://www.facebook.com/events/2644900158865120/

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem