3 maja

Regulamin gry miejskiej
Rowerowe spojrzenie na Bydgoszcz

Bydgoska Rowerowa Gra Miejska jest jedym z elementów European Cycling Challenge organizowanego przez Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna w dniach 01.05.2017- 31.05.2017r.r.

§ 1. Cele gry miejskiej:
 

 1. Promocja roweru jako codziennego środka transportu oraz doskonałego środka rekreacji.
 2. Zapoznanie się uczestników gry z infrastrukturą rowerową miasta Bydgoszcz oraz ciekawymi miejscami poprzez strategiczną grę zapewniającą dobrą zabawę i przyjazną rywalizację.

§ 2. Organizatorzy:

 1. Organizatorem gry miejskiej jest Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.
 2. Osoba kontaktowa: Sebastian Nowak- Specjalista ds. organizowania imprez masowych i konferencji. Telefon – 501097827, e-mail: kontakt@masa.bydgoszcz.pl

§ 3. Termin i miejsce gry:

 1. Rowerowa Gra Miejska odbędzie się w dniu 03.05.2017 roku w Bydgoszczy w godzinach 12:00 – 17:00.
 2. Gra rozpocznie się i zakończy w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy (Różopole). Rozpocznie się ona przypomnieniem podstawowych zasad ruchu drogowego obowiązujących rowerzystów oraz wyjaśnieniem zasad poszczególnych konkurecji, które będą odbywały się w wyznaczonych punktach miasta.

§ 4. Uczestnicy gry:

 1. Organizator określa limit uczestników – 50 osób.
 2. Opłata wpisowa wynosi 5 zł od osoby.
 3. Gra przezaczona jest dla osób pełnoletnich, osoby niepełnoletnie mogą brać udział wyłącznie z pełnoletnim opiekunem.
 4. Każda z osób uczestniczących w grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w zabawie.
 5. Rowery uczestników muszą być sprawne technicznie.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania aparatu fotograficznego, dopuszczalny jest telefon komórkowy z aparatem.
 7. Uczestnik, który przystępuje do gry oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i bierze udział w grze na własną odpowiedzialność.
 8. Poprzez odbiór karty do gry uczestnik wyraża zgodę na wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997; Dz.U. nr 133 poz. 883); opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów i innych partnerów zdjęć oraz nagrań z gry.
 9. W grze nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, realizatora ani partnerów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu gry, jak również członkowie rodzin tych osób.

§ 5. Rejestracja/ zgłoszenia uczestników:

 1. W grze biorą udział wyłącznie uczestnicy zarejestrowani u Organizatora gry w terminie do 01.05.2017 r. lub do wypełnienia limitu zapisów, którzy uiszczą opłatę starową w wysokości 5 zł od osoby. W przypadku niewypełnienia limitu zapisów 50 osób, organizator może ogłosić zapisy bezpośrednio przed rozpoczęciem gry.
 2. Rejestracja polega na wysłaniu zgłoszenia na stronie www.be4sport.pl.
 3. Każdy z uczestików, który zakwalifikuje się do Gry otrzyma od Organizatora wiadomość zwrotną potwierdzającą udział w grze.
 4. Każdemu uczestnikowi nadany zostanie numer startowy.

§ 6. Zasady gry - START GRY:

 1. Gra przeprowadzona zostanie dnia 03.05.2017r. w godzinach 12:00 – 17:00.
 2. Celem gry jest wykonanie ośmiu zadań konkursowych wyznaczonych przez organizatora.
 3. Punkt startowy i finałowy będzie znajdował się w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku (Różopole).
 4. Miejsce startu jest jednocześnie miejscem zakończenia gry.
 5. Gra rozpoczyna się odprawą uczestników, która odbędzie się w punkcie startowym gry po rozdaniu wszystkim uczesnikom kart gry.
 6. Odbierając kartę gry uczestnik zgadza się na warunki gry oraz potwierdza, że zapoznał się z regulaminem.
 7. Start gry przewidziany jest na godz. 12:00. Uczestnicy ruszają na trasę gry po sygnale organizatora.
 8. Po potwierdzeniu rejestracji każdy z uczestników, otrzyma zestaw startowy, który będzie zawierał: numer startowy, mapę miasta, kartę informacyjną zawierającą zasady gry i zadania, napój, symboliczny posiłek oraz inne gadżety przekazane przez sponsorów.

§ 7. Zasady gry - ZADANIA

 1. Do wykonania będzie osiem zadań głownych, których przebieg będzie kontrolowany przez pracowników Organizatora.
 2. Pracownicy Organizatora będą ubrani w specjalne kamizelki, a ich przybliżona lokalizacja będzie zaznaczona na mapach terenu gry. Zlokalizowanie punktów zadaniowych jest zadaniem uczestników.
 3. Rozwiązania zadań należy wpisać na kartę do gry w miejscu do tego wyznaczonym. Ich weryfikacja następuje po zdaniu karty do gry w punkcie finałowym.
 4. Punktacja szczegółowa za poszczególne zadania umieszczona jest przy każdym zadaniu.
 5. Kolejność wykonywania zadań na trasie gry jest dowolna.
 6. W trakcie oczekiwania na swoją kolejkę w zadaniu należy trzymać się kolejności, w jakiej gracze pojawili się na miejscu oraz zachować bezpieczną odległość, umożliwiającą danemu uczestnikowi bezproblemowe wykonanie zadania.
 7. W czasue gry należy się stosować do poleceń wydawanych przez Organizatora.
 8. W trakcie gry zabronione jest korzystanie z Internetu oraz lub korzystanie z pomocy osób niezaangażowanych w grę. Stwierdzone przez organizatorów złamanie ww. zasad przez któregokolwiek uczestnika, oznacza dyskwalifikację i wykluczenie z dalszej gry.

§ 8.Zasady gry – BEZPIECZEŃSTWO:

 1. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas gry.
 2. Uczestnik, przystępując do gry bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną na cały czas trwania gry. Odpowiedzialność obejmuje przede wszystkim szkody poniesione przez Uczestnika, a także szkody wyrządzone przez Uczestnika.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności oraz do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w szczególności nie wstrzymywania lub utrudniania ruchu drogowego.
 4. Organizator zapewnia jeden punkt opieki medycznej, który znajdować się będze w punkcie startowym.

§ 9.Zasady gry – PUNKTACJA I DYSKWALIFIKACJA:

 1. Suma zdobytych punktów będzie liczona na podstawie punktów zdobytych na karcie do gry oraz czasu wykoania zadań.
 2. Karta do gry musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz numerem startowym.
 3. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć w rankingu ogólnym gry to 62 punkty. Punkty można zdobyć za poprawne wykonanie poszczególnych zadań.
 4. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania, mogą poruszać się wyłącznie na rowerach i pieszo, zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Stwierdzone przez organizatorów złamanie ww. zasad przez uczestnika, oznacza dyskwalifikację i wykluczenie z dalszej gry.
 5. W przypadku wykrycia złamania regulaminu przez uczestników, przedstawiciele Organizatora czy realizatora mają prawo wpisania na kartę do gry danego uczestnika decyzji o dyskwalifikacji wraz z podpisem osoby, która podjęła decyzję o dyskwalifikacji zespołu.
 6. Decyzja o dyskwalifikacji jest ostateczna.
 7. Dyskwalifikacja oznacza brak możliwości ubiegania się o zwrot opłaty starowej.

§ 10. Zasady gry – ZAKOŃCZENIE GRY:

 1. Gra kończy się 03.05.2017r. o godz. 17.00.
 2. Wykonywanie zadań z karty do gry będzie możliwe do godz. 15:30.
 3. Czas wykonania wszystkich zadań liczy się do momentu dotarcia do punktu finałowego i zdania karty w punkcie rejestracyjnym, w którym drużyna odbierała kartę do gry.
 4. Poprzez zdanie karty rozumie się oddanie jej przedstawicielom organizatora w punkcie rejestracyjnym.
 5. Przedstawiciel organizatora zobowiązany jest do wpisania na kartę do gry czasu, w którym uczestnik oddaje kartę do gry.
 6. Po godzinie 15:30 karty do gry przestaną być przyjmowane. Nieoddanie karty w regulaminowym czasie jest traktowane równoznacznie z rezygnacją z udziału w grze.
 7. Wyniki zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem rajdu rowerowego w dniu 6 maja.

§ 11. Wyłonienie zwycięzców i nagrody:

 1. O miejscu uczestników w rankingu po zakończeniu gry decydują kolejno: liczba zdobytych punktów na karcie i godzina zdania karty do gry w punkcie finałowym.
 2. W przypadku remisu punktowego i identycznej godziny Organizator dopuszcza realizację dogrywki w formie quizu. Uczestnicy, którzy zostaną nominowani do udziału w quizie zostaną powiadomieni telefonicznie najpóźniej jeden dzień przed samym quizem.
 3. Pula nagród zostanie ogłoszona przez organizatora przed startem gry na stronie masa.bydgoszcz.pl
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Uczestnicy nie mają prawa zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
 5. Prawo do nagrody nie może być przeniesione przez laureatów gry na osoby trzecie.
 6. O dalszym przeznaczeniu nagród nieprzyznanych i/lub nieodebranych decyduje organizator.

§ 12. Postanowienia końcowe:
 

 1. Udział w grze oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.masa.bydgoszcz.pl, dostąpny będzie także w dniu imprezy w formie papierowej do wglądu każdego uczestnika u organizatora imprezy.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu gry nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający należy do organizatorów.
 4. Organizator ani Realizator gry nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników w czasie trwania gry.
 5. Organizator ani Realizator gry nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników w czasie trwania gry.
 6. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone podczas trwania gry.
 7. W przypadku zastrzeżeń uczestników, co do zgodności przebiegu gry z niniejszym regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników gry. Reklamacja musi zostać przesłana listem poleconym na adres : Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna ul. Leszczyna 17, 85-356 Bydgoszcz.
 8. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez organizatorów w ciągu 30 dni roboczych.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.
 10. Wszystkie ewentualne zmiany w Regulaminie będą ogłaszane na stronie internetowej Organzatora oraz będą do wglądu w punkcie startowym gry.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych komplikacji.

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem