CHARYTATYWNY MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI NORDIC WALKING

MENU 

Partner Honorowy: Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Partner Techniczny: Polska Federacja Nordic Walking

I. Organizator.

1. Organizatorami Charytatywnego Marszu Niepodległości Nordic Walking są:

Fundacja „Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka”

Strona internetowa: www.wspieramy-czd.pl

Kontakt e-mail: wspieramy.czd@gmail.com

Telefon: 533-195-295

2. Instytut- Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Strona internetowa www.czd.pl

II. Cel.

1. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport.

2. Sportowe wychowanie młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju.

3. Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.

4. Popularyzacja Nordic Walking jako czynnej formy wypoczynku wśród mieszkańców Warszawy i Mazowsza

5. Uczczenie Święta Niepodległości

6. Zbiórka pieniędzy na Modernizację Zespołu Poradni Specjalistycznych Centrum Zdrowia Dziecka

III. Termin i miejsce.

1. Termin: 11 listopada 2015 r. o godz. 10:00

2. Długość trasy – 5,9 km.

3. Trasa wiedzie ścieżkami spacerowymi w Mazowieckim Parku Krajobrazowym

4. Trasa tworzy pętlę zamkniętą.

5. Wymarsz spod Obiektu Hotelarskiego Patron przy ul. Dzieci Polskich 20 w Warszawie (Międzylesie)

IV. Warunki uczestnictwa.

1. Uczestnikiem marszu może zostać każda osoba, bez względu na wiek i płeć.

2. Warunkiem udziału w marszu Nordic Walking jest zgłoszenie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy do dnia 6 listopada 2015r. lub telefonicznie pod numerem: 533-195-295

3. Udział w marszu jest płatny. Każdy dorosły uczestnik marszu Nordic Walking, ponosi koszty opłaty startowej wynoszącej - 20 zł., emeryci, studenci i młodzież powyżej 14 roku życia - 10 zł., a dzieci młodsze biorą udział za darmo.

4. Osoby zgłaszające się telefonicznie powinny uiszczać opłatę na konto bankowe:

Wspieramy Rozwój CZD BANK PKO B.P. I/O w Legionowie 87 1020 1026 0000 1402 0250 5261 w tytule przelewu należy wpisać dane uczestnika biegu ( Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia). Osoby rejestrujące się przez internet zostaną automatycznie przekierowane na transferuj.pl

5.Wpisanie na listę nastąpi po wpłynięciu opłaty startowej na konto organizatora.

6. Jeżeli opłata startowa zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości lub dane identyfikacyjne uczestnika biegu będą niewystarczające uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego dopłacenia różnicy do dnia 06.11.2015.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. O dacie wpłaty decyduje data wpływu opłaty na konto bankowe organizatora.

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Marszu.

9. Organizator nie przewiduje możliwości dokonania wpłaty opłaty startowej w dniu zawodów.

10. Organizator nie przewiduje zapisów po 6 listopada 2015r.

11. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w dniu Marszu. Weryfikacja rozpocznie się o godzinie 9:00. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty lub legitymację uprawniającą do zniżki.

12. Każdy uczestnik biorący udział w Marszu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, bierze udział na własną odpowiedzialność i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

13. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować w marszu pod warunkiem złożenia pisemnej zgody opiekuna na udział w imprezie podczas weryfikacji zawodników.

14. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych (etykieta startowa i woda do picia) odbywać się będzie w dniu 11.11.2015 w godzinach 9:00- 9:55 w recepcji Obiektu Hotelarskiego Patron przy Al. Dzieci Polskich 20 w Warszawie (wejście od strony parkingu przy Centrum Zdrowia Dziecka)

15. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych.

16. Organizator informuje, że istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia lub zakupienia kijów przed rozpoczęciem imprezy.

17. Uczestnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.

18. Wszelkie informacje o Marszu można uzyskać drogą elektroniczną: wspieramy.czd@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 533-195-295.

V. Klasyfikacja.

1. W marszu nie będą prowadzone żadne klasyfikacje.

2. Marsz posiada formułę otwartą, liczy się uczestnictwo.

VI. Nagrody.

Każdy zawodnik po ukończeniu marszu na mecie otrzyma pamiątkowy dyplom.

VII. Postanowienia końcowe.

1. Marsz Nordic Walking odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu rajdu.

3. Wszystkich uczestników obowiązują zasady fair play Nordic Walking.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu, wynikające z winy uczestników, za rzeczy zagubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy.

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

6.Organizator zastrzega prawo do zmiany i aktualizacji regulaminu.