Regulamin - Bieg Górski

XIV KOSZALIŃSKI BIEG GÓRSKI - 5km i 15km

I. CEL IMPREZY

 • Promocja Koszalina na terenie kraju.
 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Koszalina.

II. TERMIN

6 maja 2023 r. (sobota)

 • godz. 10.00 - dystans 15 km
 • godz. 11.00 - dystans 5 km
 • godz. 11:05 - dystans 5km - nordic walking

III. MIEJSCE

Koszalin, ul. Rekreacyjna (za koszalińską giełdą)

IV. ORGANIZATOR

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

V. PARTNERZY TECHNICZNI

 • Koszaliński Sztab Ratownictwa
 • Fundacja Herkules All Sports

VI. ZAPISY

 • on-line: odbywały się będą do dnia 03.05.2023 r. do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegikoszalin.pl,
 • w dniu imprezy zapisać się będzie można w  biurze zawodów od 8:30

VII. OPŁATA STARTOWA

 • 50 zł -   płatna przelewem do dnia 15.04.2023 r.
 • 60 zł  -  płatna przelewem do dnia 03.05.2023 r.
 • 80 zł -  w dniu zawodów

Przelew elektroniczny BlueMedia lub  na konto organizatora
Koszalińskie TKKF, Jedności 4, 75-401 Koszalin,
PKO BP I o/Koszalin nr 05 1020 2791 0000 7802 0064 0508,
z dopiskiem: „Bieg Górski” , imię i nazwisko zawodnika

VIII. PLAN MINUTOWY

 • 8:30 - otwarcie biura zawodów dla uczestników 15 km
 • 10:00 - start 15 km
 • 11:00 - start 5 km
 • 11:05 - start 5km - nordic walking
 • 12:00 - podsumowanie

IX. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora: www.tkkf.koszalin.pl  lub www.herkules.org.pl.

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

 • INDYWIDUALNIE

W biegu głównym na dystansie 5km oraz 15km – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

- na dystansie 5km w biegu i nordic walking - za miejsca I - VI

- na dystansie 15km - za miejsca I - III

 • Kategorie wiekowe na dystansie 15km

l.p

kategoria

Lat

1

K18-29 / M18-29

18 – 29

2

K30-39 / M30-39

30 – 39

3

K40-49 / M40-49

40 – 49

4

K50-59 / M50-59

50 – 59

5

K60-69 / M-60-69

60 – 69

6

K70+ / M70+

70 +

 

 • Klasyfikacja drużynowa na dystansie 15km  (4 osoby w tym minimum 1 kobieta - na podstawie sumy czasów - obowiązuje jednakowa nazwa klubu)

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

6. Uczestnicy w wieku 15 - 18 lat mogą uczestniczyć w biegu na 5km i muszą posiadać pisemna zgodę opiekuna na udział.

X. WYRÓŻNIENIA 

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 5km w biegu i nordic walking:

za miejsca I – VI - puchar + upominek

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 15km:

za miejsca I – III - puchar + upominek

W kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn na dystansie 15km:

za miejsca I – III - puchar

W klasyfikacji drużynowej na dystansie 15 km:

za miejsca I - III - puchar

XI. TRASA

 1. START i META znajduje się przy ul. Rolnej w Koszalinie.
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po alejkach i drogach leśnych -  pętla ok. 5 km

XII. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie KTKKF oraz wolontariusze.
 15. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

 

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.biegikoszalin.pl  tel.691 116 224, e-mail: ktkkf@wp.pl

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem