Regulamin XXII Biegu Wenedów 2024

I. CEL IMPREZY

 • Promocja Koszalina na terenie kraju.
 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Koszalina.

II. TERMIN

Start: 25.05.2024 r. (sobota) - Koszalin, ul. Śniadeckich 4, Hala Widowiskowo - Sportowa

Biuro zawodów w godz. 7:00 - 9:00

Biegi główny (limit 150 osób)

 • godz. 9:00 - bieg na dystansie 10 000 m ( ATEST PZLA )
 • godz. 10.00 - bieg na dystansie 1 mili ( ATEST PZLA )
 • rozpoczęcie ceremonii wręczenia nagród i wyróżnień ok. godz. 10:10 (po zakończeniu rywalizacji przez wszystkich uczestników danego biegu).

Biegi dzieci (limit 70 osób)

 • godz. 10:10 – bieg Krasnala – dzieci do 7 lat 200m,
 • godz. 10.15 – bieg dzieci – 8-9 lat– 400m,
 • godz. 10.20 – bieg dzieci – 10-11 lat – 400m,
 • godz. 10.25 – bieg dzieci – 12-13 lat – 800m,
 • godz. 10.30 – bieg młodzieżowy – 14-15 – 800m,
 • godz. 10.35 – bieg młodzieżowy – 16-17 – 800m,

Ceremonie po każdym biegu 

III. MIEJSCE

Koszalin, ul. Śniadeckich 4, Hala Widowiskowo - Sportowa

IV. ORGANIZATOR

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

V. ZAPISY

W biegu głównym obowiązuje limit uczestników 150 osób opłaconych (liczy się kolejność wpłat).

On-line do dnia 21.05.2024 r.  do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://biegikoszalin.eu/

VI. OPŁATA STARTOWA

Bieg główny na dystansie 10 km ( ATEST PZLA )

 • 60 zł - płatna przelewem do dnia 30.04.2024 r.
 • 70 zł - płatna do 21.05.2024 r.
 • 100 zł - płatna w sekretariacie w dniu zawodów

Bieg główny na dystansie 1 mili (1609 m - ATEST PZLA )

 • 40 zł - płatna przelewem do dnia 30.04.2024 r.
 • 50 zł - płatna do 21.05.2024 r.
 • 100 zł - płatna w sekretariacie w dniu zawodów

Dzieci płacą 10 zł (bez względu na termin) obowiązuje limit 70 osób !!!.

Przelew elektroniczny BlueMedia lub  na konto organizatora
Koszalińskie TKKF, Jedności 4, 75-401 Koszalin,
PKO BP I O/Koszalin nr 05 1020 2791 0000 7802 0064 0508,
z dopiskiem: „Bieg Wenedów” , imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie

3. Uczestnicy startują w biegu głównym na dystansie 10 km w kategoriach wiekowych:

 • M / K   18 – 29 lat
 • M / K   30 – 39 lat
 • M / K   40 – 49lat
 • M / K   50 – 59lat
 • M 60 – 69 lat       K ≥ 60+
 • M ≥ 70+

UWAGA!  O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zostanie przekazany numer startowy, za który odpowiada zawodnik (od momentu odebrania z biura).

5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do koszulek sportowych na klatce piersiowej.

VIII. NAGRODY – BIEG GŁÓWNY

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na każdym dystansie: 

           za miejsca  I – III  puchar + upominek

W kategoriach wiekowych na dystansie 10km (nie dublują się z klasyfikacją generalną):

za miejsca I – III upominek

IX. TRASA

 1. START i META Koszalin, ul. Śniadeckich 4, Hala Widowiskowo - Sportowa
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

X. DEPOZYT

1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.

2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.

3.Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

    wypadków.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 15. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : http://biegikoszalin.eu/  e-mail: ktkkf@wp.pl

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem