Regulamin

BIEGU WIKINGA – WOLIN 22

Wolin, 25 Września 2022 roku

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem „Biegu Wikinga – Wolin’22” zwanym w dalszej części Regulaminu „Biegiem”, „Imprezą” lub „Zawodami” jest Uczniowski Klub Sportowy „WYSPA” oraz Przystań Morska Wolin Sp. z o. o. . 

II. CEL IMPREZY 

1. Promocja Gminy Wolin oraz Przystani Morskiej Wolin sp. z o.o.

2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia. 

3. Popularyzacja i upowszechnianie Nordic Walking. 

4. Propagowanie zdrowej rywalizacji. 

5. Kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe. 

6. Promocja Sponsorów oraz Partnerów Imprezy. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Zawody w konkurencji głównej – Bieg Wikinga oraz Nordic Walking odbędą się w dniu 25 września 2022 roku w Wolinie. 

2. Start i Meta Biegu usytuowane będą na stadionie Miejskim w Wolinie - ul. Spokojna. 

3. Trasa o długości 5 km została wytyczona ulicami Wolina, przez park i pola okalające miasto. Przebiega drogami asfaltowymi, brukowanymi, szutrowymi i ścieżkami leśnymi. 

4. Bieg Wikinga odbędzie się na dystansie 10 km (dwie pętle) i 5 km (jedna pętla)., Nordic Walking – na dystansie 5 km (jedna pętla). 

5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi lub poziomymi co 1 kilometr. 

6. Punkty odżywiania (woda) znajdować się będą na trasie biegu oraz na mecie. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany umiejscowienia startu i mety oraz programu imprezy. Zmiana taka nie skutkuje powstawaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników. 

IV. BIURO ZAWODÓW 

1. Biuro zawodów zlokalizowane będzie na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego zlokalizowanej przy ulicy Spokojnej 1 w Wolinie. 

2. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w dniu 25.09.2022 w godzinach 8:00 – 11:30. 

3. Wydanie pakietów startowych będzie się odbywać podczas weryfikacji. 

4. Odbiór pakietów odbywać się będzie w godzinach od 8:00 do 11:30. 

V. PROGRAM IMPREZY 

 1. godz. 8:00 Otwarcie biura zawodów 
 2. godz.11:30 Zamknięcie biura zawodów 
 3. godz.11:45 Rozgrzewka biegu głównego oraz Nordic Walking 
 4. godz.12:00 START BIEGU WIKINGA (10 km i 5 km – limit czasu 90 minut) 
 5. godz.12:03 START NORDIC WALKING (5 km – limit czasu 90 minut) 
 6. godz.14:00 Dekoracje 

VI. PAKIET STARTOWY 

1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu Wikinga i Nordic Walking otrzyma pakiet startowy, zawierający m. in.: numer startowy, chip pomiarowy, koszulka i upominki. 

2. Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy Zawodów otrzymają na mecie pamiątkowy medal. 

3. Po zakończeniu biegu zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny. 

4. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród uprawnia posiadanie numeru startowego. 

5. Każdy uczestnik może skorzystać z szatni, natrysku i depozytu. 

6. Podczas imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną - ambulans. 

7. Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefony (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN i klasyfikacji wiekowej. 

8. Istnieje możliwość personalizacji koszulki z pakietu startowego za dodatkową opłatą 30zł.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE 

1. Zgłoszenia do udziału w Biegu Wikinga i Nordic Walking przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej https://b4sportonline.pl/Bieg_Wikinga/ w nieprzekraczalnym terminie do 19 września 2022 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń. 

2. Zgłoszenia on-line zostaną zamknięte w dniu 19 września 2022 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany). 

3. Limit uczestników (opłaconych zgłoszeń) wynosi 300 osób dla Biegu Wikinga i 100 osób dla Nordic Walking. Razem 400 zawodników. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia limitów uczestników z Biegu Wikinga na Nordic Walking lub odwrotnie w razie zapotrzebowania. 

5. Za skuteczne zgłoszenie uważa się wykonanie przez zawodnika dwóch czynności w kolejności: 

a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://b4sportonline.pl/Bieg_Wikinga/;

b. Dokonania opłaty startowej na konto wskazane przez Organizatora w terminie do 19 września 2022 roku. 

Dane do przelewu: 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WYSPA” 

SŁOWIAŃSKA 2; 72-510 WOLIN, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE 

NUMER KONTA: 

BANK PÓŁDZIELCZY WOLIN nr 52 9393 0000 0017 8884 2000 0020 

W tytule przelewu należy podać w zależności od wybranego dystansu i formy rywalizacji: 

a: imię i nazwisko oraz dopisek Bieg 10 km lub Bieg 5 km;

b: imię i nazwisko oraz dopisek Nordic Walking 5 km.

6. Zgłoszenie udziału w Biegu Wikinga stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania. 

7. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym na stronach internetowych, kanałach telewizyjnych oraz informacyjnych. 

8. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

9. Organizator ustala następujące terminy i opłaty za pakiet startowe: 

a. Od 10 lipca 2022 do 31 sierpnia 2022 roku – 79 złotych; 

b. Od 1 września 2022 do 19 września 2022 roku – 89 złotych; 

c. Pakiety niesprzedane do 20 września możne wykupić w dniu imprezy w biurze zawodów w cenie 100 złotych. 

d. O cenie pakietu decyduje termin uiszczenia wpłaty na konto UKS „Wyspa” (nie data zapisania się!!!).

UWAGA!!! 

Informacja o ewentualnych, wolnych pakietach będzie podana na stronie www.facebook.com/biegwikinga w dniu 21.09.2022 roku wraz z numerem kontaktowym dla osób zainteresowanych. 

10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w imprezie wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika do dnia 20 września 2022 r., po tym terminie dodatkowa opłata za przepisanie zawodnika wynosi 10 zł. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika/zawodniczki kierować proszę na adres mailowy: bieg.wikingow@gmail.com 

11. Odbiór Pakietu Startowego przez osobę upoważnioną przez Uczestnika Imprezy jest możliwy na podstawie własnoręcznie podpisanego przez uczestnika UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO (do pobrania ze strony internetowej www.bieg-wikinga.pl) oraz przedstawienia (do wglądu) - kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy. 

VIII. KLASYFIKACJE 

W ramach Imprezy prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

1. Bieg Wikinga 10 km: 

a. Klasyfikacja Generalna – miejsca I – III kobiet i mężczyzn; 

b. Klasyfikacja Wiekowa – miejsca I – III kobiet i mężczyzn; 

 1. K 16+, M 16+ - (16 – 20 lat); 
 2. K 20, M 20 - (20 – 29 lat); 
 3. K 30, M 30 - (30 – 39 lat); 
 4. K 40, M 40 - (40 – 49 lat); 
 5. K 50, M 50 - (50 – 59 lat); 
 6. K 60, M 60 - (60 – 69 lat);
 7. K 70, M 70 - (70 lat i więcej);

c. Klasyfikacja Mieszkaniec Gminy Wolin – miejsca I – III kobiet i mężczyzn. 

2. Bieg Wikinga 5 km: 

a. Klasyfikacja Generalna – miejsca I – III kobiet i mężczyzn; 

b. Klasyfikacja Wiekowa – miejsca I – III kobiet i mężczyzn; 

 1. K 16+, M 16+ - (16 – 20 lat); 
 2. K 20, M 20 - (20 – 29 lat); 
 3. K 30, M 30 - (30 – 39 lat); 
 4. K 40, M 40 - (40 – 49 lat); 
 5. K 50, M 50 - (50 – 59 lat); 
 6. K 60, M 60 - (60 – 69 lat);
 7. K 70, M 70 - (70 lat i więcej);

c. Klasyfikacja Mieszkaniec Gminy Wolin – miejsca I – III kobiet i mężczyzn. 

3. Nordic Walking: 

a. Klasyfikacja Generalna – miejsca I – III kobiet i mężczyzn; 

b. Klasyfikacja Wiekowa – miejsca I kobiet i mężczyzn; 

 1. K 16+, M 16+ - (16 – 20 lat); 
 2. K 20, M 20 - (20 – 29 lat); 
 3. K 30, M 30 - (30 – 39 lat); 
 4. K 40, M 40 - (40 – 49 lat); 
 5. K 50, M 50 - (50 – 59 lat); 
 6. K 60, M 60 - (60 – 69 lat);
 7. K 70, M 70 - (70 lat i więcej);

c. Klasyfikacja Mieszkaniec Gminy Wolin – miejsca I – III kobiet i mężczyzn. 

4. Klasyfikacja dodatkowa: 

a. Najmłodszy Uczestnik zawodów; 

b. Najstarszy Uczestnik Zawodów; 

c. Najlepiej przebrany za Wikinga zawodnik Imprezy. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W kategorii „Mieszkaniec Gminy Wolin” mogą wziąć udział zawodnicy zamieszkujący miast i/lub gminę Wolin. 

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika. 

Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. 

W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa, w wysokości 50 zł. 

IX. NAGRODY

1. Za zajęcie miejsc I - III w kategorii open, w kategoriach wiekowych oraz w kategorii „Gmina Wolin” zawodnicy/zawodniczki otrzymują puchary, statuetki lub medale; 

2. Najstarszy i najmłodszy uczestnik zmagań oraz przebrany Zawodnik, jeżeli ukończy zawody, otrzyma nagrodę; 

3. Nagrody nie dublują się – zawodnicy nagrodzeni w kategorii open nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej. Nie dotyczy rozstrzygnięć w kategorii „Gmina Wolin”; 

4. Dodatkowo losowane będą nagrody rzeczowe Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas dekoracji. 

X. UCZESTNICTWO 

1. W Biegu Wikinga prawo startu mają osoby, które do 25.09.2022 roku ukończą 16 lat. 

2. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Wikinga oraz Nordic Walking muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. 

3. Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Podpis przy odbiorze pakietu startowego jest oświadczeniem o braku przeciwwskazań w uczestnictwie w zawodach oraz akceptacją wszystkich regulaminów oraz zasad panujących na imprezie Biegu Wikinga. 

4. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. 

5. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. 

7. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play. 

8. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne oraz Policję i inne służby zabezpieczające trasę biegu oraz Imprezę. 

9. Podczas Biegu Głównego i Nordic Walking uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego na przodzie koszulki lub na pasku z przodu. 

10. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasę będą zdyskwalifikowani. 

11. Dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach: 

a. organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz dekoracji (na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu do zakończenia Imprezy); 

b. promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć z Biegu (na okres 30 lat);

c. informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko rozumianej opinii publicznej; 

d. ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi (na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń). 

12. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora: 

a. dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika, 

b. ich sprostowania, 

c. usunięcia, 

d. ograniczenia przetwarzania, 

e. przenoszenia danych, 

13. Administratorem Państwa danych jest Organizator oraz firmy/osoby współpracujące przy organizacji Imprezy. 

14. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach). 

15. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy. 

16. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania. 

17. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu. 

XI. DEPOZYT 

1. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków, oklejonych w widocznym miejscu naklejką otrzymaną w pakiecie startowym. 

2. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.

3. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 

4. Organizator nie zaleca pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. 

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu: od 9:00 do 16:00. 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wyniki Biegu Głównego oraz Nordic Walking dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu biegu oraz na stronach internetowych: https://b4sportonline.pl/Bieg_Wikinga/, www.facebook.com/biegwikinga.

2. Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny. 

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną- ambulans podczas trwania biegu i marszu Nordic Walking. 

4. Organizator zapewnia szatnie, przebieralnie, toalety. 

5. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu. 

6. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy. 

7. Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją. 

8. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Bieg może być odwołany jedynie wystąpienia sytuacji niezależnych od organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenie żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.). 

9. Organizator nie odpowiadają za rzeczy zagubione. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

11. Przy odbiorze pakietu startowego każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać niżej wymienione oświadczenie. Podpis jest warunkiem uczestnictwa w Zawodach: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej – zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) – co jest jednoznaczne z tym, iż fotografie wykonane podczas Biegu Wikinga mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Gminy Wolin oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i rozpowszechniane w tym celu. Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń istniejących i przyszłych, w tym również o wynagrodzenie względem Gminy Wolin, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby określone w Regulaminie.” 

12. Zawody ubezpiecza Organizator - ubezpieczenie zbiorowe NW. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytuły choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Imprezie. 

13. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. 

14. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. 

15. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

16. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. 

17. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiekolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmierci), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika Biegu. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. 

19. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

20. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych Sponsorów i Partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (strefa startu i mety, hala sportowa) bez zgody Organizatora. 

21. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

22. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem.

23. Uczestnik dokonując zgłoszenia e-mailowego i akceptacji niniejszego Regulaminu zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań do udziału w zawodach oraz, że będzie stosował się do bieżących zarządzeń i zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącego bezpieczeństwa i profilaktyki związanych z pandemią zawartych na oficjalnej stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus. Wszystkie publikowane na tej stronie informacje to oficjalne komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO. 

 

Serdecznie zapraszamy na najlepszą imprezę sportową w Gminie Wolin! 

Dodatkowe informacje dostępne: 

1. W imieniu Organizatora: 

Jarosław Tarnowski, tel. 500 252 000

mail: j.tarnowski@przystanwolin.pl               

2. Zapisy i opłaty startowe 

Kornelia Brzezicka, tel. 661 121 907 

mail: bieg.wikingow@gmail.com

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem