Regulamin

DLA św. JANA PAWŁA II

VI BIEG PAPIESKI   *   RAJD ROWEROWY   *   NORDIC-WALKING.

I.    CEL IMPREZY.

 1. Oddanie hołdu wielkiemu Polakowi św. Janowi  Pawłowi II.
 2. Szerzenie wartości kultury i etyki chrześcijańskiej we współczesnym świecie.
 3. Popularyzacja imprez biegowych, turystyki rowerowej oraz nordic-walking.
 4. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia .
 5. Poznanie walorów krajoznawczo - turystycznych  Puszczy Bydgoskiej, Gminy Nowa Wieś Wielka i Bydgoszczy.

II.    NAZWA  ZAWODÓW.

DLA  św.JANA PAWŁA II

III.    TERMIN IMPREZY.

27 kwietnia 2018r., piątek  -  4.rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II  

IV.    MIEJSCE  ZAWODÓW i TRASA.

 1. Biuro zawodów - Zgromadzenie Ducha Świętego, Bydgoszcz Al.Jana Pawła II nr 117 .
 2. Trasa biegu - dystans 15km : start Brzoza godz.21,37 przy Kościele - ulice Brzozy ( 3km ) - tereny leśne Puszczy Bydgoskiej ( 9km ) - Bydgoszcz ul. Paderewskiego, Al.Jana Pawła II nr ( 3km ) - meta Zgromadzenie Ducha Świętego.
 3. Uczestnicy na start do Brzozy zostają przewiezieni autokarami z biura zawodów
  ( Zgromadzenie Ducha Świętego w Bydgoszczy ) -  wyjazd autobusów godz.18,30-18,45.
 4. Trasa rajdu rowerowego : I etap i II etap.
  I etap - dystans 15km -  start Brzoza godz.18,00 Zgromadzenie Ducha Świętego - Al. Jana Pawła II, ul. Wąbrzeska, ul.Dąbrowa w kierunku Brzozy - tereny leśne Puszczy Bydgoskiej  - Brzoza ul. Bydgoska i ul.Łabiszyńska - meta I etap przy Kościele w Brzozie.  
  II etap - dystnas 15km  -  start Brzoza godz.21,37 przy Kościele - ulice Brzozy  - tereny leśne Puszczy Bydgoskiej  - Bydgoszcz ul. Paderewskiego, Al.Jana Pawła II nr 117 - meta Zgromadzenie Ducha Świętego.
 5. Trasa nordic - walking : start i meta Brzoza przy Kościele godz.21,37 - ulice Brzozy ( 5km ).
  Uczestnicy nordic-walking we własnym zakresie dojeżdzają na start ( parking przy Kościele w Brzozie ).
 6. Meta dla wszystkich uczestników - Dom Prowincjalny, Zgromadzenie Ducha Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117. Wręcznie medali pamiatkowych, ciepły posiłek.
 7. Uczestnicy nodic-walking otrzymają medale w Brzozie na mecie przy kościele.
 8. Trasa będzie posiadała oznakowanie w formie punktów świetlnych.
 9. Punkt odżywiania ( ciepła, herbata, owoce, batony )  będą   znajdowały się na  na tarsie biegu i  rajdu  ( II etap )  na 7 km.
 10. Uczestnicy nordic-walking posiłek ( ciepła, herbata, owoce, batony ) na mecie przy kościele w Brzozie.
 11. Bieg, rajd rowerowy i nordic-walkig odbędzie się bez rywalizacji i pomiaru czasu.
 12. Każdy uczestnik biegu i nordic-walking ma obowiąkowo posiadać oświetlenie tzw. czołówkę.
 13. Rowerzyści mają obowiązek posidać sprawne oświelenie roweru ( tylnie i przednie światło ).
 14. Uczestnicy rajdu rowerowego jada w kaskach rowerowych.
 15. Obowiązują następujące limity czasowe licząc czas od startu od godz.21,37 :
  dla biegu - 2,5 hdla rajdu rowerowgo ( II etap )  - 1,5h dla nordic-walking - 1h
 16. Wszystkich uczestników obowiązują limity czasowe wyminione w pkt.13, po tym czasie uczestnik jest zobowiązany  do zejścia z trasy i zabrany będzie na metę przez samochód techniczny organizatora.

V.      PROGRAM

 1. VI BIEG PAPIESKI - RAJD ROWEROWY - NORDIC-WALKING to  ogólnopolska impreza sportowo na terenach położnych w Puszczy Bydgoskiej  pomiędzy Brzozą a Bydgoszczą.
 2. Impreza ma  charakter wspólnego biegu połączonego z rajdem rowerowym i nordic-walking. Trasa dla biegaczy będzie wynosić ok.15km, rajd rowerowy ok. 30km i 5km dla uczestników nordic-walking.
  Bieg, rajd rowerowy  i nordic-walking odbędzie się bez rywalizacji - bez pomiaru czasu.
  Przed startem biegu, rajdu rowerowego oraz nordic-walkig  o godz.19,30  w  Kościele parafialnym w Brzozie odbędzie się koncert dla św. Jana Pawła II. Zagrają muzy z Opery Nova Z Bydgposzczy.
  Tak było w roku 2016 - zobacz

 3. Dzień wydarzenia  – piątek,  27 kwietnia 2018r. 
  •  godzina  16.00  – 18.00 - biuro zawodów – odbiór pakietów startowych  - Dom Prowincjalny, Zgromadzenie Duch Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117.
  Odbiór pakietów startowych  również w dniu 26 kwietnia Bydgoszcz ul.Chopina 27 - godz.12.00 - 18,00.
  •  godzina 18.00 - start rajdu rowerowego  I etap ( rajd jedzie w kierunku Brzozy - dystans ok.15 km  ).
  •  godzina 18.00 - 18.45  - wyjazd autobusów z biura zawodów dla biegaczy na start do Brzozy.
  •  godz. 19,30 - koncert muzyczny ku czci św. Jana Pawła II –   Kościół Parafialny w Brzozie. 
  •  godz. 21,00 - Brzoza, Kościół Parafialny  - Apel Jasnogórski.
  •  godz. 21,25 –  przygotowanie się do biegu i rajdu rowerowego ( II etap ) - przekazanie
      odzieży wierzchniej do depozytu ( dotyczy uczestników biegu ).
  •  godz. 21,37  – złożenie zniczy pod  pomnikiem św. Jana Pawła II, start biegu, rajdu
      rowerowego oraz nordic-walking.
    Meta dla biegaczy i uczestników rajdu rowerowego  Bydgoszcz, 
    Zgromadzenie Ducha Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117.

VI.    ORGANIZATORZY .

 1. Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „ROWEROWA BRZOZA”.
 2. Współpraca : Zgromadzenie Ducha Świętego, Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka i Urząd Miasta Bydgoszczy, Hotel Brzoza, OSP w Brzozie.
 3. Osoby kontaktowe : Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza - Zbigniew Wiśniewski tel. 52 323-20-21

VII.    PATRONAT MEDIALNY.

         TVP 3 Bydgoszcz
       Polskie Radio PIK


VIII.    PATRONAT HONOROWY.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

IX.  UCZESTNICTWO.
Uczestnikiem biegu, rajdu lub nord-walking  może być osoba, która spełni następujące warunki:

 1. Dokona  rejestracji   na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów :
  •    zgłoszenie na stronie Internetowej  ( rejestracja za pomocą Internetu  jest możliwa do dnia 18.04.2018r.,
  •   podczas weryfikacji, przy pobieraniu pakietu startowego wymagany będzie własnoręczny podpis na karcie zawodnika,
  •    obowiązują limity  uczestników : 
  - dla biegu -  200
  - dla rajdu rowerowego - 200
  - dla nordic-walking - 100
  •    w przypadku osiągnięcie limitu uczestników organizator może zamknąć listę przed datą  18.04.2018r.
 2. Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. 
 3. Udział w biegu i rajdzie mogą wziąć  udział tylko osoby  pełnoletnie.
 4. Osoby w wieku 16-17   lat mogą wziąć udział tylko za   pisemną  zgodą rodziców lub  opiekunów prawnych.
 5. Każdy uczestnik przed startem w zawodach  ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.  Regulamin zawodów, który  jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
   

X.   OPŁATA STARTOWA .

 1. Opłata startowa:
  • 40zł  do dnia 28 lutego
  • 45zł  do dnia 31 marca 
  • 50zł  do dnia 19 kwietnia
 2. Uczestnik podczas rejestracji może również zadeklarować dobrowolną wpłatę  w wartości od 5zł do 100zł  na rzecz Pomocy dla Agaty.   Uzyskane środki finansowe od uczestników będą przeklazane na rehabiltycją Agaty Zmuda.
 3. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje :
  • numer startowy,
  • czapeczkę techniczną z logo wydrzenia ,

  • prawo udziału w zawodach : bieg, rajd rowerowy, nordic-walking oznakowaną trasą,
  • prawo udziału w koncercie muzycznym w koście Prafialnym w Brzozie,

  • ubezpieczenie NW,
  • ciepły posiłek w mecie zawodów,
  • bufet na trasie, 
  • przewóz uczestnika z bazy zawodów na start do Brzozy,
  • zabezpieczenie medyczne,
  • transport uczestnika w przypadku niemożliwości kontynuowania biegu lub rajdu
    rowerowego ,
  • medal pamiątkowy na mecie dla każdego uczestnika (bieg, rower, nordic-walking).
 4. Pamiątkowy techniczny t-shirt uczestnik otrzymuje za dodatkową opłatą  w wyskości 30zł.
 5. Opłata startowa  może być dokonana w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na konto organizatora :
 6. Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24.
  Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
  Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie podać imię i nazwisko i  tytuł opłaty z podaniem opcji udziału ( bieg, rajd rowerowy, nordic-walking).
 7. Opłata startowa nie obejmuje pamiątkowego t-shirta ( koszulka techniczna ) - opłata dodatkowa 30zł.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.Przyjęci będą Ci uczestnicy których przelewy są zaksięgowane na koncie organizatora do dnia 19 kwietnia 2018r. w ramach określonego limitu. 
 9. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
 10. Organizator dopuszcza minimum 14 dni przed zawodami w przypadku rezygnacji z udziału zwrot opłaty w pełnej wysokości .
 11. Po tym terminie  opłata nie podlega zwrotowi.
 12. W dniu zawodów opłata startowa nie podlega zwrotowi.

XI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 2. Udział w zawodach  jest dobrowolny i każdy uczestnik   startuje  na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne   szkody. 
 4. Przez akceptację niniejszej regulaminu  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 5. Każdy uczestnik rajdu rowerowego jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
 6. Podczas zawodów  wszyscy uczestnicy  muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
 7. W czasie  całej imprezy  obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 8. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej. 
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  imprezy.
 10. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada. 
 11. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach  oraz materiałach promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami zawodów oraz rajdu , mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 13. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
 14. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
Rowerowa Brzoza
Brzoza Biega
Miasto Bydgoszcz
Nowa Wieś Wielka
Zgromadzenie Ducha Świętego
TVP BYDGOSZCZ
Powiat Bydgoski
Urząd Marszałkowski