Regulamin

DLA św. JANA PAWŁA II

VI BIEG PAPIESKI   *   RAJD ROWEROWY   *   NORDIC-WALKING.

I.    CEL IMPREZY.

 1. Oddanie hołdu wielkiemu Polakowi św. Janowi  Pawłowi II.
 2. Szerzenie wartości kultury i etyki chrześcijańskiej we współczesnym świecie.
 3. Popularyzacja imprez biegowych, turystyki rowerowej oraz nordic-walking.
 4. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia .
 5. Poznanie walorów krajoznawczo - turystycznych  Puszczy Bydgoskiej, Gminy Nowa Wieś Wielka i Bydgoszczy.

II.    NAZWA  ZAWODÓW.

DLA  św.JANA PAWŁA II

III.    TERMIN IMPREZY.

27 kwietnia 2018r., piątek  -  4.rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II  

IV.    MIEJSCE  ZAWODÓW i TRASA.

 1. Biuro zawodów - Zgromadzenie Ducha Świętego, Bydgoszcz Al.Jana Pawła II nr 117 .
 2. Trasa biegu - dystans 15km : start Brzoza godz.21,37 przy Kościele - ulice Brzozy ( 3km ) - tereny leśne Puszczy Bydgoskiej ( 9km ) - Bydgoszcz ul. Paderewskiego, Al.Jana Pawła II nr ( 3km ) - meta Zgromadzenie Ducha Świętego.
 3. Uczestnicy na start do Brzozy zostają przewiezieni autokarami z biura zawodów
  ( Zgromadzenie Ducha Świętego w Bydgoszczy ) -  wyjazd autobusów godz.18,30-18,45.
 4. Trasa rajdu rowerowego : I etap i II etap.
  I etap - dystans 15km -  start Brzoza godz.18,00 Zgromadzenie Ducha Świętego - Al. Jana Pawła II, ul. Wąbrzeska, ul.Dąbrowa w kierunku Brzozy - tereny leśne Puszczy Bydgoskiej  - Brzoza ul. Bydgoska i ul.Łabiszyńska - meta I etap przy Kościele w Brzozie.  
  II etap - dystnas 15km  -  start Brzoza godz.21,37 przy Kościele - ulice Brzozy  - tereny leśne Puszczy Bydgoskiej  - Bydgoszcz ul. Paderewskiego, Al.Jana Pawła II nr 117 - meta Zgromadzenie Ducha Świętego.
 5. Trasa nordic - walking : start i meta Brzoza przy Kościele godz.21,37 - ulice Brzozy ( 5km ).
  Uczestnicy nordic-walking we własnym zakresie dojeżdzają na start ( parking przy Kościele w Brzozie ).
 6. Meta dla wszystkich uczestników - Dom Prowincjalny, Zgromadzenie Ducha Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117. Wręcznie medali pamiatkowych, ciepły posiłek.
 7. Uczestnicy nodic-walking otrzymają medale w Brzozie na mecie przy kościele.
 8. Trasa będzie posiadała oznakowanie w formie punktów świetlnych.
 9. Punkt odżywiania ( ciepła, herbata, owoce, batony )  będą   znajdowały się na  na tarsie biegu i  rajdu  ( II etap )  na 7 km.
 10. Uczestnicy nordic-walking posiłek ( ciepła, herbata, owoce, batony ) na mecie przy kościele w Brzozie.
 11. Bieg, rajd rowerowy i nordic-walkig odbędzie się bez rywalizacji i pomiaru czasu.
 12. Każdy uczestnik biegu i nordic-walking ma obowiąkowo posiadać oświetlenie tzw. czołówkę.
 13. Rowerzyści mają obowiązek posidać sprawne oświelenie roweru ( tylnie i przednie światło ).
 14. Uczestnicy rajdu rowerowego jada w kaskach rowerowych.
 15. Obowiązują następujące limity czasowe licząc czas od startu od godz.21,37 :
  dla biegu - 2,5 hdla rajdu rowerowgo ( II etap )  - 1,5h dla nordic-walking - 1h
 16. Wszystkich uczestników obowiązują limity czasowe wyminione w pkt.13, po tym czasie uczestnik jest zobowiązany  do zejścia z trasy i zabrany będzie na metę przez samochód techniczny organizatora.

V.      PROGRAM

 1. VI BIEG PAPIESKI - RAJD ROWEROWY - NORDIC-WALKING to  ogólnopolska impreza sportowo na terenach położnych w Puszczy Bydgoskiej  pomiędzy Brzozą a Bydgoszczą.
 2. Impreza ma  charakter wspólnego biegu połączonego z rajdem rowerowym i nordic-walking. Trasa dla biegaczy będzie wynosić ok.15km, rajd rowerowy ok. 30km i 5km dla uczestników nordic-walking.
  Bieg, rajd rowerowy  i nordic-walking odbędzie się bez rywalizacji - bez pomiaru czasu.
  Przed startem biegu, rajdu rowerowego oraz nordic-walkig  o godz.19,30  w  Kościele parafialnym w Brzozie odbędzie się koncert dla św. Jana Pawła II. Zagrają muzy z Opery Nova Z Bydgposzczy.
  Tak było w roku 2016 - zobacz

 3. Dzień wydarzenia  – piątek,  27 kwietnia 2018r. 
  •  godzina  16.00  – 18.00 - biuro zawodów – odbiór pakietów startowych  - Dom Prowincjalny, Zgromadzenie Duch Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117.
  Odbiór pakietów startowych  również w dniu 26 kwietnia Bydgoszcz ul.Chopina 27 - godz.12.00 - 18,00.
  •  godzina 18.00 - start rajdu rowerowego  I etap ( rajd jedzie w kierunku Brzozy - dystans ok.15 km  ).
  •  godzina 18.00 - 18.45  - wyjazd autobusów z biura zawodów dla biegaczy na start do Brzozy.
  •  godz. 19,30 - koncert muzyczny ku czci św. Jana Pawła II –   Kościół Parafialny w Brzozie. 
  •  godz. 21,00 - Brzoza, Kościół Parafialny  - Apel Jasnogórski.
  •  godz. 21,25 –  przygotowanie się do biegu i rajdu rowerowego ( II etap ) - przekazanie
      odzieży wierzchniej do depozytu ( dotyczy uczestników biegu ).
  •  godz. 21,37  – złożenie zniczy pod  pomnikiem św. Jana Pawła II, start biegu, rajdu
      rowerowego oraz nordic-walking.
    Meta dla biegaczy i uczestników rajdu rowerowego  Bydgoszcz, 
    Zgromadzenie Ducha Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117.

VI.    ORGANIZATORZY .

 1. Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „ROWEROWA BRZOZA”.
 2. Współpraca : Zgromadzenie Ducha Świętego, Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka i Urząd Miasta Bydgoszczy, Hotel Brzoza, OSP w Brzozie.
 3. Osoby kontaktowe : Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza - Zbigniew Wiśniewski tel. 52 323-20-21

VII.    PATRONAT MEDIALNY.

         TVP 3 Bydgoszcz
       Polskie Radio PIK


VIII.    PATRONAT HONOROWY.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

IX.  UCZESTNICTWO.
Uczestnikiem biegu, rajdu lub nord-walking  może być osoba, która spełni następujące warunki:

 1. Dokona  rejestracji   na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów :
  •    zgłoszenie na stronie Internetowej  ( rejestracja za pomocą Internetu  jest możliwa do dnia 18.04.2018r.,
  •   podczas weryfikacji, przy pobieraniu pakietu startowego wymagany będzie własnoręczny podpis na karcie zawodnika,
  •    obowiązują limity  uczestników : 
  - dla biegu -  200
  - dla rajdu rowerowego - 200
  - dla nordic-walking - 100
  •    w przypadku osiągnięcie limitu uczestników organizator może zamknąć listę przed datą  18.04.2018r.
 2. Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. 
 3. Udział w biegu i rajdzie mogą wziąć  udział tylko osoby  pełnoletnie.
 4. Osoby w wieku 16-17   lat mogą wziąć udział tylko za   pisemną  zgodą rodziców lub  opiekunów prawnych.
 5. Każdy uczestnik przed startem w zawodach  ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.  Regulamin zawodów, który  jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
   

X.   OPŁATA STARTOWA .

 1. Opłata startowa:
  • 40zł  do dnia 28 lutego
  • 45zł  do dnia 31 marca 
  • 50zł  do dnia 19 kwietnia
 2. Uczestnik podczas rejestracji może również zadeklarować dobrowolną wpłatę  w wartości od 5zł do 100zł  na rzecz Pomocy dla Agaty.   Uzyskane środki finansowe od uczestników będą przeklazane na rehabiltycją Agaty Zmuda.
 3. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje :
  • numer startowy,
  • czapeczkę techniczną z logo wydrzenia ,

  • prawo udziału w zawodach : bieg, rajd rowerowy, nordic-walking oznakowaną trasą,
  • prawo udziału w koncercie muzycznym w koście Prafialnym w Brzozie,

  • ubezpieczenie NW,
  • ciepły posiłek w mecie zawodów,
  • bufet na trasie, 
  • przewóz uczestnika z bazy zawodów na start do Brzozy,
  • zabezpieczenie medyczne,
  • transport uczestnika w przypadku niemożliwości kontynuowania biegu lub rajdu
    rowerowego ,
  • medal pamiątkowy na mecie dla każdego uczestnika (bieg, rower, nordic-walking).
 4. Pamiątkowy techniczny t-shirt uczestnik otrzymuje za dodatkową opłatą  w wyskości 30zł.
 5. Opłata startowa  może być dokonana w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na konto organizatora :
 6. Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24.
  Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
  Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie podać imię i nazwisko i  tytuł opłaty z podaniem opcji udziału ( bieg, rajd rowerowy, nordic-walking).
 7. Opłata startowa nie obejmuje pamiątkowego t-shirta ( koszulka techniczna ) - opłata dodatkowa 30zł.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.Przyjęci będą Ci uczestnicy których przelewy są zaksięgowane na koncie organizatora do dnia 19 kwietnia 2018r. w ramach określonego limitu. 
 9. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
 10. Organizator dopuszcza minimum 14 dni przed zawodami w przypadku rezygnacji z udziału zwrot opłaty w pełnej wysokości .
 11. Po tym terminie  opłata nie podlega zwrotowi.
 12. W dniu zawodów opłata startowa nie podlega zwrotowi.

XI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 2. Udział w zawodach  jest dobrowolny i każdy uczestnik   startuje  na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne   szkody. 
 4. Przez akceptację niniejszej regulaminu  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 5. Każdy uczestnik rajdu rowerowego jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
 6. Podczas zawodów  wszyscy uczestnicy  muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
 7. W czasie  całej imprezy  obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 8. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej. 
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  imprezy.
 10. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada. 
 11. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach  oraz materiałach promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami zawodów oraz rajdu , mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 13. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
 14. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.