BIEG HERKULESA

tel. 502 590 143, 691 116 224

e-mail: arkadiusz.kozak@zos.koszalin.pl

MENU 

R E G U L A M I N

BIEGU HERKULESA

ZAŁOŻENIA IMPREZY

Dystanse:

 • 12km - 24 przeszkód terenowych
 • 6km - 16 przeszkód terenowych
 • 3km - 8 przeszkód terenowych

Start i meta: Stadion przy ulicy Andersa (stadion Bałtyk) w Koszalinie.

Limit startujących: po 150 osób w każdym biegu indywidualnym (+ 10 dla organizatora)

I. CEL IMPREZY

 • Promocja Koszalina na terenie kraju.

 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej.

 • Promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Koszalina.

II. TERMIN

Sobota – 23.07.2016 r.

III. MIEJSCE

Koszalin, start i meta stadion przy ulicy Orlików w Koszalinie.

IV. ORGANIZATOR

Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

V. WSPÓŁORGANIZATOR

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

VI. TRASA I DYSTANS

 • Dystanse:

  • 12km - 24 przeszkód terenowych
  • 6km - 16 przeszkód terenowych
  • 3km - 8 przeszkód terenowych

 

 

 • Trasa biegu charakteryzuje się wysokim stopniem trudności. Organizator zastrzega sobie możliwość podania pełnej listy przeszkód i szczegółów trasy w dniu imprezy.

 • Trasa biegu na całej długości zostanie oznakowana taśmą.

 • Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmę, ominięcie lub niepokonanie którejś z przeszkód skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.

 • Średnia szerokość trasy: trzy metry.

 • Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej.

 • W przypadku kontuzji uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

 • Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze imprezy na stadionie.

VII. PROGRAM

11:00 - otwarcie biura zawodów

13.30 – uroczyste otwarcie

13.35 – MINI BIEG HERKULESA (dla dzieci do 8 lat)

13.45 - MAŁY BIEG HERKULESA (dla dzieci do 13 lat)

14.00 - BIEG HERKULESA - 12km

14.30 – BIEG HERKULESA - 6km

15.00 – BIEG HERKULESA - 3km

17.00 - Uroczyste podsumowanie

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach: www.biegikoszalin.pl, www.zos.koszalin.pl oraz dokonać opłaty wpisowej, upoważniającej do udziału w imprezie.

Dopuszczeni do startu zostaną wyłącznie ci zawodnicy, którzy wniosą stosowną opłatę startową.

 

Wpisowe indywidualne (pakiet podstawowy):

 

 • do 31 marca 2016r. – 35 zł
 • do 31 maja 2016r. - 40 zł
 • do 18 lipca 2016r. - 50 zł

Dzieci do 13 roku życia mają prawo do nieodpłatnego udziału w zawodach.

Dzieci 14-17 lat płacą 50% opłaty startowej.

Organizatorzy rezerwują 25 miejsc startowych, dostępnych wyłącznie w dniu zawodów - cena 100 zł za jedno miejsce startowe.

Uwaga !!!

W ramach opłaty startowej każdy z uczestników biegów głównych otrzyma: medal okolicznościowy, pakiet startowy oraz posiłek regeneracyjny.

 1. Osoby zgłoszone poprzez stronę internetową mają prawo wyboru dowolnego biegu do wyczerpania limitu miejsc.

 2. O przyjęciu zgłoszenia w ramach limitu uczestników oraz o przypisaniu do biegu decyduje kolejność wpłynięcia opłaty na konto organizatora imprezy.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w sprawie przypisania zawodnika do danego biegu.

 4. Przypisanie uczestnika do biegu przez organizatora nie może być zakwestionowane.

 5. W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na na ww. stronach internetowych oraz dokonać w przelewu, zawierającego imię i nazwisko uczestnika, na konto:

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
ul. Jedności 4; 75-401 Koszalin Bank PKO BP /oddział Koszalin

nr rach 05 1020 2791 0000 7802 0064 0508 z dopiskiem: „Bieg Herkulesa”

 1. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 2. Opłata nie może być scedowana na innego zawodnika.

 3. Opłata przepada, gdy zawodnik nie wypełni formularza zgłoszeniowego, jeśli wypełni i wyśle go po terminie, gdy dokona wpłaty po terminie lub gdy zostanie ona wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc (aktualna informacja na ten temat będzie dostępna na stronie internetowej www.biegikoszalin.pl).

 4. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

 5. W przypadku zdarzeń losowych, do 30 czerwca istnieje możliwość zamiany zawodnika po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł na konto organizatora.

 6. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą uczestniczyć w biegu wyłącznie za pisemną zgodą prawnego opiekuna.

 7. W biegach dla dorosłych nie mogą brać udziału osoby poniżej 14 roku życia.

IX. KLASYFIKACJE

Indywidualna na każdym dystansie:

Miejsca I - III - według uzyskanych czasów wśród kobiet i mężczyzn.

Klasyfikacje dodatkowe (wiekowe) na każdym dystansie:

Miejsca I – III kobiety:

 • 14-17 lat na dystansie 3km

 • 18 - 34 lat

 • 35 - 49 lat

 • 50 lat i więcej

Miejsca I – III  mężczyźni:

 • 14-17 lat na dystansie 3km

 • 18 - 39 lat

 • 40-49 lat

 • 50-59 lat

 • 60 lat i więcej

X. WYRÓŻNIENIA

W klasyfikacji indywidualnej:

Trofea + upominki.

 • Wszyscy zawodnicy podczas weryfikacji w biurze zawodów otrzymują: numer startowy, napój, słodycze.

 • Każdy z uczestników na mecie otrzyma medal okolicznościowy i certyfikaty ukończenia Biegu Herkulesa do wydrukowania ze strony wynikowej oraz posiłek regeneracyjny.

XI. UBEZPIECZENIE

 • Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor zawodów
 2. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
 3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do dyrektora i sędziego głównego biegu.
 4. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: arkadiusz.kozak@zos.koszalin.pl oraz na stronie www.biegikoszalin.pl, www.zos.koszalin.pl, tel. 502 590 143.