Regulamin

KOSZALIŃSKI BIEG GÓRSKI

indywidualnie - 5km,  bieg sztafetowy - 3 x 5 km

I. CEL IMPREZY

 • Promocja Koszalina na terenie kraju.
 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Koszalina.

II. TERMIN

 • Start : 03.05.2017 r. godz. 16.00

III. MIEJSCE

 • Koszalin, ul. Rolna (za koszalińską giełdą)

IV. ORGANIZATOR

 • Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Urząd Miasta w Koszalinie
 • Koszaliński Sztab Ratownictwa

VI. ZAPISY

 • on-line: Odbywać się będą do dnia 30.04.2017r. do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegikoszalin.pl. lub do osiągnięcia limitu startujących 200 osób w biegu indywidualnym oraz 30 sztafet.
 • w dniu imprezy zapisać się będzie można w biurze zawodów od 14:00

VII. OPŁATA STARTOWA

bieg indywidualny - dystans 5km

 • 20 zł - płatna przelewem do dnia 31.03.2017r.
 • 30 zł - płatna przelewem do dnia 30.04.2017r. na konto organizatora:Koszalińskie TKKF, Jedności 4, 75-401 Koszalin, PKO BP I o/Koszalin nr 05 1020 2791 0000 7802 0064 0508, z dopiskiem: Bieg Górski” , imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia
 • 40 zł - płatna w sekretariacie w dniu zawodów.

bieg sztafetowy - dystans 3 x 5 km

 • 50 zł - płatna przelewem do dnia 31.03.2017r.
 • 70 zł - płatna przelewem do dnia 30.04.2017r. na konto organizatora: Koszalińskie TKKF, Jedności 4, 75-401 Koszalin,  PKO BP I o/Koszalin nr 05 1020 2791 0000 7802 0064 0508, z dopiskiem: Bieg Górski” , imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia
 • 100 zł - płatna w sekretariacie w dniu zawodów.

        Z opłaty startowej zwolnione są osoby do lat 18.

VIII. PLAN MINUTOWY

14:00 - otwarcie biura zawodów

16:00 - start 5 km oraz sztafety 3 x 5 km

18.00 - uroczyste podsumowanie

IX. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 2. Pomiaru czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane przez sędziów.
 3. Uczestnicy startują w kategoriach:
 • na dystansie 5km

K / M 16 – 29 lat

K / M 30 – 39 lat

K / M 40 – 49 lat

K / M 50 – 59 lat

M 60 – 69 lat K ≥ 60

M ≥ 70

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 • na dystansie 3 x 5 km

  • sztafeta męska
  • sztafeta damska
  • sztafeta mieszana

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze. Biuro będzie czynne 03.05.2017r. w godzinach od 14:00 do 15:30.

5. Zawodnicy startujący indywidualnie nie mogą startować w sztafecie i na odwrót.

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

7. W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 rok życia, tylko za zgodą pisemną opiekuna prawnego.

X. NAGRODY

na dystansie 5 km

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

za miejsca I – III puchar + nagroda

W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (nie dublują się z klasyfikacją generalną):

za miejsca I – III upominek

na dystansie – sztafety 3 x 5 km

W klasyfikacji generalnej każdej kategorii (damska, męska, mieszana):

za miejsca I – III puchar

Każdy na mecie otrzyma odlewany medal okolicznościowy.

Losowanie upominków wśród wszystkich uczestników.

XI. TRASA

 1. START i META znajduje się przy ul. Rolnej w Koszalinie.
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po alejkach i drogach leśnych - pętla ok. 5 km

XII. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
 2. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu Zawodów.
 3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i Sędziego Głównego biegu.
 4. Protesty dotyczące imprezy można wnieść pisemnie na miejscu do Biura Zawodów
 5. lub w siedzibie Organizatora.
 6. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.biegikoszalin.pl, ktkkf@wp.pl tel.607 498 662.