Wybierz dystans na jakim wystartujesz.

II ProNatruRun - informacje, regulamin, pliki

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

ORGANIZATOREM JEST LIFE+ JOANNA MACIEJEWSKA

GŁÓWNYM Partnerem  imprezy jest MKUO ProNatura Sp. z o.o.

  • dystans 5 km
  • bieg i marsz Nordic Walking po lesie - trasa trailowa
  • data 27 października 2018 g.10.00

INFORMACJE O CELU IMPREZY:

Biegniemy Dla Fabiana: https://www.poprostupomagam.pl/poniewaz_jestes_tego_wart

WPŁATY:

Fundacja Po Prostu Pomagam
numer konta 42 1750 0012 0000 0000 3696 9636
z dopiskiem:  Fabian Kamiński darowizna

POTWIERDZENIE WPŁATY należy wysłać na adres : Tomasza Siekierskiego:  to.siekierski@gmail.com

 

REGULAMIN

ProNatuRUN Bieg charytatywny

I.  ORGANIZATORZY

1.    Firma Life+ Joanna Maciejewska z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Szuwarowa 3, 85-435 Bydgoszcz

II.  Główny  Partner imprezy

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

III.  CELE

  1. Zbiórka funduszy na leczenie Fabiana Kamińskiego
  2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
  3. Upowszechnianie biegania i chodzenia z kijami NW jako najprostszych form rekreacji ruchowej.

IV.  TERMIN, MIEJSCE, DYSTANSE

1.  Bieg  odbędzie  się  27 października 2018 r na terenie LPKiW Myslęcinek

2.  Biuro  zawodów  czynne  od  godz. 8.00 na polanie Różopole, w dniach poprzedzających bieg  i marsz pakiety startowe będą do obioru w Biurze Zawodów, którego miejsce zostanie podane na stonie wydarzenia na FB, na stronie www.aktywne-kujawy.pl oraz zostanie wysłana informacja emailem, na adres podany podczas rejesteracji zawodnika.

3.  W programie zawodów będą:

a.  Bieg na dystansie 5 km 

b.  marsz Nordic Walking 5 km 

4.  Miejsce zawodów: LPKiW Myślęcinek

Szczegółowa  mapka  oraz  trasa  Biegu dostępna będzie na stronie Biegu na portalu społecznościowym FACEBOOK https://www.facebook.com/events/1929853357227310/

 5.  Plan minutowy:

  •  godz. 8.00- 9.30 - działalność biura zawodów
  • godz. 10.00 - start - ProNatuRUN Bieg i marsz charytatywny
  • godz. 12.00 - dekoracje

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu imprezy.

6.  Trasa  Biegu  przebiegać  będzie  po  ścieżkach parku – drogi leśne,

Szczegółowa trasa zostanie udostępniona na stronie internetowej.

7.  Zapewniony jest elektroniczny pomiar czasu Biegu.

V.  ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA

1.  Warunkiem  uczestnictwa  w  Biegu  jest  prawidłowe  wypełnienie  formularza rejestrowego oraz dokonanie wpłaty na rzecz Fabiana Kamińskiego: kwota minimalna to 35 zł.

Elektroniczny formularz wraz z szczegółowymi  danymi  Biegu  widnieje w  aktualnościach  strony  głównej www.b4sportonline.pl/Aktywne_Kujawy

 

Wpłat na rzez Fabiana Kamińskiego należy dokonywać poprzez przelew na konto:

Fundacja Po Prostu Pomagam
numer konta 42 1750 0012 0000 0000 3696 9636
z dopiskiem:  Fabian Kamiński darowizna

POTWIERDZENIE WPŁATY należy wysłać na adres : Tomasza Siekierskiego:  to.siekierski@gmail.com

Wypełnienie  formularza  rejestracyjnego  i  dokonanie  opłaty  wpisowej  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.  Bezpośredniej rejestracji i opłaty będzie można dokonać także w dniu Biegu w biurze zawodów.

3.  W zawodach obowiązuje limit 400 nadanych numerów startowych,  przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność wysłania formularza i przekazanie darowizny na rzecz Fabiana Kamińskiego (i przesłanie potwierdzenia przelewu na wskazany adres).

4.  Podstawą  odbioru  pakietu  startowego  z  numerem  jest  okazanie  przez zawodnika  Organizatorom  dokumentu  tożsamości  ze  zdjęciem,  dokonanie wpłaty  wpisowego  oraz  prawidłowe  wypełnienie  i  podpisanie  formularza rejestracyjnego.

5.  Wysokość wpisowego wynosi minimum 35  zł od każdego uczestnika Biegu. Wpisowe  przekazane  zostanie  na  cel  charytatywny  –  leczenie  i  rehabilitację Fabiana Kamińskiego.

6.  Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu”  podpisanej  przez  rodzica  lub  prawnego  opiekuna  podczas  odbioru pakietu startowego w dniu zawodów i na stronie Biegu podanej wyżej.

7.  Podpisując  deklarację  uczestnictwa  Uczestnik  zaświadcza,  że  stan  jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.  Organizator  oprócz ubezpieczenia z tytułu NNW  nie zapewnia Uczestnikowi  jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

8.  Na przedniej części koszulki powinien zostać  przymocowany numer startowy. Obowiązkiem  uczestnika  jest  posiadanie  numeru  startowego  przypiętego  do odzieży w sposób widoczny i umożliwiający odczytanie.  Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

9.  Zawodnik  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  własne  działania  i  zaniechania, w szczególności  w  zakresie  stosowania  się  do  przepisów  ruchu  drogowego i kodeksu cywilnego.

10.  Decyzje  służby  medycznej,  co  do  kontynuowania  biegu  przez  uczestnika  są ostateczne.

11.  Wszelkie  zmiany  dotyczące  zapisu  np.  przepisanie  numeru  na  innego Zawodnika – mogą być dokonywane wyłącznie do dnia 20 października br.

VI.  ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

1.  Odbiór  pakietów  startowych  możliwy  będzie  w tygodniu poprzedzającym bieg. Informacja o odbiorze pakietów zostanie wysłana mailem na adres mailowy podany przy zgłoszeniu. W  dniu  zawodów  możliwy będzie  odbiór  pakietów  w  godz. 8.00-9.30  na  terenie parku.

2.  Podczas  odbioru  pakietu  dorośli  zawodnicy  oraz  opiekunowie  startujących osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.

3.  Organizator  przewiduje  możliwość  odbioru  pakietu  startowego  przez  inną osobę  na  podstawie  oryginału  „Upoważnienia”,  zawierającego  własnoręczny podpis  upoważniającego  i  dane  osobowe  (PESEL)  upoważnionego  i  po okazaniu dowodu przez upoważnionego. Wzór upoważnienia będzie dostępny na stronie internetowej Biegu.

4.  Nieodebrane  pakiety  startowe  przepadają  (Nie  będą  wysyłane  i  nie  będzie możliwy ich odbiór w terminie późniejszym).

VII.  KLASYFIKACJE UCZESTNIKÓW

1.  Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a.  Klasyfikacja generalna, klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn- w biegu i marszu  NW

2.  Wszelkie  klasyfikacje  prowadzone  będą  wg.  indywidualnych  czasów liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.

3.  Zawodnik na mecie bez numeru do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

VIII.  NAGRODY

1.  Każdy uczestnik otrzymuje specjalny medal okolicznościowy.

2.  Zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują pamiątkowe statuetki. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane pod warunkiem pozyskania ich od sponsorów. Wszelkie  protesty  i  uwagi  dotyczące  odbytego  biegu  i  kolejności  uczestników nagradzanych  i  wyróżnionych  należy  zgłaszać  do  Organizatora  na  15  min  przed  dekoracją, a jego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

IX POMIAR CZASU I LIMITY CZASOWE

1.  Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów startowych.

2.  Kolejność na mecie potwierdzi organizator na podstawie pomiaru elektronicznego.

Decyzje powyższe są ostateczne.

3.  Zawodników biegu obowiązuje limit czasu, który wynosi 100 min

4.  Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.

X ORGANIZACJA MIEJSCA ZAWODÓW

1.  Organizator zapewnia przebieralnie w okolicy punktu start/meta.

2.  Organizator  zapewnia  również  depozyt  w  okolicy  punktu  start/meta.

Uczestnicy otrzymają  w  depozycie  worek  oznaczony  numerem  startowym, 
umożliwiający zdeponowanie  rzeczy. 

Worek  można  odebrać  tylko  na  podstawie  numeru startowego. 

W  przypadku  zgubienia  przez  Uczestnika  numeru  startowego Organizator  jest  zwolniony  z  odpowiedzialności  za  pobranie  worka  przez  inną osobę.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  przedmioty  wartościowe  i dokumenty pozostawione w depozycie.

3.  Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie zawodów.

4.  Każdy  zarejestrowany  Uczestnik  Biegu  jest  objęty  ubezpieczeniem 
wykupionym przez Organizatora.

5.  Trasę zawodów i organizację zawodów zabezpieczać będą wolontariusze .

XI KONTAKT Z ORGANIZATOREM

1.  Kontakt do organizatora:

Joanna  Maciejewska    mail:  joanna@runspace.pl,  tel.: 531 401 512

Z Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura:

Łukasz Kowalski: l.kowalski@pronatura.bydgoszcz.pl

Tomasz  Siekierski:  to.siekierski@gmail.com

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Dane  osobowe  Uczestników  Biegu  zbierane  i  przetwarzane  są  przez Organizatora  w celu przeprowadzenia II ProNatuRUN Bieg charytatywny. W  celu  wzięcia  udziału  w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.

2.  Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 922). Administratorem  danych osobowych  jest Organizator.  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  wglądu  do  swoich  danych osobowych,  ich  poprawiania  oraz  wycofania  zgody  na  ich  przetwarzanie  i może  to  zrobić  w  dowolnym  momencie,  kierując  oświadczenie  na  adres Organizatora.

3.  Przetwarzanie  danych,  o  których  mowa  w  pkt  1  niniejszego  paragrafu  w związku  z  udziałem  w  Biegu  obejmuje  także  publikację  imienia  i  nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje i datą urodzenia w każdy sposób, w jaki publikowane będą wyniki Biegu.

4.  Przez  przekazanie  do  Organizatora  prawidłowo  wypełnionego  oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie  podanych  przez  niego  danych  osobowych  na  potrzeby przesłania  do  Uczestnika  informacji  o  przyszłych  imprezach,  a  także  na wewnętrzne  potrzeby  administracyjne  i  analityczne,  zgodnie  z  ustawą  o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia  1997 r.,(j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922).

5.  Podanie  danych  osobowych  oraz  wyrażenie  zgody  na  ich  przetwarzanie  jest dobrowolne,  lecz  ich  niepodanie  lub  brak  zgody  na  ich  przetwarzanie uniemożliwia udział  uczestnika w Biegu.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy  Uczestnicy  przyjmują  do  wiadomości,  że  udział  w  zawodach  wiąże  się  z  wysiłkiem fizycznym  i  pociąga  za  sobą  naturalne  ryzyko  i  zagrożenie  wypadkami,  możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).

2.  Na  miejsce  biegu  zabrania  się  wnoszenia  środków  odurzających,  nielegalnych  środków poprawiających  wydajność  fizyczną  oraz  środków  alkoholowych  jakiegokolwiek  rodzaju. Uczestnikom  zabrania  się  zażywania  takich  środków  i  substancji  zarówno  przed,  jak  i podczas  biegu  pod  groźbą  wykluczenia  z  niego.  W  wypadku  stwierdzenia,  że  uczestnik narusza  powyższy  zakaz,  Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  niedopuszczenia  go  do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

3.  Zabrania  się  wnoszenia  na  trasę  biegu  przedmiotów,  które  mogą  być  niebezpieczne  dla innych  Uczestników.  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  wszelkich  zasad  i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

4.  Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.

5.  Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje znajomość niniejszego Regulaminu.

7  Składając  deklarację  udziału  w  zawodach  Uczestnik  akceptuje  postanowienia  Regulamin  oraz wyraża  zgodę  na  nieodpłatne,  nieograniczone  czasowo i  terytorialnie  wykorzystanie  jego wizerunku na rzecz promocji wydarzeń przygotowywanych przez Organizatora.

8  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z  uczestników wywiadu, wykonania  zdjęć  i  filmowania  na  potrzeby  reklamowe,  promocyjne,  wykorzystania  w Internecie  lub  w  transmisjach  radiowo-telewizyjnych  oraz  na  inne  potrzeby  komercyjne, związane bezpośrednio z organizowanymi zawodami lub działalnością Organizatora.

9.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystywania  w  sposób nieograniczony  wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań  dźwiękowych przedstawiających  Uczestników  zawodów. Mogą  one  być  wykorzystane  przez  Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe  związane  z  organizowanymi zawodami  lub  działalnością prowadzoną  przez Organizatora.

10.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  imprezy  bez  podawania  przyczyn.  Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

11.  W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

12.  Organizator  zawodów pozostawia  sobie  możliwość  zmian  w  regulaminie, o  których zobowiązuje  się  poinformować  wszystkich  uczestników przed  rozpoczęciem  imprezy  na stronie internetowej wydarzenia.

13.  Wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje wyłącznie organizatorowi.

Bydgoszcz, 26.09.2018 r.

 

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego

na udział osoby niepełnoletniej w II  ProNatruRun – bieg Charytatywny w dniu 27.10.2018r.

Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………

Urodzonego (data urodzenia)……………………………

na udział w biegu odbywającym się 27.10.2018r. roku w Bydgoszczy

Dane rodzica/opiekuna prawnego:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………

Numer i seria dowodu osobistego: …………………………………………………………

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych moich i dziecka, dla którego jestem opiekunem prawnym jest Life+ Joanna Maciejewska

Oświadczam, że dane osobowe podane w zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą.

Jako rodzic / opiekun prawny osoby niepełnoletniej, akceptuję Regulamin zawodów.

Oświadczam, że poinformowano mnie o prawie wglądu do danych i możliwości ich poprawiania.

 

…………………………………………………………………………………………………….

data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

 

UPOWAŻNIENIE

DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO NA

II ProNatuRun, który odbędzie się w dniu 27.10.2018r.

 

Upoważniam Pana/Panią  .....................................................................................................

                                        (Imię i Nazwisko)

 

.................................................................................................................................................

 legitymującego/ą się dowodem osobistym  (seria, numer)

 

do odbioru mojego pakietu startowego

 

...................................................................................................................................................

 (Imię i Nazwisko)

 

........................................................................................................................................................

(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, na domu/lokalu, rok urodzenia)

 

....................................., dnia ..................................                  ……………..…………………………

                                    miejscowość                                      podpis

 

 


 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ja niżej podpisany/a biorę odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas imprezy rekreacyjno-sportowej pod nazwą II ProNatuRun – bieg i marsz charytatywny w dniu 27.10.2018r.. w Bydgoszczy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów dla celów imprezy, wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celach związanych
z promocją zawodów (II ProNatuRun – bieg i marsz charytatywny).

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu ProNatuRun – bieg i marsz charytatywny, w pełni go akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

………………….., ………………                                           ………..……………………………………..

(Miejscowość i data                                                                Podpis zawodnika/zawodniczki

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem