Bukowisko 100 km - INFORMACJE

 

Regulamin zawodów:


BUKOWISKO 100 km

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji zawodów: BUKOWISKO 100 km. W dalszej części regulaminu określane mianem ZAWODY.

 

Ilekroć mowa w regulaminie o stronie internetowej chodzi o stronę internetowa organizatora www.aktywne–kujawy.pl

 

Ilekroć mowa w regulaminie o stronie zapisów chodzi o stronę https://b4sportonline.pl/Aktywne_Kujawy

 

1. Organizatorami zawodów są: Joanna Maciejewska reprezentująca firmę Life+ Joanna Maciejewska oraz Wojciech Wrzesiński i Arkadiusz Koryciński.

2. Zawody te to bieg przełajowy odbywający się na terenie puszczy bydgoskiej.

3. Uczestnikiem zawodów jest każda osoba, która prawidłowo zarejestrowała się i wypełniła formularz rejestracyjny, który będzie dostępny na stronie https://b4sportonline.pl/Maraton_Puszczy i  wniosła opłatę startową oraz podpisała oświadczenie (Kartę Startową) przy odbiorze Pakietu Startowego.

2. Cele

Cele Imprezy:

  1. UPAMIĘTNIENIE 100 lecia Niepodległości Polski
  2. Zrzeszanie zawodników uczestniczących w zawodach biegowych,
  3. Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia jako najłatwiejszej i najzdrowszej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
  4. Integracja mieszkańców Bydgoszczy oraz pobliskich miejscowości,
  5. Promocja Bydgoszczy, Powiatu bydgoskiego, Puszczy Bydgoskiej oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  6. Ukazanie walorów turystycznych i rekreacyjnych Puszczy Bydgoskiej, jako miejsca spędzania wolnego czasu oraz jako unikalnych terenów promujących Miasto Bydgoszcz, Powiat Bydgoski oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie.
  7. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach i kategoriach ustalonych przez Organizatora.

3. Termin i miejsce, informacje podstawowe

1. Zawody odbędą się na terenie Puszczy Bydgoskiej 24 listopada 2018 roku.

2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu zostanie potwierdzona na stronie internetowej www.aktywne-kujawy.pl - najpóźniej 14 dni przed datą Biegu.

3. Trasa biegów nie jest objęta atestem.

4. Trasa będzie oznakowane.

5. Punkt z napojami dla Uczestników będzie znajdował się na trasie biegu co około 20 km oraz przy starcie/mecie. W razie niesprzyjających warunków pogodowych (np. upał) Organizator może rozstawić dodatkowy punkt odżywczy na poszczególnych trasach.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny i/lub miejsca zawodów, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej.

Odwołanie lub zmiana terminu zawodów nastąpi wyłącznie w przypadku czynników niezależnych od organizatora (np. ustawowy zakaz biegania, kataklizm, zakaz wstępu do lasu, bardzo niecodzienne i niebezpieczne zjawiska pogodowe itp.)

7. ZAWODY to biegi przełajowe na urozmaiconej trasie leśnej - głównie ścieżki i dukty leśne utwardzone lub piaszczyste. 

8. Limit czasu na pokonanie poszczególnych tras wynosi: 17   h
W przypadku osoby, która przekroczy limit, jej ewentualna dyskwalifikacja będzie zależała od decyzji Organizatora.

9. Uczestnicy na poszczególnych trasach mają obowiązek stosowania się do poleceń sędziów, ratowników medycznych, wolontariuszy i funkcjonariuszy policji.

10. Każdy uczestnik biegu musi posiadać przy sobie: naładowany telefon komórkowy, folię NRC, bidon lub bukłak na napoje około 1 litra, latarkę.

4. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa

1. W zawodach może startować każda osoba pełnoletnia. 

2. Organizator wprowadza limit uczestników- 100
Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników, o czym poinformuje Uczestników na stronie internetowej.

3. O kolejności nadawania numerów decyduje wykonawca zapisów i pomiaru czasu.

4. Wszyscy zawodnicy startują jednocześnie.

5.  Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest prawidłowa rejestracja o której informacja pojawi się na stronie zapisów, uiszczenie opłaty startowej oraz podpisanie Karty Startowej w dniu odbioru Pakietu Startowego lub w dniu startu.

8. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie uczestnika, internetowego formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty startowej.

9. Zapisy będą możliwe za pośrednictwem formularza internetowego lub w dniu imprezy w biurze zawodów. W biurze zawodów zapisy będą możliwe tylko w przypadku nieosiągnięcia limitu zawodników. Adres odbioru Pakietów Startowych w Bydgoszczy zostanie opublikowany na stronie internetowej.

10. Uczestnicy Zawodów będą weryfikowani w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie oświadczenia (Karty Startowej).

11. W trakcie trwania zawodów, każdy uczestnik jest zobowiązany do założenia numeru startowego, który znajdzie się w pakiecie startowym. Numer startowy musi był zamieszczony na odzieży wierzchniej zawodnika i musi być widoczny nieustannie podczas trwania zawodów. Brak numeru należy niezwłocznie zgłosić do organizatora telefonicznie lub na punkcie kontrolnym. Brak numeru oznacza dyskwalifikację zawodnika – z zastrzeżeniem sytuacji gdy zagubienie numeru zostało zgłoszone do Organizatora.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

13. Regulamin będzie dostępny na stronie firmy zajmującej się zapisami i pomiarem czasu oraz na stronie biegu.

14. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczacymi przetwarzania danych osobowych.

15. Ze względów bezpieczeństwa w zawodach biegowych zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami (w ostatnim wypadku, Organizator ma prawo dopuścić biegaczy ze zwierzętami, jednak po wcześniejszej konsultacji z zawodnikiem). Zabrania się wnoszenia na trasę zmagań przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających oraz nielegalnych substancji jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w zawodach osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających oraz nielegalnych substancji jakiegokolwiek rodzaju.

16. Zawody ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play. Dyskwalifikacja zawodnika może również nastąpić z powodu zakłócania przebiegu zawodów, zakłócania ciszy w lesie oraz zaśmiecania miejsca zawodów.

18. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa oraz świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.

19. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie (Kartę Startową) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.

20. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w pobliżu startu/mety zawodów, oraz na trasie zmagań.

21. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

5. Opłata Rejestracyjna

1. Opłata Rejestracyjna zwana opłatą startową za udział w zawodach jest jednakowa dla wszystkich uczestników i wynosi:

  • do dnia 31.08.2018 r. do godz. 23:59 - wpisowe: 70 złotych,
  • do dnia 31.10.2018 r. do godz. 23:59 - wpisowe: 80 złotych,
  • do dnia 24.11.2018 r. do godziny 23:59 - wpisowe: 100 złotych,

2. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora.

 

Wolontariusze obsługujący zawody w pierwszej i drugiej edycji biegu (MARATON PUSZCZY BYDGOSKIEJ) otrzymują zniżkę 50 % opłaty startowej.

3. Płatności realizowane są przelewami (przelew elektroniczny, przekaz pocztowy) za pomocą generowanego automatycznie druku po rejestracji dokonanej na stronie zapisów na zawody. 

4. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

5. Do dnia 22.11.2018 roku istnieje możliwość zmiany danych, przepisania pakietu na rzecz innej osoby. Po tym dniu nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego uczestnika.

6. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych uczestników zawodów – musi to zaznaczyć w uwagach do formularza oraz w opisie przelewu lub przesłać stosowną informację drogą e-mail na adres Organizatora.

7. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.

6. Pakiet Startowy

1. Po złożeniu formularza rejestracyjnego oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej uczestnik otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą: numer startowy, agrafki, napoje i przekąski na trasie i – po przekroczeniu mety – medal okolicznościowy oraz posiłek regeneracyjny.

2. Organizator nie ponosi wobec uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez uczestnika pakietu startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów. Pakiet nie odebrany do dnia zawodów przepada.

3. Pakiety startowe będzie można odbierać dzień przed zawodami pod wskazanym przez Organizatora adresem. Informacje o miejscu odbioru pakietów zostaną opublikowane na stronie organizatora.

7. Pomiar czasu

1. Pomiar czasu będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu pomiarowego na linii startu i mety.

2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

8. Biuro zawodów, depozyt

1. Informacje o adresie biura zawodów i godzinach jego otwarcia zamieszczone będą na stronie na stronie biegu.

2. Odbiór pakietu startowego uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu podpisanej karty startowej, kopii dowodu tożsamości uczestnika oraz pisemnym upoważnieniu.

3. W pobliżu mety Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu, szatni oraz sanitariatów.

4. W depozycie zabrania się pozostawiania rzeczy wartościowych oraz dokumentów.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników bez opieki w trakcie zawodów.

9. Klasyfikacje i nagrody

1. W Biegu będzie prowadzona  klasyfikacja Open: 10 najszybszych kobiet oraz 10 najszybszych mężczyzn. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

3. Laureaci otrzymają okolicznościowe statuetki lub/i nagrody rzeczowe.

4. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal.

10. Polityka prywatności

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny umieszczony na stronie zapisów przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

2. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

Dostęp do tych danych ma wyłącznie organizator i firma obsługująca zapisy na zawody.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom zawodów informacji handlowych i marketingowych od Partnerów i Sponsorów Biegu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących zawodów, zmian i istotnych informacji związanych z organizacją zawodów takich jak przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora.

11. Postanowienia końcowe

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

2. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany podczas zawodów jeżeli:

- będzie zaśmiecał miejsce zawodów;

- będzie pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość i będzie zakłócał przeprowadzenie zawodów;

- będzie niszczył sprzęt, elementy przyrody lub zagrażał zdrowiu i życiu innych uczestników biegu lub kibicom, organizatorom lub wolontariuszom.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

5. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Zawodów. O zmianach regulaminu Organizator poinformuje uczestników na stronie biegu.

6. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania takich szkód.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

8. Informacje i aktualności dotyczące Biegu można znaleźć na stronach:

Strona zawodów:

aktywne-kujawy.pl

Pozostałe strony z informacjami o biegu:

9. Kontakt:
Główny Organizator: Joanna Maciejewska tel. +48 531 401 512;
I Główny Logistyk biegu: Wojciech Wrzesiński tel. 603 035 740

II Główny Logistyk biegu: Arkadiusz Koryciński tel. 609343701

Kontakt mailowy : maratonpb@gmail.com; joanna@runspace.pl

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.08.2018 r.

 

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w zawodach BUKOWISKO w dniu 24.11.2018r.

Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………

Urodzonego (data urodzenia)……………………………

na udział w biegu odbywającym się 24.11.2018 roku w Bydgoszczy

Dane rodzica/opiekuna prawnego:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………

Numer i seria dowodu osobistego: …………………………………………………………

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych moich i dziecka, dla którego jestem opiekunem prawnym jest Life+ Joanna Maciejewska z siedzibą w Bydgoszczy

Oświadczam, że dane osobowe podane w zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą.

Jako rodzic / opiekun prawny osoby niepełnoletniej, akceptuję Regulamin biegu.

Oświadczam, że poinformowano mnie o prawie wglądu do danych i możliwości ich poprawianiai usuwania.

 

…………………………………………………………………………………………………….

data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

 

UPOWAŻNIENIE

DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO NA

BUKOWISKO - 24.11.2018 r.

 

Upoważniam Pana/Panią  .....................................................................................................

                                        (Imię i Nazwisko)

 

.................................................................................................................................................

 legitymującego/ą się dowodem osobistym  (seria, numer)

 

do odbioru mojego pakietu startowego

 

...................................................................................................................................................

 (Imię i Nazwisko)

 

........................................................................................................................................................

(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, na domu/lokalu, rok urodzenia)

 

  Miejscowość ....................................., dnia ..................................                 

 

 ……………..…………………………(podpis)

                                       

 

 


 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ja niżej podpisany/a biorę odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas imprezy rekreacyjno-sportowej pod nazwą  BUKOWISKO, który odbędzie się w dniu 24.11.2018r.  w Bydgoszczy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów dla celów imprezy, wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celach związanych z promocją zawodów BUKOWISKO, który odbędzie się w dniu 24.11.2018r.

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu BUKOWISKA, który odbędzie się w dniu 24.11.2018r., w pełni go akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

………………….., ………………                                           ………..……………………………………..

(Miejscowość i data)                                                                Podpis zawodnika/zawodniczki