Regulamin rajdu na orientację

Regulamin rajdu na orientację w ramach Rajdu z BPPT

Rajd na orientację jest jednym z elementów Rajdu z BPPT, organizowanego przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oraz Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna 3 września 2017 roku.
 

§ 1. Cele gry miejskiej

 1. Promocja roweru jako codziennego środka transportu oraz doskonałego środka rekreacji.
 2. Zapoznanie uczestników gry z infrastrukturą rowerową miasta Bydgoszcz, w szczególności Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez strategiczną grę zapewniającą dobrą zabawę i przyjazną rywalizację.

§ 2. Organizatorzy

 1. Organizatorem Rajdu jest Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oraz Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna.

§ 3. Termin i miejsce gry:

 1. Rajd na orientację odbędzie się 3 września w godz. 13:00 – 14:30.
 2. Gra rozpocznie się i zakończy w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym przy ul Bydgoskich Przemysłowców 6. Rozpocznie się ona przypomnieniem podstawowych zasad ruchu drogowego obowiązujących rowerzystów oraz wyjaśnieniem rajdu.

§ 4. Uczestnicy gry:

 1. Uczestnikiem gry może być wyłącznie osoba zarejestrowana jako uczestnik Rajdu z BPPT.
 2. Gra przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, osoby niepełnoletnie mogą brać udział wyłącznie z pełnoletnim opiekunem.
 3. Każda z osób uczestniczących w grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w zabawie.
 4. Rowery uczestników muszą być sprawne technicznie.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania aparatu fotograficznego, dopuszczalny jest telefon komórkowy z aparatem.
 6. Uczestnik, który przystępuje do gry oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i bierze udział w grze na własną odpowiedzialność.
 7. Poprzez odbiór karty do gry uczestnik wyraża zgodę na wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997; Dz.U. nr 133 poz. 883); opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów i innych partnerów zdjęć oraz nagrań z gry.
 8. W grze nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, realizatora ani partnerów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu gry, jak również członkowie rodzin tych osób.

§ 5. Zasady gry.

 1. Uczestnik na początku otrzyma mapę BPPT oraz nazwy 7 firm ze wskazanym adresem.
 2. Celem rywalizacji jest dotarcie do wyznaczonych punktów i powrót na miejscu startu w wyznaczonym czasie.
 3. Punkt startowy i finałowy będzie znajdował się w BPPT przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6.
 4. Miejsce startu jest jednocześnie miejscem zakończenia gry.
 5. Gra rozpoczyna się odprawą uczestników, która odbędzie się w punkcie startowym gry po rozdaniu wszystkim map BPPT.
 6. Odbierając kartę gry uczestnik zgadza się na warunki gry oraz potwierdza, że zapoznał się z regulaminem.
 7. Start gry przewidziany jest na godz. 13:00. Uczestnicy ruszają na trasę gry po sygnale organizatora.
 8. Uczestnik na pokonanie całej trasy ma 90 minut. Uczestnicy, którzy nie zmieszczą się w tym czasie nie będą klasyfikowani.
 9. Organizator przewiduje nagrody za pierwsze trzy miejsca, pozostali uczestnicy nie będą klasyfikowani.
 10. Zwycięzca otrzyma rower miejski Eurobike Amsterdam 1.0.
 11. Osoby, które zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają akcesoria rowerowe.
 12. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania, mogą poruszać się wyłącznie na rowerach, hulajnogach i pieszo, zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Stwierdzone przez organizatorów złamanie ww. zasad przez uczestnika, oznacza dyskwalifikację i wykluczenie z dalszej gry.
 13. W przypadku wykrycia złamania regulaminu przez uczestników, przedstawiciele Organizatora czy realizatora mają prawo wpisania na kartę do gry danego uczestnika decyzji o dyskwalifikacji wraz z podpisem osoby, która podjęła decyzję o dyskwalifikacji zespołu.
 14. Decyzja o dyskwalifikacji jest ostateczna.
 15. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu rajdu.


§ 6. Zasady gry – BEZPIECZEŃSTWO

 1. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas gry.
 2. Uczestnik, przystępując do gry bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną na cały czas trwania gry. Odpowiedzialność obejmuje przede wszystkim szkody poniesione przez Uczestnika, a także szkody wyrządzone przez Uczestnika.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności oraz do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w szczególności nie wstrzymywania lub utrudniania ruchu drogowego.
 4. Organizator zapewnia jeden punkt opieki medycznej, który znajdować się będzie w punkcie startowym.


§ 7. Wyłonienie zwycięzców i nagrody

 1. O zwycięstwie w pierwszej kolejności będzie ilość punktów, które odwiedził uczestnik. Dotarcie we wskazany adres uczestnik potwierdzi poprzez wykonanie swojej fotografii (selfie) na tle wskazanego przedsiębiorstwa.
 2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, o zwycięstwie będzie decydował czas przyjazdu na metę.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Uczestnicy nie mają prawa zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
 4. Prawo do nagrody nie może być przeniesione przez laureatów gry na osoby trzecie.
 5. O dalszym przeznaczeniu nagród nieprzyznanych i/lub nieodebranych decyduje organizator.

§ 8. Postanowienia końcowe 

 1. Udział w grze oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.masa.bydgoszcz.pl, dostępny będzie także w dniu imprezy w formie papierowej do wglądu każdego uczestnika u organizatora imprezy.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu gry nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający należy do organizatorów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników w czasie trwania gry.
 5. Organizator ani Realizator gry nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników w czasie trwania gry.
 6. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone podczas trwania gry.
 7. W przypadku zastrzeżeń uczestników, co do zgodności przebiegu gry z niniejszym regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników gry. Reklamacja musi zostać przesłana listem poleconym na adres : Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna ul. Leszczyna 17, 85-356 Bydgoszcz.
 8. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez organizatorów w ciągu 30 dni roboczych.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.
 10. Wszystkie ewentualne zmiany w Regulaminie będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora oraz będą do wglądu w punkcie startowym gry.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych komplikacji.

 

Bydgoska Masa Krytyczna
Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny