Regulamin

Regulamin Rajd z BPPT
Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudniania w ruchu lub wymagającej korzystania z pasa ruchu drogowego w sposób szczególny. 
 
I. Cel imprezy: 
 
1. Integracja mieszkańców miasta i gmin sąsiadujących.
2. Popularyzacja roweru jako alternatywnego środka transportu.
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Promocja postaw proekologicznych.
5. Promocja infrastruktury rowerowej Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
 
 
II. Nazwa imprezy:
Rajd z BPPT
 
III. Termin imprezy:
3/09/2017r.
 
IV. Miejsce i czas startu:
1. Godz. 9:00 – Stary Rynek
 
V. Organizatorzy:
1. Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
 
VI. Trasa Rajdu:
1. Trasa rajdu jest wytyczona przez organizatora i przebiega drogami publicznymi bądź o ograniczonym dostępie. 
2. Start Rajdu ma miejsce ze Starego Rynku w Bydgoszczy.
3. Meta Rajdu ma miejsce na parkingu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6.
4. Rajd odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
5. Organizator zapewnia pomoc medyczną dla uczestników. Samochód techniczny oraz pomoc medyczna będą jechać na końcu kolumny rowerzystów,
6. Przejazd zabezpieczać będzie policja. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 
 
VII. Program godzinowy rajdu
3 września 2017r., niedziela
godz. 9:00, Stary Rynek - rozpoczęcie rozdawania zestawów startowych
godz. 10:55,  Stary Rynek - przywitanie uczestników, formowanie kolumny,
godz. 11:00, Stary Rynek - start rajdu
godz. 12:35, parking BPPT - planowane zakończenie rajdu i rozpoczęcie pikniku.
 
VIII. Warunki uczestnictwa w Rajdzie. 
1. Opłata wpisowa wynosi 5 zł. Dzieci do 4. roku życia włącznie biorą udział w rajdzie bezpłatnie.
2. Do samodzielnego startu mają prawo osoby, które ukończyły 16 lat. 
3. Osoby poniżej 16. roku życia biorą udział w rajdzie tylko pod stałą opieką osoby dorosłej. Każdy uczestnik rajdu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu, dostępnym na stronie organizatora www.b4sportonline.pl lub podczas imprezy. 
4. Uczestnik zgłaszający się do rajdu akceptuje w całości regulamin z następującą klauzulą:
 
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniemi organizacją imprezy rowerowej o nazwie I Rajd BPPT nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą cywilną i prawną odpowiedzialność za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo. W przypadku młodzieży poniżej 16. roku życia - bierze ona udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.
Swoim zgłoszeniem zapewniam, że zapoznałam/łem się ze wszystkimi warunkami regulaminu I Rajdu BPPT.
 
 
IX. Zobowiązania uczestników rajdu:
1. Przestrzeganie regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzją kierownika rajdu oraz osób zabezpieczających przejazd - ubranych w pomarańczowe kamizelki odblaskowe. 
2. Posiadanie dokumentu tożsamości, karty rowerowej bądź innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności o poruszaniu się rowerem po drogach. 
3. Posiadanie sprawnego technicznie roweru. 
4. Każdy manewr na drodze wykonywany przez uczestnika musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 
5. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią. 
6. W trakcie całego rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 
7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedać innych uczestników rajdu. Należy kontrolować osiąganą prędkość za pomocą hamulców. 
8. Należy jechać równo i spokojnie w ustalonych wcześniej szyku. Niedopuszczalne jest umyślne tarasowanie drogi innym oraz ciągła zmiana pozycji. 
9. Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie ewentualne naprawy i inne sytuacje wymagające postoju uczestnika muszą odbywać się w miejscu nie utrudniającym jazdy innym uczestnikom rajdu. 
10. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do niezaśmiecania trasy rajdu. 
 
X. Postanowienia końcowe. 
1. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy rajdu.
3. Organizator zapewnia podczas imprezy służbę medyczną. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania rajdu.
5. Za szkody wyrządzone przez uczestników innym uczestnikom bądź osobom trzecim organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział.
7. Za skutki naruszenia przepisów kodeksu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście. 
8. Wszyscy uczestnicy biorący udział w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych. 
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
10. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. 
11. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania. 

 

Bydgoska Masa Krytyczna
Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny