Komunikat Techniczny Czasówka


INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS RADOWO MAŁE

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie “Aktywne Radowo”
URZĄD GMINY W RADOWIE MAŁYM

PARTNERZY

Starostwo Powiatowe w Łobzie
Urząd Miejski w Łobzie
Urząd Miejski w Resku
SEC Łobez

“Stary Folwark” Radowo Małe
Ochotnicza Straż Pożarna w Radowie

KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor- Artur Piedo - 505372368
Obsługa Czasowa – Arkadiusz Robak - 504946148
Zabezpieczenie medyczne – Dariusz Stefański- 669747397

Indywidualna jazda na czas w Radowie Małym zostanie rozegrana zgodnie z regulaminem
pucharu Polski Maratończyków w Indywidualnej Jeździe Na Czas opublikowanym na stronie
https://supermaratony.org/regulamin-lm/ uzupełnionym niniejszym Komunikatem Technicznym
organizatora.Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w
Komunikacie Technicznym.


P R O G R A M Z A W O D Ó W
Indywidualna jazda na czas odbędzie się w niedzielę 25 września 2022 r.
Baza Zawodów - Hala Sportowa w Radowie Małym
miejsce startu i mety – Stadion Sportowy W Radowie Małym
NIEDZIELA 25.09
08:00 – 09:30 – Rejestracja uczestników Indywidualnej Jazdy na Czas
10.00 – Starty uczestników Indywidualnej Jazdy na Czas
13.00 – Zamknięcie trasy Indywidualnej Jazdy na Czas
14.00 - Uroczyste zakończenie Łobeskiego Maratonu Rowerowego , Indywidualnej jazdy na czas ,
zakończenie Cyklu Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych, Cyklu Pucharu Polski
Maratończyków w Jeździe Indywidualnej Na czas, dekoracje zwycięzców oraz konkurs wiedzy o
maratonach szosowych i losowanie nagród

TRASA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Trasa JAZDY NA CZAS MARATOŃCZYKÓW - 36km
START – Stadion Sportowy w Radowie Małym
2,4 km Radowo Wielkie w lewo droga DW 147
18 km Wierzbięcin skrzyżowanie DW 147/DW 146 nawrót
33,5 km Radowo Wielkie w prawo DW 147
36 km META Radowo Małe
KATEGORIE WIEKOWE
1. Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
M1 - do 39 lat (roczniki 1982 i młodsze )
kategorie łączone z supermaratonów M1 , M2, M3
M2 - od 40 do 59 lat (roczniki 1981 do 1962)
kategorie łączone z supermaratonów M4 , M5
M3 - od 60 lat wzwyż (roczniki 1961 i starsze
kategorie łączone z supermaratonów M6, M7
2.Kobiety – OPEN


ZGŁOSZENIA
-Zgłoszenie do udziału jeździe na czas maratończyków tylko drogą elektroniczną do dnia
24.09.2022 r.
- Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaci wpisowe. Przed zawodami każdy uczestnik w
Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem startowym KARTĘ ZAWODNIKA
i osobiście podpisuje.
- Można również zapisać się w dniu zawodów do godziny 13:00 jednak wiąże się to ze zwiększoną
opłatą


WPISOWE
Wpłaty wpisowego wszystkich, którzy chcą rywalizować w Jeździe na czas :
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich imprezach / wynosi 50 zł
- Wpisowe w biurze zawodów 70 zł
Wpłaty po 29 sierpnia nie gwarantują pełnych świadczeń oraz udziału w konkursach z losowaniem
nagród (UWAGA!!!! decyduje data wpływu na konto)​
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
K.R.GRYFLAND PKO BP SA GRYFICE 51 10202821 0000 1902 0073 1794
z dopiskiem NA CZAS RADOWO oraz imię i nazwisko uczestnika !!!!!
Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
- W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu przez organizatora, potwierdzenie
dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.

- Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres mail –
gryfland@onet.pl wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury , która będzie do odbioru
przy odbiorze numeru startowego w biurze zawodów.
- Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie
zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia
zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej
jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór
oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach Zawodnika w Biurze Maratonu przy
odbiorze numeru startowego.


UDZIAŁ W SUPERMARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
-młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu pisemnej zgody na start podpisanej w
obecności Organizatora przez rodziców lub opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego
przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę
Użyteczności Publicznej.
POZOSTAŁ INFORMACJE TECHNICZNE
● Podczas trwania zawodów zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy
otwartym ruchu drogowym. Na trasie zawodów występuje asfalt o bardzo dobrej jakości,
● Uczestnicy zawodów, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę,
wracają samodzielnie do bazy zawodów.
● Trasa jazdy na czas będzie oznakowana strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.
● Zawody nie będą zabezpieczany przez żadne służby.
● Dekoracja zwycięzców odbędzie się następnego dnia w niedzielę o godzinie 16 w hali
GRYF ARENA .
● Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obostrzeń w czasie
istniejącej pandemii.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
● Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
● Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
● Zawody będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy zawodów
są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
● Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż
rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
● Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku
stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku
stwierdzenia złamania przepisów regulaminu .
● Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
● Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich.
● Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
● Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków
jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników w minimalnym
zakresie od NNW.
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
● Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy .

● Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki Regulaminu i
wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach
danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach
marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku
urodzenia oraz miasta zamieszkania Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.,
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)
● . Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
● Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu
Polski.
● Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu oraz zapisów w Komunikacie
Technicznym imprezy, w której uczestniczy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów
KONTAKT
Artur Piedo 505372368

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem