Komunikat Techniczny Czasówka


INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS
RADOWO MAŁE 21.05.2023

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie “Aktywne Radowo”

WSPÓŁORGANIZATORZY
Urząd Gminy w Radowie Małym

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego

KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor- Artur Piedo - 505372368
Obsługa Czasowa – Arkadiusz Robak - 504946148
Zabezpieczenie medyczne – Dariusz Stefański- 669747397
Biuro Zawodów- Agata Ustyjańczuk - 696914936
Kierownik Startu- Mety- Woźniak Grzegorz - 603750528

Indywidualna jazda na czas w Radowie Małym zostanie rozegrana zgodnie zregulaminem Pucharu Polski Maratończyków w Indywidualnej Jeździe Na Czas opublikowanym na stronie: https://supermaratony.org/regulamin-lm/ uzupełnionym niniejszym Komunikatem Technicznym organizatora. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym.

PROGRAM ZAWODÓW

Indywidualna jazda na czas odbędzie się w sobotę 21 maja 2023 r.

Baza Zawodów - “Dom Sportowca” przy stadionie sportowym w Radowie Małym
miejsce startu i mety – Stadion Sportowy w Radowie Małym

NIEDZIELA 21.05
09:00 – 10:45 – Rejestracja uczestników Indywidualnej Jazdy na Czas
11.00 – Starty uczestników Indywidualnej Jazdy na Czas
13.30 – Zamknięcie trasy Indywidualnej Jazdy na Czas
14.00 – Zakończenie Łobeskiego Maratonu Rowerowego, Indywidualnej Jazdy na Czas.

TRASA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Trasa JAZDY NA CZAS MARATOŃCZYKÓW - 36km
START – Stadion Sportowy w Radowie Małym
2,4 km Radowo Wielkie w lewo droga DW 147
17,9 km Wierzbięcin skrzyżowanie DW 147/DW 146 nawrót
33,5 km Radowo Wielkie w prawo DW 147
35,8 km META Radowo Małe

KATEGORIE WIEKOWE
Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
do 39 lat
– M1 (roczniki 1983 i młodsze ) kategorie połączone z supermaratonów M2, M3 od
40 do 59 lat

–M2 (roczniki 1982 do 1963)kategorie połączone z supermaratonów M4 M5
od 60 lat wzwyż
–M3 (roczniki 1962 i starsze kategorie połączone z supermaratonów M6, M7

OPEN KOBIET

ZGŁOSZENIA
-Zgłoszenie do udziału jeździe na czas maratończyków tylko drogą elektroniczną do dnia 18.maja 2023 r
- Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaci wpisowe. Przed zawodami każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem startowym KARTĘ ZAWODNIKA i osobiście podpisuje.
- Można również zapisać się w dniu zawodów do godziny 10:45 jednak wiąże się to ze zwiększoną opłatą

WPISOWE

Wpłaty wpisowego wszystkich, którzy chcą rywalizować w Jeździe na czas :
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich imprezach / wynosi 50 zł
- Wpisowe w biurze zawodów 70 zł

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego Bank PEKAO S.A 09 1240 3871 1111 0010 5785 3089
z dopiskiem NA CZAS oraz imię i nazwisko uczestnika !!!!!
Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
- W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu przez organizatora, potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.
- Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres mail –lot@turystykalobeska.pl wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury, która będzie do odbioru przy odbiorze numeru startowego w biurze zawodów.
- Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoimstanie zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach Zawodnika w Biurze Maratonu przy odbiorze numeru startowego.

UDZIAŁ W SUPERMARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

-młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu pisemnej zgody na start podpisanej w obecności Organizatora przez rodziców lub opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej.

POZOSTAŁ INFORMACJE TECHNICZNE
● Podczas trwania zawodów zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym. Na trasie zawodów występuje asfalt o bardzo dobrej jakości,
● Uczestnicy zawodów, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy zawodów.
● Trasa jazdy na czas będzie oznakowana strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.
● Zawody nie będą zabezpieczany przez żadne służby.
● Dekoracja zwycięzców odbędzie się następnego dnia w niedzielę o godzinie 16 w hali GRYF ARENA .
● Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obostrzeń w czasie istniejącej pandemii.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
● Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
● Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
● Zawody będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy zawodów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
● Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
● Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów regulaminu .
● Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
● Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
● Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
● Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników w minimalnym zakresie od NNW.
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
● Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy .
● Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
● . Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
● Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.
● Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu oraz zapisów w Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów


KONTAKT
Artur Piedo 505372368

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem