Komunikat Techniczny Czasówka


INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS RADOWO MAŁE

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie “Aktywne Radowo”
URZĄD GMINY W RADOWIE MAŁYM

PARTNERZY

Starostwo Powiatowe w Łobzie
Urząd Miejski w Łobzie
Urząd Miejski w Resku
SEC Łobez

“Stary Folwark” Radowo Małe
Ochotnicza Straż Pożarna w Radowie

KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor- Artur Piedo - 505372368
Obsługa Czasowa – Arkadiusz Robak - 504946148
Zabezpieczenie medyczne – Dariusz Stefański- 669747397

Indywidualna jazda na czas w Radowie Małym zostanie rozegrana zgodnie z regulaminem
pucharu Polski Maratończyków w Indywidualnej Jeździe Na Czas opublikowanym na stronie
https://supermaratony.org/regulamin-lm/ uzupełnionym niniejszym Komunikatem Technicznym
organizatora.Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w
Komunikacie Technicznym.


P R O G R A M Z A W O D Ó W
Indywidualna jazda na czas odbędzie się w niedzielę 25 września 2022 r.
Baza Zawodów - Hala Sportowa w Radowie Małym
miejsce startu i mety – Stadion Sportowy W Radowie Małym
NIEDZIELA 25.09
08:00 – 09:30 – Rejestracja uczestników Indywidualnej Jazdy na Czas
10.00 – Starty uczestników Indywidualnej Jazdy na Czas
13.00 – Zamknięcie trasy Indywidualnej Jazdy na Czas
14.00 - Uroczyste zakończenie Łobeskiego Maratonu Rowerowego , Indywidualnej jazdy na czas ,
zakończenie Cyklu Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych, Cyklu Pucharu Polski
Maratończyków w Jeździe Indywidualnej Na czas, dekoracje zwycięzców oraz konkurs wiedzy o
maratonach szosowych i losowanie nagród

TRASA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Trasa JAZDY NA CZAS MARATOŃCZYKÓW - 36km
START – Stadion Sportowy w Radowie Małym
2,4 km Radowo Wielkie w lewo droga DW 147
18 km Wierzbięcin skrzyżowanie DW 147/DW 146 nawrót
33,5 km Radowo Wielkie w prawo DW 147
36 km META Radowo Małe
KATEGORIE WIEKOWE
1. Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
M1 - do 39 lat (roczniki 1982 i młodsze )
kategorie łączone z supermaratonów M1 , M2, M3
M2 - od 40 do 59 lat (roczniki 1981 do 1962)
kategorie łączone z supermaratonów M4 , M5
M3 - od 60 lat wzwyż (roczniki 1961 i starsze
kategorie łączone z supermaratonów M6, M7
2.Kobiety – OPEN


ZGŁOSZENIA
-Zgłoszenie do udziału jeździe na czas maratończyków tylko drogą elektroniczną do dnia
24.09.2022 r.
- Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaci wpisowe. Przed zawodami każdy uczestnik w
Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem startowym KARTĘ ZAWODNIKA
i osobiście podpisuje.
- Można również zapisać się w dniu zawodów do godziny 13:00 jednak wiąże się to ze zwiększoną
opłatą


WPISOWE
Wpłaty wpisowego wszystkich, którzy chcą rywalizować w Jeździe na czas :
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich imprezach / wynosi 50 zł
- Wpisowe w biurze zawodów 70 zł
Wpłaty po 29 sierpnia nie gwarantują pełnych świadczeń oraz udziału w konkursach z losowaniem
nagród (UWAGA!!!! decyduje data wpływu na konto)​
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
K.R.GRYFLAND PKO BP SA GRYFICE 51 10202821 0000 1902 0073 1794
z dopiskiem NA CZAS RADOWO oraz imię i nazwisko uczestnika !!!!!
Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
- W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu przez organizatora, potwierdzenie
dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.

- Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres mail –
gryfland@onet.pl wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury , która będzie do odbioru
przy odbiorze numeru startowego w biurze zawodów.
- Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie
zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia
zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej
jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór
oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach Zawodnika w Biurze Maratonu przy
odbiorze numeru startowego.


UDZIAŁ W SUPERMARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
-młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu pisemnej zgody na start podpisanej w
obecności Organizatora przez rodziców lub opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego
przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę
Użyteczności Publicznej.
POZOSTAŁ INFORMACJE TECHNICZNE
● Podczas trwania zawodów zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy
otwartym ruchu drogowym. Na trasie zawodów występuje asfalt o bardzo dobrej jakości,
● Uczestnicy zawodów, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę,
wracają samodzielnie do bazy zawodów.
● Trasa jazdy na czas będzie oznakowana strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.
● Zawody nie będą zabezpieczany przez żadne służby.
● Dekoracja zwycięzców odbędzie się następnego dnia w niedzielę o godzinie 16 w hali
GRYF ARENA .
● Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obostrzeń w czasie
istniejącej pandemii.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
● Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
● Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
● Zawody będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy zawodów
są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
● Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż
rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
● Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku
stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku
stwierdzenia złamania przepisów regulaminu .
● Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
● Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich.
● Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
● Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków
jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników w minimalnym
zakresie od NNW.
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
● Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy .

● Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki Regulaminu i
wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach
danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach
marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku
urodzenia oraz miasta zamieszkania Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.,
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)
● . Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
● Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu
Polski.
● Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu oraz zapisów w Komunikacie
Technicznym imprezy, w której uczestniczy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów
KONTAKT
Artur Piedo 505372368

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem