Main Page

Komunikat Techniczny
X Łobeski Maraton Rowerowy Im. Eugeniusza Gostomczyka
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie “ Aktywne Radowo”
Urząd Gminy w Radowie Małym
                                                      
PARTNERZY
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Urząd Miejski w Łobzie
Urząd Miejski w Resku
“Stary Folwark” Radowo Małe 
 Szczecińska Energetyka Cieplna oddział Łobez                                    
Ochotnicza Straż Pożarna w Radowie Małym
Ochotnicza Straż Pożarna w Resku
Komitet Organizacyjny:
Komandor- Artur Piedo- 505372368
Kierownik Biura Zawodów- Agata Ustyjańczuk- 696914936
Kierownik Punktu Start Meta- Grzegorz Woźniak- 603750528
Kierownik Punktu Kontrolno- Żywieniowego- Elżbieta Lipska Barabasz- 604605862
Obsługa Medyczna- Dariusz Stefański 669747397
Obsługa Czasowa – Arkadiusz Robak - 504946148
Łobeski Maraton Rowerowy zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w
Szosowych Maratonach Rowerowych opublikowanym na stronie
http://supermaratony.org/regulamin uzupełniony niniejszym Komunikatem Technicznym. Każdego
uczestnika obowiązuje znajomość Regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym.


Dodatkowo dla mieszkańców  z Powiatu Łobeskiego rozegrane zostaną mistrzostwa  powiatu  w
kolarstwie szosowym. nagrodzone zostaną
3 najszybsze kobiety
3 najszybszych mężczyzn


PROGRAM ZAWODÓW
Supermaraton odbędzie się w dniach 23-25 września 2022
Baza zawodów- Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Radowie Małym
Start honorowy- przy Urzędzie Gminy w Radowie Małym
Start ostry- Stadion Sportowy w Radowie Małym
Meta- Stadion Sportowy w Radowie Małym
Parking- “Boisko osiedlowy” w Radowie Małym


HARMONOGRAM
Piątek 23.09.2022 r
17.00-19.00- rejestracja zawodników - Hala Sportowa w Radowie Małym
19.00- odprawa techniczna- Hala Sportowa w Radowie Małym


Sobota 24.09.2022 r
07.00- 08.45- rejestracja zawodników
09.00- Start na dystansie MEGA
09.30-11.30- rejestracja uczestników na dystansie MINI, LM, RODZINNY
12.00- start L.M, MINI, RODZINNY
16.00- zamknięcie tras maratonów

Niedziela 25.09.2022r
14.00 - Uroczyste zakończenie Łobeskiego Maratonu Rowerowego , Indywidualnej jazdy na czas ,
zakończenie Cyklu Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych, Cyklu Pucharu Polski
Maratończyków w Jeździe Indywidualnej Na czas dekoracje zwycięzców oraz konkurs wiedzy o
maratonach szosowych i losowanie nagród


TRASY MARATONÓW
MINI, L.M – 73km
Radowo Małe (start)- Radowo Wielkie- Resko- Starogard- Bełczna- Łobez- Węgorzyno (PK/PŻ)-
Siedlice- Radowo Wielkie- Radowo Małe (meta)
MEGA – 141km
Radowo Małe (start)- Radowo Wielkie- Resko (PŻ)- Starogard- Bełczna- Łobez-
Węgorzyno(PK/PŻ)- Siedlice- Radowo Wielkie- Resko (PŻ)-Starogard- Bełczna- Łobez-
Węgorzyno(PK/PŻ)- Siedlice- Radowo Wielkie- Radowo Małe (meta) 
RODZINNY – 22km
Radowo Małe (start)- Strzmiele – Siedlice – Radowo Wielkie- Radowo Małe (meta) 
 

ZGŁOSZENIA

.
Zgłoszenia do udziału w Maratonie na dystansie RODZINNYM, MEGA, MINI, LM tylko drogą
elektroniczną do dnia 23 września 2022 r.
Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaca wpisowe.
Przed zawodami każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i
numerem startowym Kartę Zawodnika i osobiście podpisuje
Można zapisać się w sobotę jednak wiążę się to ze zwiększoną opłatą


WPISOWE
Wpłaty wpisowego wszystkich, którzy chcą rywalizować w MARATONIE na   dystansach
MEGA , MINI i LIGA MISTRZÓW:  
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich Maratonach PP/  wynosi 100 zł
Wpisowe w biurze zawodów 120 zł
Wpłaty po 19 września nie gwarantują pełnych świadczeń oraz udziału w konkursach z
losowaniem nagród (UWAGA!!!!  decyduje data wpływu na konto)​
● K.R.GRYFLAND 
● PKO BP SA GRYFICE    51 10202821 0000 1902 0073 1794
● z dopiskiem MARATON RADOWO imię i nazwisko uczestnika !!!!!
● Kategorie K7 i M7 – opłata 50% wpisowego
● Opłaty za dystans RODZINNY - 10 zł -
Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
● W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu  przez organizatora,
potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.
● Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres mail –
gryfland@onet.pl  wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury , która będzie do
odbioru przy odbiorze numeru startowego  w biurze zawodów.
● Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie
zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia
zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania
długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu
Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach
Zawodnika w Biurze Maratonu przy odbiorze numeru startowego.

UDZIAŁ W SUPERMARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
● młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko na dystansie MINI po złożeniu pisemnej
zgody na start  podpisanej w obecności  Organizatora przez  rodziców lub opiekunów
prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych
oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej
● Na dystansie Rodzinnym udział osób niepełnoletnich którzy nie ukończyli 16 roku życia 
tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna na całej trasie. 


GRUPY STARTOWE
Start 10 osobowych  grup następuje co 5 minut. 
Na dystansie MINI i MEGA grupy startowe są losowane. Relacja z losowania zostanie
opublikowania w piątek 2 września.
Na dystansie LIGA MISTRZÓW  grupy startowe ustalają sami uczestnicy. Uczestnicy którzy nie
będą przypisani do żadnej z grup Ligi Mistrzów a będą chcieli uczestniczyć w tej rywalizacji będą
dopisani do utworzonych grup przy rejestracji w biurze zawodów
O kolejności startu grup decyduje organizator. Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w jednej
grupie nie mogą startować zawodnicy na rowerach szosowych i na rowerach innych. Organizator
uprzedza że nie robi żadnych wyjątków.
Grupy startowe  zostaną opublikowane 2 września i dotyczy to osób , które opłaciły wpisowe do
dnia 19 września   / data wpływu na konto / Pozostali uczestnicy którzy spóźnią się z wpłatą
wpisowego lub zapisują się w biurze zawodów i opłacają wpisowe na miejscu zostaną dopisani w
kolejności do istniejących już grup.
Opiekunowie osób  niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi
podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w
momencie dokonywania zapisu poprzez wysłanie takiej informacji  maila na artp78@gmail.com


 POZOSTAJE INFORMACJE TECHNICZNE
● Podczas trwania Maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy
otwartym ruchu drogowym. Na trasie Maratonu występuje asfalt o dobrej jakości, a w
większości o bardzo dobrej jakości.
● Uczestnicy Maratonu, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę,
wracają samodzielnie do bazy Maratonu.
● Na trasie Maratonu dystansu MINI  znajduje się punkt kontrolny i punkt żywieniowy / 51 km
/  oraz dla dystansu MEGA punkt kontrolny i punkt żywieniowy 51 km / i /119 km/ Każdy
uczestnik chcący skorzystać  z punktu  żywieniowego powinien się zatrzymać  - punkty są
samoobsługowe.
● Trasy maratonu zgodnie z regulaminem P.P.  będą oznakowane systemem pasków na
słupkach znaków drogowych (jeden pasek oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w
prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu)
oraz strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.
● Maraton nie będzie zabezpieczony przez żadne  służby.
● Dekoracja zwycięzców odbędzie się w Hali Sportowej W Radowie Małym . Nagradzane
będą trzy pierwsze miejsca każdej kategorii wiekowej z podziałem na rower szosowy i
rower inny na dystansach MEGA i MINI, oraz pierwsze miejsca OPEN kobiet i mężczyzn  z
podziałem na rower szosowy i rower inny na dystansie MEGA i MINI i  pierwsze trzy
miejsca OPEN kobiet i mężczyzn na dystansie LIGA MISTRZÓW 
● Każdy uczestnik który opłacił w wyznaczonym czasie wpisowe 
● Niedozwolone jest zasłanianie, zaginanie czy zmniejszanie numeru startowego /
szczególnie obowiązkowego numeru na kierownicy /. Numer startowy na kierownicy to
dodatkowa informacja nie tylko dla kierowców że odbywa się właśnie impreza rowerowa,

ale też informacja dodatkowa dla sędziów na punktach kontrolnych w celu weryfikacji
zawodnika. Brak potwierdzenia przejazdu przez jeden punkt kontrolny jest nieodwoływaną
decyzją o karze czasowej 30 minut .
● Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obostrzeń w czasie
istniejącej pandemii.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
● Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
● Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z
zorganizowanej pomocy osób trzecich.
● Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy
maratonów są
zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
● Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych
po drodze sklepach.
● Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż
rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
● Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku
stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku
stwierdzenia złamania przepisów  regulaminu Pucharu Polski.
● Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
● Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich.
● Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
● Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków
jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników  w minimalnym
zakresie od NNW.
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
● Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu.
● Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki  Regulaminu
Pucharu Polski  i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach
Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych
imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2,
art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
● Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
● Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu
Polski.
● Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie
Technicznym imprezy, w której uczestniczy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów
KONTAKT
Artur Piedo 505372368

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem