Main Page


MARATON ROWEROWY PŁOTY
                         
Organizator
MGOKiS w Płotach

Urząd Miejski w Płotach

Patronat Honorowy 

Burmistrz Płotów

Radosław Mackiewicz  

Partnerzy 

OSP Poty

                                                              

KOMITET ORGANIZACYJNY


Komandor- Paweł Marek - 600313841
Obsługa Czasowa UltraTime – Arkadiusz Robak  - 504946148

Zabezpieczenie medyczne – Usługi Medyczne Artur Wójcik- 502345931
Koordynator – Marek Zadworny – 508337395

Maraton rowerowy w Płotach zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem  Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych opublikowanym na stronie: https://supermaratony.org/regulamin ,uzupełnionym niniejszym Komunikatem Technicznym organizatora.
 Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym.

 

P R O G R A M    Z A W O D Ó W

Maraton Rowerowy  w Płotach odbędzie się w dniu  9 lipca 2022r.

Baza Zawodów – REGA ARENA Płoty
Miejsce startu i mety – REGA ARENA Płoty ul. Koszalińska 2A
PIĄTEK   08.07.
17.00 – 19.00 – Rejestracja uczestników maratonu
19.00 – Odprawa Techniczna

SOBOTA  09.07.
07.00- 08.45 –Rejestracja uczestników maratonu
08:45 – Odprawa Techniczna
09.00 – Starty dystans MEGA
09:30 – 10:30 - Rejestracja uczestników
11.00 – Starty na dystansie  MINI i L.M.
12.00 – Starty dystans RODZINNY 
17.00 – Zamknięcie tras maratonów
18.00 – Zakończenie maratonu -  dekoracja zwycięzców


TRASY MARATONÓW I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Trasa  dystans MINI , LM  64km   
PŁOTY Rega Arena  – WICIMICE – PNIEWO / nawrót wokół kościoła / WICIMICE -  PŁOTY /Rega Arena n nawrót /   x2  
/ PK i PŻ – 32km Rega Arena Płoty / 
Trasa dystans MEGA 167km  PŁOTY Rega Arena – WICIMICE – PNIEWO – RYMAŃ – LESZCZYN  – GOŚCINKO – KARWIN – ROBUŃ – LESZCZYN – RYMAŃ – PNIEWO – WICIMICE – PŁOTY/Rega Arena nawrót/  x 2
P.K. – Robuń 42km i 125km        P.K i P.Ż. 83km Rega Arena Płoty 
Trasa dystans RODZINNY 11 km   PŁOTY Rega Arena – SŁUDWIA – DOBIESŁAW –JARZYSŁAW – PŁOTY Rega Arena

ZGŁOSZENIA

- Zgłoszenie do udziału w maratonie na dystansie MEGA  i MINI tylko drogą  
  elektroniczną . Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaca wpisowe. 
- Zgłoszenie do udziału w maratonie na dystansie L.M. tylko drogą elektroniczną . Grupa kolarzy którzy chcą jechać w jednej     grupie zapisują się pojedynczo wypełniając formularz zgłoszeniowy i opłaca wpisowe jednak w rubryce KLUB wpisują nazwę       klubu i numer  grupy. Grupa może liczyć max.10 kolarzy. Jeśli w zapisach widnieje już grupa o numerze 1 zapisy następnej      grupy rozpoczynamy wpisując nr.2 
  Przed zawodami każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z
  chipem i numerem startowym KARTĘ ZAWODNIKA  i osobiście podpisuje. 
- Zgłoszenie do udziału w maratonie  na dystansie RODZINNYM tylko w biurze
  zawodów. Uczestnicy wypełniają KARTĘ ZGŁOSZEŃ oraz  KARTĘ ZAWODNIKA i 
  otrzymują chip i numer startowy.


WPISOWE

Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich Maratonach PP/
Dla dystansów MEGA, L.M.  i MINI  wynosi 100zł
 - Wpisowe w biurze zawodów 120zł 
   Wpłaty po 4 lipca nie gwarantują  pełnych  świadczeń  
   (UWAGA!!!!  decyduje data wpływu na konto)
 - Wpłaty prosimy dokonywać na konto:   MGOKiS w Płotach
   BS Gryfice  92 9376 0001 2009 0008 1634 0001
   z dopiskiem MARATON oraz imię i nazwisko uczestnika !!!!!
 - Kategorie K7 i M7 – opłata 50% wpisowego
   Opłaty za dystans RODZINNY -  10zł  - tylko przy zapisach w Biurze Zawodów.
 - Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego. 
 - W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu  przez organizatora,
   potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.
 - Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres 
   mail – gryfland@onet.pl  wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury , która
   będzie  do odbioru przy odbiorze numeru startowego  w biurze zawodów.
 - Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie
   zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia
   zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania 
   długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu
   Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach
   Zawodnika   w Biurze Maratonu przy odbiorze numeru startowego.
 - Dla mieszkańców  Gminy Płoty – udział w zawodach jest bezpłatny
                       
UDZIAŁ W MARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

- młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko na dystansie MINI po złożeniu
 pisemnej zgody na start  podpisanej w obecności  Organizatora przez  rodziców lub
 opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub 
 opiekunów prawnych  oświadczenia  potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności 
 Publicznej. 
- Na dystansie Rodzinnym udział osób niepełnoletnich tylko pod opieką rodzica lub 
 prawnego opiekuna na całej trasie.  

GRUPY STARTOWE

Start 10 osobowych  grup następuje co 5 minut.
O kolejności startu grup decyduje organizator. Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w jednej grupie nie mogą startować zawodnicy na rowerach szosowych i na rowerach innych.
Organizator uprzedza że nie robi żadnych wyjątków.
Sposoby wyłaniania grup startowych:
Dystans MINI – losowanie . Grupy zostaną opublikowane 8 lipca rano i dotyczy to osób , które opłaciły wpisowe do dnia 4 lipca / data wpływu na konto / .
Pozostali uczestnicy którzy spóźnią się z wpłatą wpisowego lub zapisują się w biurze zawodów i opłacają wpisowe na miejscu zostaną dopisani w kolejności do istniejących już grup. 
Dystans LIGA MISTRZÓW – Nowa rywalizacja. Uczestnicy którzy nie będą przypisani do żadnej z tworzonych na zasadzie „koncertu życzeń” grup a będą chcieli uczestniczyć w tej rywalizacji będą dopisani do utworzonych grup przy rejestracji w biurze zawodów. Rywalizacja na dystansie L.M. odbywa się bez podziału na rowery tylko w kategorii OPEN kobiet i OPEN mężczyzn , dlatego zapis w regulaminie P.P. o zakazie startu w jednej grupie rowerów szosowych i rowerów innych nie obowiązuje.
Dystans MEGA – losowanie  w biurze zawodów. Uczestnik sam losuje swoją grupę . 
Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi w grupie rowerów opiekuna. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu poprzez wysłanie takiej informacji  maila na gryfland@onet.pl

POZOSTAŁE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

- Podczas trwania Maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy
 otwartym ruchu drogowym. Na trasie Maratonu występuje asfalt o dobrej jakości, a w 
 większości o bardzo dobrej jakości. 
- Uczestnicy Maratonu, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę,
 wracają samodzielnie do bazy Maratonu.
- Na trasach Maratonu znajdują się punkty kontrolne i punkty żywieniowe
 dla dystansu MINI  punkt kontrolny i punkt  żywieniowy / 32km Rega Arena / 
 dla dystansu MEGA  punkty kontrolne / 42km, 84km 125km / punkt żywieniowy  /83km  REGA ARENA Płoty/ 
 Każdy uczestnik chcący skorzystać  z punktu  żywieniowego powinien się zatrzymać  - 
 punkt jest samoobsługowy. 
- Trasy maratonu zgodnie z regulaminem P.P.  będą oznakowane systemem pasków na
 słupkach znaków drogowych (jeden pasek oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w
 prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na najbliższym
 skrzyżowaniu) oraz strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.
- Maraton nie będzie zabezpieczany przez żadne  służby. 
- Dekoracja zwycięzców odbędzie się przy hali REGA ARENA . 
- Niedozwolone jest zasłanianie, zaginanie czy zmniejszanie numeru startowego
 / szczególnie obowiązkowego numeru na kierownicy /. Numer startowy na kierownicy to
  dodatkowa informacja nie tylko dla kierowców że odbywa się właśnie impreza rowerowa , 
  ale też informacja dodatkowa dla sędziów na punktach kontrolnych w celu weryfikacji 
  zawodnika. Brak potwierdzenia przejazdu przez jeden punkt kontrolny jest nieodwoływaną  
  decyzją o karze czasowej 30 minut .
- Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obostrzeń w czasie 
  istniejącej pandemii. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy maratonów są 
zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
 Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów  regulaminu Pucharu Polski.
 Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
 Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników  w minimalnym zakresie od NNW.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu.
 Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki  Regulaminu Pucharu Polski  i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  
Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w zawodach.                            
 Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski. 
 Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów.


KONTAKT
1. Marek Zadworny  tel. 508337395          gryfland@onet.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                     

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem