Regulamin Nordic Walking

 „Nordic Walking Ląduje na Osowej - Puchar Pomorza Nordic Walking”

I. CEL

 1. Popularyzacja aktywności fizycznej prorodzinnej oraz zdrowego stylu życia Gdańszczan;
 2. Wyłonienie najlepszych zawodników kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn w zawodach Nordic Walking i w biegu rekreacyjnym 2019;
 3. Propagowanie idei aktywności fizycznej poprzez start w Nordic Walking i biegu rekreacyjnym wśród mieszkańców Gdańska i dzielnicy Osowa wraz ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, którzy chcą integrować się ze społeczeństwem pełnosprawnym;
 4. Wzrost świadomości oraz wyrobienie nawyku systematycznej aktywności fizycznej w życiu przeciętnego Polaka.

II. TERMIN i MIEJSCE

 • 01.09.2019 – NIEDZIELA – Gdańsk Osowa wejście do lasu ul. Juraty

III. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

 • 16:00 – 17:30 – biuro zawodów
 • 17:30 – Uroczyste Otwarcie imprezy, wspólna rozgrzewka
 • 18:00 – START 8,4 km Nordic Walking
 • 18:02 - START 5,6 km Nordic Walking
 • 19.30 - uroczyste podsumowanie zawodów - dekoracje

Zawodnicy proszeni są o ustawienie się na starcie 5 minut przed startem konkurencji.

*Zarys programu minutowego każdej z imprez może ulec zmianie. Wszelkie zmiany dotyczące danych zawodów będą umieszczane na stronie www.olimpia.osowa.comwww.pfnw.eu, www.czas-start24.pl oraz w biurze zawodów,

IV. ORGANIZATOR

 • KS Olimpia Osowa

V. PARTNERZY

 • Polska Federacja Nordic Walking
 • Miasto Gdańsk

VI. DYSTANSE

Nordic Walking uczestnicy startują na 2 dystansach:

 • 5,6 km  (2 pętle 2,8km)
 • 8,4 km (3 pętle 2,8km)

VII. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych https://b4sportonline.pl/laduj_na_osowej , www.pfnw.eu, www.olimpia.osowa.com, www.czas-start24.pl oraz bezpośrednio w biurze zawodów w formie gotówki.

2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków Regulaminu.

3. Uczestnictwo w imprezie jest jednakowo odpłatne na wszystkich dystansach. W zależności od terminu zapisów wynosi odpowiednio:

ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE:

Miejsce

Data zawodów

 

do 29.08.2019

w dniu zawodów

Gdańsk Osowa

2019-09-01

Normalny  - 30 zł

2019-08-29 23:59

2019-09-01

50,00 zł

niedziela

Ulgowy – 15 zł

2019-08-29 23:59

2019-09-01

50,00 zł

do 18 lat – bez opłaty

2019-08-29 23:59

2019-09-01

50,00 zł

 • ulgowy - dla emerytów, rencistów, członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku i studentów za okazaniem legitymacji; osoby niepełnosprawne z orzeczeniem,
 • bezpłatnie – dzieci i młodzież do 18 roku życia, mieszkańcy Dzielnicy Gdańsk OSOWA
 • normalny – pozostali

4. Wpłaty na konto na 2 dni i 1 dzień przed zawodami, będą traktowane jako wpłata w dniu zawodów.

5. Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną opłatą startową wg wskazań dat i stawek z pkt. 3,. WYŁĄCZNIE na konto indywidualne wygenerowane przez system płatności bluemedia na portalu https://b4sportonline.pl/laduj_na_osowej

6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika lub innych zawodów.

7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego /przelewu bankowego wpisowego z winy poczty / banku.

8. Opłata startowa obejmuje: numer startowe, agrafki, chip niezbędny do pomiaru czasu, posiłek regeneracyjny, woda, baton energetyczny, odlewany medal okolicznościowy na mecie.

9. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie numerów startowych, pakietów startowych będą odbywały się w Biurze zawodów za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem lub upoważnienia z danymi z dowodu osobistego.

10. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku oraz danych osobowych przez Organizatora.

11. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych przez Organizatora.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking.

2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane elektronicznym systemem pomiarowym z użyciem chipów na buta Oficjalnym czasem jest czas netto każdego startu (8,4 km – kobiet i mężczyzn osobno, 5,6 km starty kategoriami).

3. W zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które startują na dystansie 5,6 km Nordic Walking. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do marszu Nordic Walking..

4. Nie ma kategorii osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne startują w kategoriach wiekowych

5. Wszyscy zawodnicy powinny zostać zweryfikowani z dowodem tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.

6. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.

7. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie. ZAŁĄCZNIK NR 1

8. W zawodach mogą brać udział obywatele wszystkich krajów świata.

9. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do NW. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy.

10. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

11. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów (liczba kijów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Ilość par kijów dostępnych nie mniejsza niż 50 szt.. Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 100,00 zł za okazaniem dokumentu ze zdjęciem. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego.

12. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.

13. W marszach podział na kategorie wiekowe nastąpi według następujących zasad: o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

14. Uczestnicy marszu NORDIC WALKING zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych:
 

 

NW - Dystans 5,6 km

 

NW - Dystans 8,4km

Lp.

kategoria

lat

Lp.

kategoria

lat

1

K / M Dzieci

≤ 13

1

K / M OPEN

OPEN

2

K / M Jun.

14 – 17

 

 

 

3

K / M 18

18 – 39

 

 

 

4

K / M 40

40 - 49

 

 

 

5

K / M 50

50 – 59

 

 

 

6

K / M 60+

60 +

 

 

 

15. W zawodach obowiązuje podział na kategorie Kobiet i Mężczyzn według w/w kategorii wiekowych.

IX. NAGRODY

 1. Ogłoszenie wyników, przyznanie i odbiór upominków odbędzie się w dniu zawodów.
 2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie otrzymują pamiątkowe medale.
 3. Zdobywcy miejsc I - III NW na dystansach 5,6km i 8,4km w kategoriach wiekowych otrzymają puchary i upominki od organizatora.
 4. Odbiór upominków w dniu zawodów wyłącznie z widocznym numerem startowym przymocowanym do odzieży na wysokości klatki piersiowej. Po tym terminie nagrody przepadają.
   

X. TRASA

 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnika, powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar za naruszenie przepisów sędziowskich Polskiej Federacji Nordic Walking. ZAŁĄCZNIK NR 2
 3. Plan trasy i lista startowa będzie znajdować się w biurze zawodów.
 4. Trasa będzie oznaczona specjalnymi znacznikami i taśmą ostrzegawczą.
 5. Punkt odżywiania, odświeżania będzie wyposażony min. w wodę.
   

XI. SZATNIE I DEPOZYT

 1. Istnieje możliwość skorzystania z depozytu za okazaniem numeru startowego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdeponowane przez zawodnika rzeczy. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Przed i po zawodach zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni ( np. namiot bądź inne pomieszczenie)

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny zawodów.
 2. Organizator posiada ubezpieczenie OC zawodów.
 3. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 4. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji zawodów będą przyjmowane 30 min po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
 5. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać swój czip przymocowany do sznurowadeł obuwia.. Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.
 6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
 7. Uczestników zawodów obowiązują przepisy PFNW oraz niniejszy regulamin.
 8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego zawodów.

XIII. KONTAKT

 1. Zgłoszenia oraz opłaty startowe (weryfikacja opłat startowych i list startowych) d.antoszewski@pfnw.eu
 2. Sprawy organizacyjne:

            Robert Brzeziński, tel. 603 766 284 brzozavip@interia.pl

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to create a ticket