Regulamin

VI edycji Biegu Ląduj na Osowej

§ 1 - Cel imprezy

Celem imprezy jest:

 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu, wśród młodzieży, dzieci i dorosłych
 • Integracja środowiska lokalnego dzielnicy Osowa
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

§ 2 - Nazwa, termin i lokalizacja imprezy

 • Nazwa imprezy brzmi: Ląduj na Osowej
 • Impreza odbędzie się w niedzielę, 22 września 2019 r. w godz. 11:00-13:00
 • Impreza odbędzie się w Gdańsku. Start i meta na ul. Niedziałkowskiego w dzielnicy Osowa, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 81. Trasa obejmuje 10 km i biegnie następującymi ulicami: boisko przy Szkole Podstawowej nr 81 – ul. Niedziałkowskiego – ul. Barniewicka – ul. Nowy Świat – teren Targowiska Handlowego Renk – ul. Nowy Świat – ul. Barniewicka – ul. Niedziałkowskiego – boisko przy Szkole Podstawowej nr 81.

§ 3 - Organizator i patroni imprezy

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa, ul. Myśliborska 6, 80-299 Gdańsk, KRS: 0000086649

Patronat honorowy nad imprezą objęli:

 • Marszałek Senatu RP
 • Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Prezydent Miasta Gdańska
 • Patronat medialny nad imprezą objęli:
 • Osowa.com
 • Osowa24.pl
 • Prawo do Sportu.pl
 • Gazetka U nas

§ 4 - Warunki uczestnictwa w imprezie

Uczestnikiem biegu może być wyłącznie osoba, która:

 • ukończyła 16. rok życia.
 • osoby poniżej 18. roku życia zostaną dopuszczone do startu po przedstawieniu organizatorom zawodów pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna znajduje się w stanie zdrowotnym umożliwiającym udział w imprezie bez ryzyka poniesienia uszczerbku na zdrowiu.
 • każdy uczestnik startuje w biegu na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów), co potwierdza poprzez podpisanie oświadczenia, którego wzór podany zostanie na stronie internetowej wskazanej przez Organizatora w ogłoszeniu o imprezie dokona zgłoszenia udziału za pośrednictwem strony internetowej wskazanej przez Organizatora w ogłoszeniu o imprezie.
 • zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 15 czerwca 2019 do dnia 19 września 2019 oraz uiści opłatę w wysokości 30 zł do dnia 19 września 2019 do godz. 23:59 na konto:

- nr rachunku bankowego

Stowarzyszenie KS Olimpia Osowa

SKOK im. Franciszka Stefczyka

ul. Boh. St. Warszawskiej 6

nr. 75 7999 9995 0651 7775 6804 0001

 • każdy uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 • wszystkie osoby zgłoszone do udziału w biegu muszą dokonać weryfikacji zgłoszenia w Biurze Zawodów. Termin i godziny otwarcia biura: 21 września 2019 r. w godz. 16.00-19.00, 22 września 2019 r. w godz. 08.00-10.00 (budynek administracyjny przy Szkole Podstawowej nr 81, wjazd od ul. Niedziałkowskiego).
 • istnieje możliwość zapisania się w biurze zawodów w wyżej wyznaczonych godzinach za opłatą 45 zł od osoby.

§ 5 - Świadczenia organizatora na rzecz uczestników imprezy

Każdy uczestnik biegu otrzyma od Organizatora pakiet startowy obejmujący:

 • numer startowy z chipem
 • napój
 • medal pamiątkowy
 • materiały promocyjne i gadżety od patronów i sponsorów

Zwycięzcy biegu zostaną uhonorowani następującymi nagrodami:

 • Trzy pierwsze miejsca - okolicznościowe statuetki

Wśród pozostałych, obecnych uczestników biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe

Bieg jest objęty ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej Organizatora z tytułu szkód poniesionych przez uczestników. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne i leży w gestii samych uczestników

Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie zawodów

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz innych kosztów udziału zawodników w biegu, niewymienionych wprost w regulaminie

Organizatorzy zapewniają uczestnikom możliwość skorzystania z szatni oraz depozytu wartościowych przedmiotów

§ 6 - Zasady rozgrywania zawodów

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę
 2. Mapki trasy zostaną umieszczone w dniu zawodów w widocznych miejscach w okolicy Biura Zawodów
 3. Zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu po spełnieniu warunków uczestnictwa, o których mowa w § 4 oraz po przymocowaniu numeru startowego otrzymanego od organizatora
 4. Zawodnicy startują indywidualnie z linii startu, ze startu wspólnego, po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wydanego przez Organizatora
 5. W trakcie biegu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy
 6. W przypadku, gdy zawodnik zejdzie z trasy biegu powinien powrócić na nią i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym z niej zszedł
 7. Podczas trwania biegu zawodnik powinien zachowywać się w sposób zgody z duchem Fair Play
 8. Zabrania się używania szklanych pojemników i przedmiotów w pobliżu i na trasie biegu
 9. Przypadki rażącego łamania regulaminu będą karane przez organizatorów dyskwalifikacją
 10. Zwycięzcą indywidualnym biegu zostaje zawodnik, który jako pierwszy minie metę

§ 7 - Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów
 2. Zgłaszając swój udział w biegu uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatora imprezy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204)
 3. Telefony kontaktowe w dniu zawodów: Dariusz Milczyński 501 446 452 lub Karolina Podjaska 606 730 055
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania zawodów i trasy, a wynikłe w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości tuż przed startem przez organizatorów

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to create a ticket