Nearest event remained time:

Jutrzenkowy bieg po zdrowie dla Yevy - bieg dzieci - 2 km
Distance: 2.00 km
Location: Bydgoszcz, Park nad Kanałem Bydgoskim
Jutrzenkowy bieg po zdrowie dla Yevy - 5km dla młodzieży
Distance: 5.00 km
Location: Bydgoszcz
Jutrzenkowy bieg po zdrowie dla Yevy - 5 km
Distance: 5.00 km
Location: Bydgoszcz, Park nad Kanałem Bydgoskim

Main Page

Regulamin

Jutrzenkowy bieg po zdrowie dla Yevy

7 maja 2023 roku Bydgoszcz – Park nad Kanałem Bydgoskim

ORGANIZATORZY

        Fundacja DUM SPIRO, SPERO z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Łochowska 67,

        85-372 Bydgoszcz, KRS 0000204960

PARTNERZY

        Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, ul. Puszczykowa 11,

        85-446 Bydgoszcz

CELE

 1. Zbiórka funduszy na leczenie i rehabilitację Yevy Husievy.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Popularyzacja biegania jako najprostszych form rekreacji ruchowej.

TERMIN

 07.05.2023 r.

MIEJSCE

Bydgoszcz – Park nad Kanałem Bydgoskim.

Szczegółowa mapka oraz trasa biegu dostępna będzie na stronie wydarzenia na portalu społecznościowym FACEBOOK:

Jutrzenkowy bieg po zdrowie dla Yevy | Facebook

PROGRAM WYDARZENIA

 • godz. 08:00 – 09:00 – BIURO ZAWODÓW
 • godz. 09:45 – Start biegu dla dzieci i młodzieży – 2 km
 • godz. 10:30 – Start biegu – 5 km
 • godz. 11:30 – dekoracje

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu imprezy.

Zapewniony jest elektroniczny pomiar czasu na dystansie 5 km.

ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem  uczestnictwa  w zawodach  jest  prawidłowe  wypełnienie  formularza

            rejestracyjnego oraz dokonanie wpłaty na rzecz Yevy Husievy:

 • Dla biegu na dystansie 2 km dla dzieci i młodzieży – kwota minimalna to 20 zł
 • Dla biegu na dystansie 5 km dla młodzieży pomiędzy 15, a 18 rokiem życia – kwota minimalna to 20 zł
 • Dla biegu na dystansie 5 km dla osoby dorosłej – kwota minimalna to 40 zł
 1. Wpisowe  przekazane  zostanie  na  cel  charytatywny  –  leczenie  i  rehabilitację Yevy Husievy.
 2. Elektroniczny formularz wraz ze szczegółowymi  danymi zawodów dostępny jest na stronie:

http://herkules.org.pl/kalendarz-imprez/

Wpłat należy dokonywać na konto:

Fundacja DUM SPIRO, SPERO

numer konta: 59 1240 1183 1111 0010 3626 4558

z dopiskiem: bieg dla Yevy

 1. Wypełnienie  formularza  rejestracyjnego i  dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Rejestracja internetowa możliwa jest do dnia 04.05.2023 r. do godz. 23.00 Bezpośredniej rejestracji i opłaty będzie można dokonać także w dniu zawodów w biurze zawodów.
 3. W zawodach obowiązuje limit 400 osób (200 w biegu na 5 km, 200 w biegu na 2 km),  przy czym decyduje kolejność dokonania wpłaty na rzecz Yevy Husievy.
 4. Podstawą odbioru pakietu startowego z numerem jest okazanie przez Zawodnika Organizatorom dokumentu tożsamości ze zdjęciem, dokonanie wpłaty wpisowego oraz prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego.
 5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w zawodach” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w biurze zawodów.
 6. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator oprócz ubezpieczenia z tytułu NNW nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 7. Na przedniej części koszulki powinien zostać  przymocowany numer startowy. Obowiązkiem uczestnika jest posiadanie numeru startowego przypiętego do odzieży w sposób widoczny i umożliwiający odczytanie. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
 8. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zaniechania, w szczególności w zakresie stosowania się do przepisów ruchu drogowego i kodeksu cywilnego.
 9. Decyzje służby medycznej, co do kontynuowania zawodów przez uczestnika są ostateczne.
 10. Wszelkie zmiany dotyczące zapisu np. przepisanie numeru na innego zawodnika – mogą być dokonywane wyłącznie do 30 kwietnia br.

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

 1. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Muzeum Kanału Bydgoskiego przy ul. Staroszkolnej 10 w Bydgoszczy w dniu:

06.05.2023 w godz. 10:00 – 14:00

oraz w dniu zawodów w biurze zawodów od godz. 8:00 do godz. 9:00.

 1. Podczas odbioru pakietu dorośli zawodnicy oraz opiekunowie startujących osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.
 2. Organizator przewiduje możliwość odbioru pakietu startowego przez inną osobę na podstawie oryginału „Upoważnienia”, zawierającego własnoręczny podpis upoważniającego i dane osobowe (PESEL) upoważnionego i po okazaniu dowodu przez upoważnionego. Wzór upoważnienia będzie dostępny na stronie internetowej zawodów.
 3. Nieodebrane pakiety startowe przepadają (Nie będą wysyłane i nie będzie możliwy ich odbiór w terminie późniejszym).

KLASYFIKACJE UCZESTNIKÓW

 1. Podczas zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 • Klasyfikacja generalna, klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn w biegu na 5 km
 1. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą według indywidualnych czasów liczonych od momentu przekroczenia linii STARTU do przekroczenia linii METY.
 2. Zawodnik na mecie bez numeru do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.
 1. NAGRODY
 1. Każdy uczestnik otrzymuje specjalny medal okolicznościowy.
 2. Zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane pod warunkiem pozyskania ich od sponsorów.
 3. Wszelkie protesty i uwagi dotyczące odbytego biegu i kolejności uczestników nagradzanych i wyróżnionych należy zgłaszać do Organizatora na 15 minut przed dekoracją, a jego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

POMIAR CZASU I LIMITY CZASOWE

 1. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą systemu firmy MYLAPS systemem BibTag (opaska z chipem mocowana na ramię za pomocą rzepa).
 2. Kolejność na mecie potwierdzi Organizator na podstawie pomiaru elektronicznego. Decyzje powyższe są ostateczne.
 3. Zawodników biegu na 2 km obowiązuje limit czasu, który wynosi 45 minut.
 4. Zawodników biegu na 5 km obowiązuje limit czasu, który wynosi 60 minut.
 5. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.

ORGANIZACJA MIEJSCA ZAWODÓW

 1. Organizator zapewnia również depozyt w okolicy punktu START/META. Uczestnicy otrzymają w depozycie worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.
 2. W przypadku zgubienia przez Uczestnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty pozostawione w depozycie.
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie zawodów.
 4. Każdy zarejestrowany Uczestnik zawodów jest objęty ubezpieczeniem wykupionym przez Organizatora.
 5. Trasę biegu i organizację zawodów zabezpieczać będą wolontariusze.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

 1. Kontakt do organizatora:

Wolontariusz Fundacji DUM SPIRO, SPERO:

Karolina Piasecka

e-mail: k.piasecka_lewandowska@wp.pl

tel. 667 688 980

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników zawodów zbierane i przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Piernikowego biegu i marszu Nordic Walking charytatywnego dla Krzyśka. W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik zawodów zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Dane osobowe uczestników zawodów zawartych w formularzu zgłoszeniowym będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie związanym z organizacją imprezy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując oświadczenie na adres Organizatora.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje i datą urodzenia w każdy sposób, w jaki publikowane będą wyniki zawodów.
 4. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział uczestnika w zawodach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
 2. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych środków poprawiających wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w ich trakcie.
 3. Zabrania się wnoszenia na trasę zawodów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.
 5. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje znajomość niniejszego Regulaminu.
 6. Składając deklarację udziału w zawodach Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie jego wizerunku na rzecz promocji wydarzeń przygotowywanych przez Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, wykonania zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne, związane bezpośrednio z organizowanymi zawodami lub działalnością Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania w sposób nieograniczony wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z organizowanymi zawodami lub działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 10. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 11. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 12. Organizator zawodów pozostawia sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy na stronie internetowej wydarzenia.
 13. Wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje wyłącznie Organizator.

Bydgoszcz, 19.04.2023 r. 

 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem