Main Page

 


JAZDA NA CZAS MARATOŃCZYKÓW
ZAKOŃCZENIE CYKLU PUCHARU POLSKI 2021r.
GRYFICE

ORGANIZATOR
   Klub Rowerowy  G R Y F L A N D 
      Starostwo Powiatowe w Gryficach    

 Partnerzy

 Gmina Gryfice

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 Komandor- Marek Zadworny - 508337395
 Sędzia Główny – Piotr Kanar  - 603454707
 Obsługa Czasowa – Arkadiusz Robak - 504946148

Zabezpieczenie medyczne – Usługi Medyczne Artur Wójcik- 502345931

 

 

 

P R O G R A M    Z A W O D Ó W
                           
26 września 2021r.-  Jazda na Czas Maratończyków
Zakończenie Cyklu P.P. 2021r.

 

Baza Zawodów i miejsce startów -  GRYFARENA Gryfice 

PIĄTEK   24.09
17.00 – 19.00 – Rejestracja uczestników zawodów

NIEDZIELA 26.09
09.00 – 09.45 – Rejestracja uczestników  Jazdy na Czas

10.00 – Starty uczestników  Jazdy na Czas 
12.30 – Zamknięcie trasy jazdy na czas
14.00 – Zakończenie maratonu GRYFLAND i  Jazdy Na Czas  Cyklu Pucharu Polski
              GRYFARENA Gryfice

 

TRASA JAZDY NA CZAS I  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 

Trasa JAZDY NA CZAS MARATOŃCZYKÓW -  44km 
START RZĘSKOWO  – PRZYBIERNÓWKO- CERKWICA- MOJSZEWO- KARNICE –   

                                        SKROBOTOWO – LĘDZIN rondo nawrót – SKROBOTOWO-
                                        KARNICE- MOJSZEWO – CERKWICA – PRZYBIERNÓWKO-
META RZĘSKOWO 

 


ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenie do udziału w jeździe na czas maratończyków tylko drogą elektroniczną do dnia 23.09.2021r. na stronie  b4sportonline.pl/gryfland_czasowka/zapisy
 • Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaca wpisowe. Przed zawodami każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem startowym KARTĘ ZAWODNIKA  i osobiście podpisuje.
 • Można również zapisać się w piątek 24.09. w biurze zawodów oraz w dniu zawodów do godziny 9:45 jednak wiąże się to ze zwiększoną opłatą

   Jazda na czas maratończyków odbędzie się 26 września 2021 roku
   /niedziela / w Gryficach .Trasa jazdy na czas -  44 km.
  Jazda na czas odbywa się w dwóch kategoriach:

  1, Indywidualna jazda na czas maratończyków 
  - każdy uczestnik otrzymuje medal pamiątkowy. 
  - rywalizacja odbywa się z podziałem na rowery szosowe i inne Kobiet i Mężczyzn  w trzech kategoriach: 
    M1 /połączone kat. P.P.-  kat. M1, M2, M3  
    M2 / połączone kat.P.P. – kat.M4, M5 
    M3 / połączone kat.P.P.-  kat.M6, M7, M8  
    Kobiety OPEN

  2. Jazda na czas parami i pary mieszane :
  - każdy uczestnik otrzymuje medal pamiątkowy. 
  - rywalizacja W JEŹDZIE NA CZAS      PARAMI  odbywa się z podziałem na rowery szosowe i inne Kobiet i Mężczyzn
  -  rywalizacja w JEŹDZIE NA CZAS PAR MIESZANYCH  odbywa się w kat. OPEN 
  W  rywalizacji pary lub pary mieszane uczestnicy par  muszą jechać na takim samym rodzaju roweru. 
  Przewidujemy nagradzanie pierwszych trzech miejsc rywalizacji.
  Trasa Jazdy Na Czas  została tak wyznaczone by ograniczyć najbardziej niebezpieczne miejsca - większość skrzyżowań to ronda które przy imprezie w otwartym ruchu drogowym są najmniej niebezpieczne dla rowerzystów. 

   

KONTAKT

Marek Zadworny  tel. 508337395


Trasa Jazdy na Czas 44km 

START – Rzęskowo ul. Pliszki
11km Cerkwica w lewo droga nr.110,103
12km rondo w prawo droga nr. 110
22km Ledzin rondo nawrót droga nr. 110
32km rondo w lewo droga nr.110,103
33km Cerkwica rondo w prawo droga nr. 110
META 44km Rzęskowo 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
POZOSTAŁ INFORMACJE TECHNICZNE

 • Podczas trwania Jazdy na czas zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym. Na trasie Jazdy na czas  występuje asfalt o bardzo dobrej jakości.
 • Uczestnicy Jazdy na czas , którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy imprezy.
 • Trasa jazdy na czas.  Będzie  oznakowana systemem pasków na słupkach znaków drogowych (jeden pasek oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu) oraz strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.
 • Jazda na czas  nie będzie zabezpieczany przez żadne  służby.
 • Dekoracja zwycięzców odbędzie się w dniu zawodów o godz.14  w hali GRYF ARENA . 
 • Na trasie jazdy na czas będzie jeden punkt kontrolny na 22 km na nawrocie .Brak potwierdzenia przejazdu przez j punkt kontrolny jest nieodwoływaną decyzją o karze czasowej 30 minut .
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obostrzeń w czasie istniejącej pandemii.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Jazda na czas odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 • Jazda na czas będzie  się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy  są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 • Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy  zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów  regulaminu.
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 • Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników  w minimalnym zakresie od NNW.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy.
 • Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki  Regulaminu jazdy na czas  i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu oraz zapisów w Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych jest
  K.R.GRYFLAND GRYFICE NIP – 857-189-51-64
 • Dane osobowe uczestników  będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Jazdy na czas   wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 • Dane osobowe uczestników  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 • Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Maratonie stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Supermaratonie Gryfland .
 • Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Jeździe na czas  obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej  oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Jazdy na czas.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w Jeździe na czas

                                                                               
                                                                               
                                                                                                                  

                                                                                                                   

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem