Regulamin

X Otwarte Mistrzostwa LUBINA

w NORDIC WALKING

Lubin, 28.10.2018 r.

Cel zawodów:

 • Popularyzacja Nordic Walking w Lubinie i okolicach.
 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 Organizator:

 • Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 28b, 59 – 300 Lubin, tel. 76 846 08 32,  www.rcslubin.pl, e-mail:biuro@rcslubin.pl,

Zgłoszenia:

 • poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.rcslubin.pl, www.czas-start24.pl  oraz w dniu zawodów do godz. 10.30,
 • zgłoszenia internetowe przyjmowane są do dnia 23.10.2018 r.

Wpisowe:

 • 20 zł należy uiścić na numer konta: BGK 13 1130 1033 0018 8163 6120 0001,  Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 28b, 59 – 300 Lubin, z dopiskiem: opłata startowa – Mistrzostwa Lubina w Nordic Walking, imię i nazwisko,
 • Zapisy w dniu zawodów płatne gotówką 20 zł.
 • Wpisowe jest bezzwrotne i nie ma możliwości przeniesienia na inną osobę.     

Udział:

 • w kategorii szkolnej udział mogą wziąć dzieci po dokonaniu rejestracji w biurze zawodów i przedstawieniu zgody rodziców na start dziecka – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu,
 • zawodnicy w kategorii szkolnej nie płacą wpisowego,
 • udział w Mistrzostwach mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 rok życia oraz dokonały rejestracji poprzez internet lub w biurze zawodów i opłaciły wpisowe,
 • każdy zawodnik przed startem i po podpisaniu oświadczenia o udziale  w zawodach na własną odpowiedzialność, otrzymuje numer startowy i chip,
 • każdy uczestnik otrzymuje medal okolicznościowy,
 • dla wszystkich uczestników: gorąca herbata i kawa oraz ciepły poczęstunek,
 • istnieje możliwość rezerwacji taniego noclegu:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a, tel. 76 746 67 62,

Zajazd Kresy ul. Sikorskiego 1, tel. 506-818-099, 506-347-257

Biuro zawodów: czynne od godz. 9.00 – 10.30,  zlokalizowane będzie w pobliżu miejsca startu.

Termin i miejsce:

28.10.2018 – godz. 11:00  Górki za PKS (przy ul. Konstytucji 3 Maja)

11.00 - start uczniowie i amatorzy

12.00 - start profesjonaliści

Dystans: 

Długość trasy cross country: ok. 2 km (szkolna), 4 km (amatorzy) i 8 km (profesjonaliści)

Kary:

1 żółta kartka – 15 sek. 2 żółta kartka 30 sek. dodane do łącznego czasu, kolejna żółta kartka dyskwalifikacja.

Nagrody:

za zajęcie miejsca I – III  puchary i nagrody rzeczowe.

Dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Miasta Lubina specjalna nagroda.

Kategorie wiekowe:

Szkolna:                                                                                Profesjonaliści:

Dziewczęta i chłopcy                                                            Kobiety i mężczyźni  

Kat. 7 – 13 lat                                                                        Kat.  20: 16 – 29 lat

Kat. 14 - 18 lat                                                                       Kat.  30: 30 – 39 lat              

Amatorzy:                                                                             Kat.  40:  40 – 49 lat              

Kobiety i mężczyźni                                                              Kat.  50:  50 – 59 lat                          

Kat: 19 – 49 lat                                                                        Kat.  60:  + 60 lat                              

Kat : 50 + bez ograniczeń

Kat.  70:  + 70 lat      

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.  

Postanowienia końcowe:

 • Zgłoszenia udziału w mistrzostwach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania uczestników wydarzenia na potrzeby reklamowe i promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników wydarzenia. Mogą one być wykorzystane przez Organizatorów poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM/ DVD, w folderach oraz mediach, na stronach internetowych,  w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.                                 

                                                                    

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO W ZAWODACH
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

w organizowanych przez:

 • Regionalne Centrum Sportowe Spółka z o. o, ul. Odrodzenia 28 b, 59-300 Lubin,

zawodach sportowych pod nazwą:

X Otwarte Mistrzostwa LUBINA w NORDIC WALKING

które odbędą się w Lubinie w dniu 28.10.2018r.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko, wiek oraz wizerunek)  w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów, przyznania nagród oraz promocji imprezy zgodnie z postanowieniami Regulaminu zawodów.

Oświadczam, że:

 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w ww. zawodach,
 • zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu ww. zawodów i w pełni akceptuję zawarte w nim postanowienia.

 

 

…………………………………………..

 

(miejscowość, data)

 

 

…………………………………………..

…………………………………………..

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Regionalne Centrum Sportowe Spółka z o. o, ul. Odrodzenia 28 b, 59-300 Lubin

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail iodo@nsi.net.pl.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (zgoda) w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów, przyznania nagród oraz promocji imprezy.

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzać Pani/Pana imię i nazwisko, wiek oraz wizerunek.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na potrzeby organizacji i przeprowadzenia zawodów, przyznania nagród i promocji imprezy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat, w tym przez okres niezbędny do organizacji i udokumentowania imprezy oraz okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora w tym przepisów prawa podatkowego i o przedawnieniu roszczeń.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie - skorzystanie z tego prawa nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości uczestniczenia w zawodach.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.