Regulamin

„Baltin Happy Run” - Kolorowy Bieg Rodzinny

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja rodzinnego biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 23 czerwca 2018 roku – Mielenko o godz. 12.00 - Baltin Hotel & SPA, Akacjowa 31A

III. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 11.00 – działalność biura zawodów (wydawanie chipów i numerów startowych )
 • godz. 11.50 – wspólna rozgrzewka
 • godz. 12.00 – start na dystansie 2 km
 • godz. 13.30 - uroczyste podsumowanie

IV. ORGANIZATOR

 • Baltin Hotel & SPA
 • Gmina Mielno, Centrum Kultury w Mielnie

V. ZAPISY

 • On-line do dnia 21.06.2018 do godziny 23:00
 • W biurze zawodów - weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów Baltin Hotel & SPA, Mielenko, Akacjowa 31A

    23 czerwca 2018 r. od godz. 11.00 – 11.45

VI. OPŁATY

 • 10 zł – osoby pełnoletnie - do dnia 21.06.2018r.
 • Zwolnieni z opłaty startowej są: klienci Baltin Hotel & SPA, osoby poniżej 18 roku życia

Wpłatę należy dokonać za pomocą przelewu elektronicznego przez system BLEUMEDIA lub na konto: Herkules Sp. z o.o. Sk, Numer konta 39 1240 1428 1111 0010 7096 7871
z numerem rejestracji” imię i nazwisko zawodnika

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 2. Pomiar czasu za pomocą chipów. Wyniki zawodów na żywo: www.czas-start24.pl, www.herkules.org.pl, www.biegikoszalin.pl
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.
 4. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

VIII. WYRÓŻNIENIA

 • W klasyfikacji rodzin za miejsca I-III  (liczymy 3 najlepsze czasy rodziny – jednakowe nazwisko)
 • Najmłodszy uczestnik
 • Najliczniejsza rodzina
 • Każdy uczestnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal za uczestnictwo

IX. TRASA

 1. START Mielenko, Akacjowa .
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po plaży.
 5. META Chłopy, plaża

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy posiadają  chipa na rzepie.
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 15. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 16. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: mailto:biuro@herkules.org.pl tel. 691 116 224.