Oświadczenie

Szanowni Biegacze! Prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczenia, którego podpisanie jest warunkiem uczestnictwa w Biegu.

Oświadczenie będzie można uzupełnić w czasie wizyty w biurze zawodów, lub dostarczyć podpisany wydruk.

Ważne! W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.

Proponujemy wcześniejsze przygotowanie oświadczenia podpisanego przez opiekuna.

 

 

Oświadczenie zawodnika biorącego udział w I biegu Szlakiem Leśnych

 

Ja……………………………….................... (imię i nazwisko zawodnika) Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w Biegu określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.

Organizator Stowarzyszenie Przyjaciół Lipinek, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

data .........................................................,  czytelny podpis ...............................................................

Nadleśnictwo Dąbrowa
Nadleśnictwo Osie
Instytut Pamięci Narodowej
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Starostwo Powiatowe w Świeciu
Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą
OKK Otlewski
Wdecki Park Krajobrazowy
Odzież sportowa YOUCO - Olga Karczewska
RunSpace.pl
Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Armii Krajowej
Bydgoscy Biegacze
Przedsiębiorstwo Konsultacyno-Usługowe
Janusz Guzman - Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Nowem
Elwa. Zakład Cukierniczy z Laskowic
Nadwiślański Park Krajobrazowy
War-Bud - Andrzej Łażewski, Elektroinstalatorstwo, Warlubie
 	Lewiatan Warlubie, Maria Łażewska - Sprzedaż detaliczna
TVP3 Bydgoszcz - patron medialny