Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  •        wyrażam zgodę               nie wyrażam zgody

na przetwarzanie przez administratora firmę Herkules Sp. z o. o., Sp. k. ul. Bonin 11E,
76 – 009 Bonin moich powyższych danych osobowych w celu przeprowadzenia i wykonania relacji z zawodów „II Bieszczadzki Bieg po Zdrowie”/ „I Milowy Krok po Zdrowie”.

  •        wyrażam zgodę               nie wyrażam zgody

na upublicznienie mojego wizerunku przez administratora danych firmę Herkules Sp. z o. o., Sp. k. ul. Bonin 11E, 76 – 009 Bonin w celu wykonania relacji z „II Bieszczadzkiego Biegu po Zdrowie”/ „I Milowego Kroku po Zdrowie”.

  • Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  • Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania.

…………………………………………………..

                                                                   (czytelny podpis)  

*niepotrzebne skreślić

Podkarpackie
Organizator