Zapisy oraz regulamin

Nearest event remained time:

V Bieg Oliwski
Distance: 5km i 10km
Location: Gdańsk
Regulamin   

Main Page

 1. Wpisowe dla pierwszych 50-ciu mieszkańców Oliwy bezpłatne. Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uzyskania darmowego startu jest wpisanie pełnych danych adresowych przynależących do Oliwy.
 2. Opłata startowa wynosi 30 zł
 3. Limit uczestników wynosi 500 osób;
 4. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń;
 5. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która do dnia 10 października 2017 roku wypełniła elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresami:, www.biegoliwski.pl a także na portalu Facebook pod nazwą Bieg Oliwski. 
 6. W elektronicznym formularzu zgłoszeniowym należy wybrać jeden z dostępnych dystansów
  5 lub 10 km;
 7. Uczestnicy podczas odbioru numerów startowych w biurze zawodów, podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla celów weryfikacji, publikacji wyników oraz promocji bieżącej oraz przyszłych edycji biegów;
 8. W biegu mogą uczestniczyć osoby od 16 roku życia;
 9. Osoby poniżej 18 roku życia (które w dniu biegu tj. 15 października 2017 roku nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania w dniu zawodów pozwolenia na udział w zawodach (podpis i nr PESEL rodzica) i oświadczenia od rodziców lub prawnych opiekunów o biegu dziecka na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla celów weryfikacji, publikacji wyników oraz promocji bieżącej oraz przyszłych edycji biegów;
 10. Numery startowe wydawane będą w dniu zawodów w godzinach 8:00 – 9:30 (w biurze zawodów na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w okolicy AWFiS (wejście od ulicy Jeleniej) po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu oświadczenia o biegu na własną odpowiedzialność;
 11. Pomiar czasu w zawodach prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego;
 12. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu na 120 minut;
 13. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12:00 zobowiązani są do zejścia z trasy biegu;
 14. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji organizatorów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 15. Organizatorzy zwracają uwagę, że każdy uczestnik niniejszych zawodów powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie;
 16. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę;
 17. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu;
 18. W przypadku stwierdzenia przez organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;
 19. Na miejscu startu (mety) znajduje się depozyt dla osób startujących w biegu;
 20. W dniu startu do dyspozycji uczestników i kibiców będzie parking Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu (wjazd od Hali Widowiskowo Sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej)
 21. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej;
 22. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia;
 23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i zmian niniejszego regulaminu. 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem