Regulamin

 

XXIII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - Białołęka 2020

11 listopada 2020, Warszawa

 

REGULAMIN

I. CEL IMPREZY

 1. Sportowa forma obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej i naturalnej formy aktywności sportowej
 3. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy.
 4. Promocja zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 5. Promocja atrakcyjnych terenów rekreacyjnych i prezentacja Białołęki jako miejsca przyjaznego dla turystyki oraz uprawiania sportu i rekreacji.

 

II. ORGANIZATOR I WYKONAWCA

 1. Organizator Biegu: Urząd Dzielnicy Warszawa – Białołęka
 1. Wykonawca Biegu: Fundacja Run Vegan

 

III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA, DYSTANS, LIMIT CZASU

 1. Wydarzenie odbędzie się 11 listopada (środa) 2020 roku.
 2. Program ramowy wydarzenia:

09.30-10.45      odbiór pakietów startowych w Klubie “Dziki Zakątek”

10.55               oficjalne rozpoczęcie wydarzenia

11.11               start biegu 5 km

12.00               dekoracje zwycięzców

 

 1. Strefa START/META będzie znajdować się na terenie rekreacyjnym Klubu „Dziki Zakątek” przy ul. Chlubnej 1A w Warszawie.
 2. Trasa biegu jest wyznaczona leśnymi ścieżkami. Nawierzchnia: podłoże nie utwardzone miejscami kamieniste, porośnięte korzeniami.
 3. Dystans: 5 km
 4. Limit czasu na pokonanie trasy: 45 min. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu w wyznaczonym czasie, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem wydarzenia i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. Udział w biegu wymaga wcześniejszej rejestracji internetowej i dokonania opłaty startowej. Opłata startowa wynosi 20 zł i zostanie przeznaczona na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddział Białołęka.
 3. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które w dniu biegu ukończyły 16 lat. Start osoby niepełnoletniej wymaga przekazania dokumentu “Zgoda na udział osoby niepełnoletniej” podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz zgody będzie dostępny na stronie internetowej wydarzenia oraz w Biurze Zawodów.
 4. Warunkiem startu osoby dorosłej jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu. Warunkiem startu osoby niepełnoletniej jest przedstawienie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczenie dla osób dorosłych będą do pobrania na stronie internetowej wydarzenia oraz w Biurze Zawodów, zaś w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie jest integralnym elementem “Zgody na udział osoby niepełnoletniej”, o której mowa w punkcie IV ust.3.
 5. Uczestnik biegu ma obowiązek zapoznania się z mapą przebiegu trasy biegu, która będzie dostępna na stronie wydarzenia.
 6. Uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego w sposób widoczny dla sędziów, innych uczestników i kibiców przez cały czas trwania wydarzenia. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
 7. Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zaniechania, w szczególności w zakresie stosowania się do przepisów ruchu drogowego, kodeksu cywilnego, przepisów dot. ochrony środowiska i obowiązujących zaleceń epidemicznych.
 8. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez Uczestnika są ostateczne.

 

V.  LIMIT MIEJSC, ZGŁOSZENIA

 1. Limit uczestników biegu wynosi łącznie 250 miejsc. Organizator pozostawia 30 miejsc do swojej dyspozycji. Zgłoszenie do biegu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia limitu uczestników.
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane poprzez formularz dostępny na stronie internetowej wydarzenia.
 3. Rejestracja on-line będzie trwała do dnia 08.11.2019 do godz. do 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc, o ile zostanie on osiągnięty przed przyjętą datą zamknięcia zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu zapisów on-line.
 4. Aby zapisać się na bieg, należy najpierw utworzyć konto uczestnika w portalu służącym do zapisów, a następnie prawidłowo wypełnić formularz zgłoszenia na bieg.
 5. Każdy uczestnik biegu musi samodzielnie dokonać rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy.
 6. Na liście startowej pojawią się WYŁĄCZNIE nazwiska uczestników, którzy dokonają prawidłowej rejestracji on-line i uiszczą opłatę startową. Lista startowa dostępna będzie poprzez stronę wydarzenia. Na liście NIE POJAWIĄ SIĘ uczestnicy, którzy podczas rejestracji zastrzegli sobie anonimowość danych. Zawodnicy, którzy oznaczyli zgłoszenie anonimowe, mogą sprawdzić swoje dane poprzez wpisanie nazwiska i użycie funkcji “szukaj”.
 7. Po zakończeniu zapisów on-line Organizator przewiduje - w miarę dostępnych miejsc w ramach limitów dla danej kategorii - możliwość rejestracji w biurze zawodów w godzinach działania biura.

 

VI. ZALECENIA EPIDEMICZNE PODCZAS WYDARZENIA

 1. W wydarzeniu nie mogą wziąć osoby z podwyższoną temperaturą ani podlegające obowiązkowi kwarantannie lub izolacji.
 2. Wydarzenie odbędzie się bez udziału publiczności.
 3. Przed wejściem na teren Klubu „Dziki Zakątek” obowiązuje dezynfekcja rąk, a na całym terenie organizacji wydarzenia wymagane jest stosowanie maseczek zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarno – epidemiologicznymi GIS w związku z pandemią wirusa COVID-19 i utrzymanie dystansu społecznego. Obowiązek używania maseczek nie obowiązuje podczas biegu, od startu do mety.
 4. Prawo wejścia do wydzielonej strefy startu mają tylko zweryfikowani uczestnicy z widocznym numerem startowym.
 5. Organizator dopuszcza możliwość rozdzielenia startów na kategorie wiekowe, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających równocześnie w bezpośrednim obrębie linii startu.

Prosimy, aby rozsądnie i odpowiedzialnie ocenić swój stan zdrowia, z dbałością o dobro wolontariuszy oraz innych uczestników wydarzenia.

 1. ORGANIZATOR ZASTRZEGA, IŻ W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYDARZENIA ZE WZGLĘDU NA NOWE ZALECENIA EPIDEMICZNE, WYDARZENIE ODBĘDZIE SIĘ W FORMULE WIRTUALNEJ, A MEDALE I NUMERY STARTOWE ZOSTANĄ DOSTARCZONE UCZESTNIKOM DROGĄ POCZTOWĄ.

 

VII. OPŁATY,  ZWROTY, ZMIANA UCZESTNIKA

 1. Wysokość opłaty startowej: 20 zł. Opłaty startowe uczestników mają cel charytatywny i zostaną przeznaczone na wsparcie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddział Białołęka.
 2. Organizator nie przewiduje możliwości przeniesienia zgłoszenia na innego uczestnika.
 3. UWAGA: start z chipem innego zawodnika jest bezprawny i skutkuje błędnymi wynikami w klasyfikacjach i możliwością dyskwalifikacji. Prosimy o pilnowanie swoich chipów w celu uniknięcia pomyłek.

 

VIII.  ŚWIADCZENIA I PAKIET STARTOWY

 1. W ramach opłaty startowej Uczestnik otrzymuje zestaw świadczeń, na który składa się:
  1. prawo startu w biegu,
  2. imienny numer startowy oraz zwrotny chip do elektronicznego pomiaru czasu,
  3. medal pamiątkowy, przekazywany na mecie po ukończeniu biegu,
  4. posiłek w formie kanapki (klasyczna/wegańska) oraz herbaty, wydawany na podstawie numeru startowego,
  5. ubezpieczenie NNW,
  6. zabezpieczenie medyczne w czasie wydarzenia.

 

IX  BIURO ZAWODÓW I ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

 1. Biuro Zawodów będzie zlokalizowany na terenie Klubu „Dziki Zakątek”
 2. Biuro będzie działać 11 listopada 2020 w godz. 9:30 – 12.00
 3. UWAGA: odbiór pakietów będzie możliwy w godzinach 9.40 - 10.45
 4. Pakiety startowe, które nie zostaną odebrane w terminie działania Biura, trafią ponownie do puli dla osób oczekujących na zapisanie się w biurze zawodów lub zostaną przeznaczone dla wolontariuszy, którzy wspierają organizację biegu.

       PROSIMY O PRZYBYCIE DO BIURA ZAWODÓW Z ZAPASEM CZASU UMOŻLIWIAJĄCYM ODEBRANIE PAKIETU PRZED STARTEM

 1. Aby odebrać pakiet startowy, dorośli uczestnicy oraz opiekunowie prawni osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.
 2. Organizator przewiduje możliwość odbioru pakietu przez inną osobę. Aby odebrać pakiet za innego uczestnika, osoba odbierająca musi posiadać oryginał “Upoważnienia”, zawierający własnoręczny podpis upoważniającego i dane osobowe (PESEL) upoważnionego oraz kserokopię/zdjęcie dowodu tożsamości właściciela pakietu (kserokopia/zdjęcie do wglądu).
 3. Wzór Upoważnienia do odbioru będzie dostępny na stronie wydarzenia. Podpisanie Upoważnienia przez uczestnika jest równoznaczne z podpisaniem przez Uczestnika zaświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do startu.
 4. Organizator nie wydaje pakietów zbiorowych (dot. szkół, klubów sportowych etc.).

 

X. POMIAR CZASU, KLASYFIKACJA, WYNIKI

 1. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznego systemu pomiaru czasu i chipów zwrotnych (chip powinien być przymocowany na wysokości buta/kostki, zgodnie z instrukcją na opakowaniu).
 2. Kolejność na mecie potwierdzi Komisja Sędziowska, której decyzje są ostateczne.
 3. Klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie osiągniętego czasu netto.
 4. Przewidziana jest  kategoria OPEN K/M oraz Kategorie Wiekowe wg poniższego schematu.
  1. 16 - 29 lat K/M
  2. 30 - 39 lat K/M
  3. 40 - 49 lat K/M
  4. 50 - 59 lat K/M
  5. 60+ K/M

 

 1. Kategorie wiekowe NIE DUBLUJĄ się z kategorią OPEN
 2. Wyniki zostaną opublikowane na stronie wydarzenia w ciągu 24h od zakończenia imprezy. Podczas dekoracji zostaną podane tylko wyniki zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

 

XI. NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
 2. Osoby, które zajmą miejsca I-III W OPEN K/M oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych K/M otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

 

XII.  DOJAZD & PARKING, SZATNIE & DEPOZYTY

 1. Do miejsca wydarzenia można dotrzeć środkami transportu publicznego. Można również skorzystać z rowerów miejskich.
 2. Organizator nie zapewnia parkingu dla samochodów. Uczestnicy będą mieli możliwość zaparkowania samochodów przy okolicznych ulicach i terenach wokół Klubu „Dziki Zakątek”.

Pojazdy uczestników powinny być zaparkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

 1. Organizator nie zapewnia szatni ani depozytu.
 2. Organizator nie zapewnia możliwości skorzystania z prysznica na mecie.

XIII. OCHRONA DANYCH  OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych imprezy. Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych niezbędnych do wykonania umowy jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 2. Wykonawca - na zlecenie Organizatora biegu - zbiera poniższe dane:

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Płeć

Adres mailowy

Przynależność klubową (uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z wynikami)

Numer telefony uczestnika (do wysłania wiadomości SMS z wynikiem, o ile taka usługa będzie świadczona)

 1. Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.
 2. Wyniki będą opublikowane na stronie http://wyniki.b4sport.pl/ oraz na stronie wydarzenia. Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku Organizatora.
 3. Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane w zbiorze o nazwie Bieg_Niepodległości_Bialoleka_11.11.2020 i będą przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa Organizatora i  Wykonawcy na jego serwerze.
 4. Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich poprawienia lub całkowitego usunięcia z systemów informatycznych Wykonawcy.
 5. Organizator realizuje określone w przepisach obowiązki Administratora danych osobowych, ujętych w Rejestrze Czynności Przetwarzania danych, które powierza Wykonawcy do przetwarzania - wyłącznie w celu realizacji biegu.
 6. Wykonawca - Fundacja Run Vegan z siedzibą w Warszawie przy ulicy Karmelickiej 15/37, (kontakt: robert@runvegan.pl , tel: 506 009 611), będzie przetwarzał powierzone dane osobowe stosując zabezpieczenia odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. Uczestnik, jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

 

XIV. ROZPOWSZECHNIANIE I UTRWALANIE WIZERUNKU

 1. Zapisując się do udziału w biegu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji/zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie
  2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie
  3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
  4. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  5. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  6. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
  7. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
  8. publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 2. Wykonawca zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW na czas trwania biegu.
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione/zgubione w trakcie trwania Imprezy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania przyczyn.
 6. Uczestnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w czasie biegu i stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
 7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 8. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej i dbałości o porządek na terenie organizacji zawodów.
 9. Organizator dopuszcza start uczestników z kijkami do nordic walking pod warunkiem startu na końcu stawki, dla zachowania bezpieczeństwa.
 10. Organizator dopuszcza start uczestników z psami. Zwierzę musi być na smyczy, a obroża NIE MOŻE BYĆ KOLCZATKĄ.
 11. Organizator nie dopuszcza startu na rowerach lub innych pojazdach mechanicznych. Na trasie biegu mogą znajdować się jedynie zweryfikowani uczestnicy biegu.
 12. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, nielegalnych środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków, substancji i napojów zarówno przed, jak i podczas biegu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie
 13. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 15. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 16. Przedstawicielem Organizatora do koordynowania wydarzenia oraz do bieżących kontaktów z Wykonawcą biegu jest: Roman Stachurski – naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
 17. Dyrektorem wydarzenia BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - BIAŁOŁĘKA 2020, odpowiedzialnym za techniczno-sportową stronę imprezy jest: Robert Zakrzewski.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem