BeskidaCheck

Beskida Check - aplikacja do kontroli Uczestników na imprezach Beskidy

I. Informacje ogólne

Producentem aplikacji mobilnej BeskidaCheck jest Conquer Innovations Sp. z o.o. Aplikacja BeskidaCheck została wyprodukowana dla celów zarządzania pieszymi wędrówkami organizowanymi przez Stowarzyszenie "Beskida" i wyłącznie dla tego celu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkowników aplikacji mobilnej BeskidaCheck, producent opracował niniejszą Politykę Prywatności, która określa zasady dotyczące zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników.

Procedury związane z bezpieczeństwem informacji w Conquer Innovations Sp. z o.o. zostały zbudowane w oparciu o przepisy prawa regulującego przetwarzanie i ochronę danych osobowych. Obejmuje to w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) oraz Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

II. Dane osobowe

1. Aplikacja mobilna BeskidaCheck jest wykorzystywana wyłącznie przez Stowarzyszenie "Beskida"  organizujące piesze wędrówki na zasadach przedstawionych na stronie https://beskida.pl i jest dedykowana tylko dla użytkowników, którzy otrzymali odpowiednie upoważnienia od tej organizacji.

Aby korzystać z aplikacji mobilnej BeskidaCheck, może być wymagane podanie danych osobowych uczestników wydarzenia zorganizowanego przez Stowarzyszenie "Beskida"  oraz obsługiwanego przez aplikację mobilną. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie "Beskida". 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1. Administracji konkretnym wydarzeniem (piesza wędrówka),obsługiwanym przez aplikację mobilną, w tym weryfikacji obecności uczestników na poszczególnych punktach kontrolnych
  2. Identyfikacji uczestników na podstawie przypisanego numeru startowego w danym wydarzeniu obsługiwanym przez aplikację mobilną

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

4. Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

  1. Osoba przekazująca dane osobowe podczas deklaracji udziału w wydarzeniu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania ich poprzez przesłanie takiej prośby na adres e-mail: kontakt@beskida.pl
  2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do usunięcia treści swoich danych osobowych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby zrealizować powyższe uprawnienia osoba zarejestrowana może przesłać wiadomość z żądaniem dotyczącym danych na kontakt@beskida.pl w temacie wpisując „Żądanie dotyczące moich danych osobowych”. 

5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

III. Uprawnienia dostępu na urządzeniu mobilnym

Aplikacja mobilna BeskidaCheck może prosić o dostęp do następujących uprawnień na Twoim urządzeniu mobilnym:

  1. Aparat fotograficzny, do skanowania kodów QR w celu automatycznego pobierania danych o trwającym wydarzeniu ze strony Beskida.pl. Użytkownicy mają możliwość wyłączenia lub cofnięcia uprawnień aplikacji mobilnej, zmieniając ustawienia systemu na swoim urządzeniu lub odinstalowując aplikację.

IV. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących obowiązującej Polityki Prywatności zachęcamy użytkowników do kontaktu pod wcześniej podanym adresem lub za pośrednictwem adresu e-mail: conquerinnovations@gmail.com.

V. Postanowienia końcowe

Conquer Innovations Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności, zwłaszcza w przypadku zmian w przepisach prawa ogólnie obowiązującego w Polsce lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych i informatycznych.

 

Czanieckie Makarony
Miasto Szczyrk
Schronisko PTTK na Błatniej
Schronisko PTTK na Skrzycznem
Browar Jastrzębie
Warsztat Koszulkowy
Apteo
Przegoń Raka dla Dzieciaka
Gmina Brenna
Aga Holtex
Schronisko na Soszowie Wielkim
Schronisko PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą
MCC Medale
Piekarnia i Cukiernia Roll
Gmina Lipowa
Hektor
Górskie Wyrypy
Apteczka na szlaku
Apteo
USP Zdrowie
Oryal
Ziaja
Clineo

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem