Regulamin

REGULAMIN.

I. Cel rajdu.
1. Uczczenie Rocznicy Święta Odzyskania Dnia Niepodległości.
2. Poznanie miejsc Pamięci Narodowej na terenie Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego oraz kształtowanie postaw   patriotycznych.
3. Kształcenie w zakresie historii i szacunku do lokalnych miejsc pamięci narodowej .


II. Nazwa rajdu.
XII Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości. 

III. Termin rajdu.
11 listopada 2018r.
 
IV. Miejsce startu , program godzinowy  i ilość uczestników.
1. Godz.7.30 - zbiórka uczestników Bydgoszcz - Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy
( przed wejściem - zobacz mapa  )
 
- pakiety startowe dla osób spoza Bydgoszczy będą wydawane w dniu rajdu 11 listopada  w miejscu   zbiórki  w godz. 6,45 - 7.15  Bydgoszcz - Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy ( przed wejściem - zobacz mapa  )   - pakiety startowe dla osób z Bydgoszczy i okolic będą  wydawane : przed dniu rajdu
Ratusz Miasta Bydgoszczy, ul.Jezuicka 1
w dniach : 9 listopada w godz. 12 - 18.
               10 listopada w godz.  12 - 18.
2. Godz.7.30 - start rajdu  Bydgoszcz - Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy ( przed wejściem - zobacz mapa odśpiewanie hymnu Polski, złożenie znicza i  kwiatów, start rajdu - jedziemy w kierunku Brzozy.
3. Godz.17,30 - 18,30 uroczyste zakończenie rajdu, Bydgoszcz - Wyspa Młyńska ( zobacz na mapie ) , wręczenie medali pamiatkowych, odśpiewanie hymnu Polski.
 
V. Organizator.
Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „ROWEROWA BRZOZA” .

VI. Współpraca.
Urząd Miasta Bydgoszczy, Starstwo Poaiwu Bydgoskiego,
Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski, Urząd Miasta i Gminy Koronowo, Urząd  Gminy: Osielsko, Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Sicienko, Stowarzysznie Metropolia Bydgoska.

VII. Patronat .
1. Patronat : Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, Starosta Powiatu Bydgoskiego Wojciech Porzych,
    Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska.
2. Rajd jest wpisany w wojewódzki program obchodów Święta Niepodległości 11 listopada 2018r.

VIII. Osoby kontaktowe :
Zbigniew Wiśniewski tel. 608 41-93-92 , 52 323-20-21 – koordynator rajdu 

IX. Trasa rajdu.
1.Trasa rajdu liczy ok. 111 km i przebiega przez 12 Miejsc Pamięci Narodowej położonych na terenie Powiatu Bydgoskiego i Miasta Bydgoszczy.
2.Wytyczona został przez organizatora i w dużej części przebiega przez drogi publiczne, dlatego wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
3.Trasa w większości prowadzi drogami asfaltowymi, kolumna rowerzystów porusza się tempie jazdy min. 20 do 25km/h.

X. Warunki uczestnictwa.
1.Uczestnictwo w rajdzie  jest częściowo odpłatne.
Oplata startowa wynosi : 
- 55zł do 30 września 2018
- 60zł po 30 września 2018

Opłata startowa  i obejmuje pakiet stratowy oraz świadczenia w trakcie rajdu. 
Płatności można dokonać przelewem lub wpłatą na poczcie na konto:
Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA  BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24.
Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
Po otrzymaniu opłaty uczestnik jest wpisany na listę startową.
2. Uczestnik rajdu podczas rejestracji może również zadeklarować dobrowolną wpłatę  w wartości od 5zł do 100zł
    na rzecz pomocy w rehabilitacjhi Agaty Zmudy.

   Uzyskane środki finansowe ( zadeklarowane dobrowolne wpłaty )  od uczestników XII Bydgoskiego 
   Rajdu Niepodległości  będą przekazane   na turnus rehabilitacyjny dla Agaty Zmudy.


3.Ilość uczestników ograniczona - limit 500 osób.
4.Prawo do udziału startu mają tylko osoby pełnoletnie po uprzednim zgłoszeniu się na stronie organizatora do dnia 31 października  br. lub osobiście w biurze   organizatora po zapoznaniu się z regulaminem rajdu i opłaceniu opłaty startowej.
W przypadku osiągnięcia limitu lista uczestników i zgłoszenia  zostaną zamknięta przed 31 października 2018.
5.O kolejności na liście startowej decyduje opłacona opłata startowa.
6.Osoby niepełnoletnie w wieku 16 -17 lat mogą uczestniczyć w rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych .
Pozwolenia takie musi być dostarczone w oryginale  do organizatora nie później niż do 31 października br.
7.Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 16 lat  mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod stałą opieką osoby dorosłej powyżej 21 roku. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszenia.
7.Uczestnik dokonuje zgłoszenia na stronie organizatora  lub osobiście w biurze organizatora pod ww. adresem.
Stowarzyszenie „ROWEROWA BRZOZA”  85-135 ,  Bydgoszcz ul.Bielicka 76C, tel. 52 323-23-21.
9.Kartę zgłoszenia uczestnik ma obowiązek podpisać przy odbiorze pakietu stratowego najpoźniej przed startem rajdu.
10.Uczestnik bez podpisanej karty zgłoszenia  nie ma prawa wziąć udziału w rajdzie.
11.Każdy uczestnik przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu.  Regulamin rajdu jest dostępny na stronie organizatora   www.rowerowabrzoza.pl oraz w  jego siedzibie pod adresem Bydgoszcz ul.Bielicka 76C od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 . 
12.Każdy uczestnik w ramach pakietu startowego otrzymuje flagę biało-czerwoną którą ma obowiązek zamontować na rowerze

XI. Świadczenia dla uczestników.

1. Uczestnik rajdu otrzymuje pakiet startowy.
• nr startowy - imienna etykieta na rower,
• czerwona bawełniana koszulka z okazjonalnym nadrukiem, uczestnik ma obowiązek jechać w tej koszulce w rajdzie
  ( koszulka stanowi ubranie wierzchnie ),
• chusta biało-czerwona,
• flaga biało-czerwona na rower,
• pamiątkowy medal na mecie rajdu,
• korzystanie z bufetów na trasie rajdu oraz 2 ciepłe posiłki, 
• zabezpieczenie medyczne na trasie rajdu, 
• pomoc techniczna na rajdzie tj. w przypadku nie możliwości kontynuowania jazdy organizator przewozi uczestnika wraz
   z rowerem do mety rajdu,
• podstawowe ubezpieczenie NW.

2. Odbiór pakietu startowego.
• pakiety startowe dla osób spoza Bydgoszczy będą wydawane w dniu rajdu 11 listopada  w miejscu zbiórki ( startu ) - Bydgoszcz - Cmenatrz Bohaterów Bydgoszczy ( przed wejściem - zobacz mapa )  w godz. 6,30 - 7,15.
• pakiety startowe dla osób z Bydgoszczy i okolic będą  wydawane - Ratusz Miasta Bydgoszczy,
ul.Jezuicka 1.Zobacz
  w dniach : 9 listopada w godz. 12 - 18.
                   10 listopada w godz.  12 - 18.

XII. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownika rajdu oraz opiekunów rajdu.
2. W przypadku prowadzenia grupy przez Policję jej polecenia są dla wszystkich uczestników wiążące.
3. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 
4. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu drogowym .
5. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
6. Posiadana sprawnego technicznie roweru i być w kasku rowerowym.
7. Prawo uczestnictwa w rajdzie mają osoby tylko pełnoletnie. Osoby nieletnie w wieku 16-17 mogą wziąć udział tylko pod stałą opieką osoby dorosłej, rodzica lub opiekuna prawnego uczestniczącego w rajdzie.
8. Dopuszcza się korzystanie z dróg publicznych i ( w mieście i poza miastem ) w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie . 
9. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m. 
10. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie. 
11. Podczas jazdy w kolumnie jedziemy rzędem jeden za drugim.
12. Ilość rowerzystów w kolumnie nie może większa być niż 15, a odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200m.
13. Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie rajdu zabezpieczają przejście, uczestnicy przeprowadzają rowery pieszo na drugą stronę jezdni.
14. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Nie dopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji. 
15. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 
16. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie. 
17. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia i wskazuje bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek. 
18. W przypadku nie możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik zgłasza się do kierownika rajdu. 19. Uczestnik który nie może kontynuować jazdy jest zabierany włącznie z rowerem przez samochód techniczny.
20. Zabrania się oddalania lub opuszczenia rajdu bez uprzedniego powiadomienia kierownika rajdu.
21. W przypadkach szczególnych kierownik rajdu ma prawo do wycofania uczestnika z dalszej jazdy w sytuacji, gdy nie jest on fizycznie zdolny, aby ją kontynuować.
22. Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu. Jezdni.
23. W przypadku niemożliwości naprawy roweru uczestnik jest zabierany przez samochód techniczny do mety rajdu.

XIII. Postanowienie końcowe.
1. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. 
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym oraz zasad bezpieczeństwa   podczas pokonywania trasy .
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
3. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada 
4. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu w których brali oni udział.
5. Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki niniejszego Regulaminu
6. Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W rajdzie uczestnik startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie rajdu i w razie wypadku nie będzie dochodzić odszkodowania od organizatora. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie przez uczestnika Karty Zgłoszenia.
7. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
8. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko naturalne. 
9. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z rajdu zamieszczonych na stronie internetowej organizatora, w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora i patronów medialnych.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Koordynator rajdu : Zbigniew Wiśniewski
kontakt email :info@rowerowabrzoza.pl