Main Page

Komunikat Techniczny
I SUPERMARATON PŁOTY

Organizator
MGOKiS w Płotach
Urząd Miejski w Płotach

Patronat Honorowy
Burmistrz Płotów
Radosław Mackiewicz

Partnerzy
OSP Płoty

KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor- Paweł Marek - 600313841
Sędzia Główny – Piotr Kanar  - 603454707
Obsługa Czasowa – Ultratime-trial-timing Arkadiusz Robak  - 504946148
Zabezpieczenie medyczne – Usługi Medyczne Artur Wójcik- 502345931
Koordynator – Marek Zadworny - 508337395

P R O G R A M  Z A W O D Ó W  

Supermaraton w Płotach odbędzie się w dniach 18 – 19 czerwca 2021r.

Baza Zawodów – REGA ARENA Płoty
Miejsce startu i mety – REGA ARENA Płoty ul. Koszalińska 2A
PIĄTEK   18.06.2021
17.00 – 19.00 – Rejestracja uczestników Supermaratonu
19.00 – Odprawa Techniczna

SOBOTA  19.06.2021
07.00 - 08.30 –Rejestracja uczestników Supermaratonu

08:45 – Odprawa Techniczna
09.00 – Starty dystans MEGA
09.00 – 09:30 -  Rejestracja uczestników dystans MINI i RODZINNY

10.00 – Starty na dystansie  MINI
11.00 – Starty dystans RODZINNY
18.00 – Zamknięcie tras Supermaratonu
19.00 – Zakończenie Supermaratonu -  dekoracja zwycięzców

 

TRASY MARATONÓW I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • Trasa  dystans MINI  96km   PŁOTY Rega Arena  – WICIMICE – RZESZNIKOWO – SIEMYŚL - CHARZYNO - GOŚCINO – RYMAŃ –  WICIMICE – PŁOTY Rega Arena
 • Trasa  dystans  MEGA 192 km  MINI X 2
 • Trasa dystans RODZINNY 11 km   PŁOTY Rega Arena – SŁUDWIA – DOBIESŁAW –JARZYSŁAW – PŁOTY Rega Arena

​ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenie do udziału w Supermaratonie na dystansie MEGA i MINI tylko drogą elektroniczną na stronie UltraTime-trial-timing 
 • Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaca wpisowe. Przed zawodami każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem startowym KARTĘ ZAWODNIKA  i osobiście podpisuje.
 • Zgłoszenie do udziału w Supermaratonie  na dystansie RODZINNYM tylko w biurze zawodów. Uczestnicy wypełniają KARTĘ ZGŁOSZEŃ oraz  KARTĘ ZAWODNIKA otrzymują chip i numer startowy.

WPISOWE

Wpłaty wpisowego wszystkich, którzy chcą rywalizować w SUPERMARATONIE na   dystansach MEGA i MINI:  
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich Maratonach PP/  wynosi 80zł

 • Wpłaty po 12 czerwca wzrastają do 100zł
 • Wpisowe w biurze zawodów 120zł

Wpłaty po 12 czerwca nie gwarantują pełnych świadczeń (UWAGA!!!!  decyduje data wpływu na konto)​

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

 • MGOKiS w Płotach 
 • BS Gryfice 70937600012011000816340006 
 • z dopiskiem SUPERMARATON oraz imię i nazwisko uczestnika !!!!!
 • Kategorie K7 i M7 – opłata 50% wpisowego
 • Opłaty za dystans RODZINNY - 10zł - tylko przy zapisach w Biurze Zawodów.

 

 • Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
 • W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu  przez organizatora, potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.
 • Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres mail – gryfland@onet.pl  wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury , która będzie do odbioru przy odbiorze numeru startowego  w biurze zawodów.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach Zawodnika w Biurze Maratonu przy odbiorze numeru startowego.
 • Dla mieszkańców  Gminy Płoty – udział w zawodach jest bezpłatny

UDZIAŁ W SUPERMARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

 • młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko na dystansie MINI po złożeniu pisemnej zgody na start  podpisanej w obecności  Organizatora przez  rodziców lub opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej.
 • Na dystansie Rodzinnym udział osób niepełnoletnich tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna na całej trasie.

GRUPY STARTOWE

Start 10 osobowych  grup następuje co 5 minut. O kolejności startu grup decyduje organizator. Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w jednej grupie nie mogą startować zawodnicy na rowerach szosowych i na rowerach innych. Organizator uprzedza że nie robi żadnych wyjątków. Grupy startowe zostaną opublikowane 18 czerwca rano i dotyczy to osób , które opłaciły wpisowe do dnia 12 czerwca   / data wpływu na konto / Pozostali uczestnicy którzy spóźnią się z wpłatą wpisowego lub zapisują się w biurze zawodów i opłacają wpisowe na miejscu zostaną dopisani w kolejności do istniejących już grup.

Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu poprzez wysłanie takiej informacji  maila na gryfland@onet.pl

Na dystansie MEGA i MINI pierwsza dwudziestka aktualnego rankingu będzie rozstawiona w jednych grupach na podstawie kolejności miejsca w aktualnym rankingu Pucharu Polski .
 

„ KONCERT ŻYCZEŃ”

 Na dystansie MEGA i MINI jest możliwość jazdy w grupie utworzonej przez samych uczestników, jednak trzeba spełnić dwa warunki:
1. Opłacić do dnia 5 czerwca  na jednym przelewie opłaty startowe tych uczestników, którzy chcą jechać razem w grupie
2. Zaraz po opłaceniu opłat startowych napisać na adres gryfland@onet.pl maila z wykazem uczestników którzy opłacili razem wpisowe i chcą jechać w jednej grupie.

POZOSTAŁ INFORMACJE TECHNICZNE

 • Podczas trwania Maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym. Na trasie Maratonu występuje asfalt o dobrej jakości, a w większości o bardzo dobrej jakości.
 • Uczestnicy Maratonu, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy Maratonu.
 • Na trasie Maratonu znajduje się punkt kontrolny  / 44km /  i  punkty żywieniowe dla dystansu MINI  punkt  żywieniowy / ok. 60km / dla dystansu MEGA trzy punkty żywieniowe  /ok. 60km , ok.96km  REGA ARENA Płoty i ok.156km / Każdy uczestnik chcący skorzystać  z punktu  żywieniowego powinien się zatrzymać  - punkty są samoobsługowe.
 • Trasy maratonu zgodnie z regulaminem P.P.  będą oznakowane systemem pasków na słupkach znaków drogowych (jeden pasek oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu) oraz strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.
 • Maraton nie będzie zabezpieczany przez żadne  służby.
 • Dekoracja zwycięzców odbędzie się przy hali REGA ARENA . Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca każdej kategorii wiekowej z podziałem na rower szosowy i rower inny na dystansach MEGA i MINI, oraz pierwsze miejsca OPEN kobiet i mężczyzn  z podziałem na rower szosowy i rower inny na dystansie MEGA i MINI.
 • Koszulki LIDERKI i LIDERA cyklu Pucharu Polski ufundowane przez firmę ALPERIUM wręczane będą dla liderki i lidera Pucharu Polski / dystans MEGA / oraz liderki i lidera Małego Pucharu Polski / dystans MINI/
 • od ok.godziny13 zapraszamy przy hali REGA ARENA  na grila dla wszystkich uczestników.
 • Niedozwolone jest zasłanianie, zaginanie czy zmniejszanie numeru startowego / szczególnie obowiązkowego numeru na kierownicy /. Numer startowy na kierownicy to dodatkowa informacja nie tylko dla kierowców że odbywa się właśnie impreza rowerowa, ale też informacja dodatkowa dla sędziów na punktach kontrolnych w celu weryfikacji zawodnika. Brak potwierdzenia przejazdu przez jeden punkt kontrolny jest nieodwoływaną decyzją o karze czasowej 30 minut .
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obostrzeń w czasie istniejącej pandemii.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 • Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy maratonów są
   zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
 • Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów  regulaminu Pucharu Polski.
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 • Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników  w minimalnym zakresie od NNW.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu.
 • Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki  Regulaminu Pucharu Polski  i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych jest
  MGOKiS w Płotach ul. Koszalińska 2a  NIP – 857-177-23-32
 • Dane osobowe uczestników Maratonu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Supermaratonu Płoty  wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 • Dane osobowe uczestników Maratonu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 • Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Maratonie stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Supermaratonie Płoty .
 • Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Maratonie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Maratonu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Maratonu.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w Supermaratonie Płoty

 

KONTAKT

Marek Zadworny  tel. 508337395  

gryfland@onet.pl                                           

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem