Regulamin - Sztafeta drużyn 2019

 1. Cel

 

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Upowszechnienie Biegów terenowych z przeszkodami jako dyscypliny umożliwiającej szerszej grupie zawodników wykazaniem się i sprawdzeniem swoich możliwości w warunkach na pograniczu ekstremalnych.
 3. Integracja drużyn sportowych oraz firm.

 

 1. Organizator

 

Fundacja OCR Events, ul. Bernadowska 1, 81-553 Gdynia (Adventure Park Sp. z o.o.)

 

 1. Termin, miejsce i realizacja.

 

 1. Kolejna edycja zawodów w 2019 roku odbędzie się  w dniu:
 • 21.07.2019 roku w dzielnicy Gdynia Kolibki.
 1. Baza imprezy: Adventure Park Gdynia Kolibki ul. Bernadowska 1
 2. Start: Adventure Park Gdynia Kolibki
 3. Meta: Adventure Park Gdynia Kolibki
 4. Harmonogram dostępny będzie na fanpage Biegun na facebooku, na stronie internetowej oraz w załącznikach do regulaminu.

 

 

 1. Trasa i Zasady

 

 1. Trasa biegu to jedna pętla o długości ok. 4 km, która usytuowana jest na terenie Adventure Park Gdynia Kolibki, terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Gdańsk oraz na plaży w Gdyni Orłowie. Dodatkowo na całej trasie znajdować się będą naturalne i skonstruowane przeszkody.
 2. Opłata Startowa: zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na oficjalnej stronie (www.biegun.info) oraz na stronie z zapisami.
 3. Każda tura biegowa posiada limit uczestników wynoszący 100 osób (25 drużyn).
 4. Aby zapisać się na bieg należy wypełnić elektroniczny formularz znajdujący się na stronie wydarzenia oraz dokonać wpłaty wpisowego.
 5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 6. Zapisy elektroniczne przyjmowane będą do dnia:

- 13.07.2019 roku do godziny 21.00.

Istnieje możliwość zapisu w dniu zawodów, pod warunkiem wolnych miejsc, jednak taki zapis nie gwarantuje otrzymania pełnego pakietu startowego.

 

 1. Zasady:

 

 1. Zawodnicy pierwszej zmiany Sztafet startują wspólnie i obowiązkowo pokonują 4 kilometrową trasę.
 2. Drużyna składa się z 3 zawodników
 3. Każdy zawodnik pokonuje pętlę raz.
 4. Zawodnicy kolejnych zmian mogą rozpocząć bieg dopiero po otrzymaniu pałki od poprzedniego zawodnika swojej drużyny
 5. Przekazanie pałki sztafetowej odbywa się w wyznaczonej strefie zmian
 6. Nad bezpiecznym sposobem pokonywania przeszkody czuwa sędzia.
 7. Zawodnik, który nie zdoła pokonać przeszkody jest zobowiązany wykonać karę wyznaczoną przez sędziego i może kontynuować bieg.
 8. Zawodnicy mogą pomagać innym zawodnikom.
  Sędzia udzieli instrukcji prawidłowego pokonania przeszkody przed podejściem zawodnika do jej pokonywania.
 9. Pomiar czasu będzie się odbywać elektronicznie.
 10. Drużyna posiada pałkę z chipem do pomiaru czasu, z którą musi dobiec do mety.
 11. Czas drużyny zatrzymywany jest po dotarciu trzeciego zawodnika z drużyny.
   

 

 

 1. Punkty kontrolne oraz limit czasu:

 

 1. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 2. Zawodników kat. BIEGUN – SZTAFETA DRUŻYN obowiązuje limit czasowy wynoszący 3 godziny.
 3. Na trasie zawodnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/ żele.
 4. Zawodnicy pokonując przeszkodę nie mogą korzystać z pomocy kibiców.
 1. Uczestnictwo:

 

 1. Zawodnicy startują w Biegunie na własną odpowiedzialność, biorąc również pełną odpowiedzialność za swoje zwierzę. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegunie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 2. O dopuszczeniu do startu decyduje sędzia główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.
 3. Zawodnicy charakteryzować powinni się dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Osoby posiadające lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognia oraz zamkniętych pomieszczeń nie powinny brać udziału w biegu.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym mieszczącym się w miejscu Adventure Park w Gdyni Kolibki w dniu zawodów w godzinach podanych w harmonogramie dostępnym na stronie internetowej zawodów.
 5. Na terenie Biura Zawodów – Adventure Park organizator zapewnia miejsce do przebrania oraz punkt do mycia po zakończonym biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy biegaczy.
 6. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 7. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.
 8. Prawo startu mają:
 • Osoby, które zarejestrowały się poprzez www.biegun.info i uiściły opłatę oraz osoby, które otrzymały vouchery w ramach konkursów prowadzonych przez Adventure Park Gdynia Kolibki.
 • Osoby, które na dzień przed zawodami ukończą 18 rok życia.
 • Wszyscy chętni nie posiadający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział.
 • Osoby, które złożą podpisane własnoręcznie lub przez pełnomocnika, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w Biegunie i przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.

 

 1. Klasyfikacja:
 1. Klasyfikowane i nagradzane zostają trzy najlepsze drużyny.
 1. Dekoracja i wręczanie nagród odbędzie się w dniu zawodów.
 2. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.
 3. Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie na stronie www.biegun.info.

 

 1. Zgłoszenia:
 1. Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych turach. Zgłoszenia będą przyjmowane od grudnia 2018 roku do dnia zawodów włącznie. Zgłoszenie należy wysłać poprzez stronę.

Kwota wpisowego pokrywa koszty:

 • ubezpieczenia NNW
 • opieki medycznej na trasie biegu
 • pamiątkowego medalu
 • posiłku po biegu

 

UWAGA:

organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom,
które nie stawią się na start w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia.

 

 1. W przypadku chęci wprowadzenia zmiany w formularzu zgłoszeniowym (dane osobowe, nazwa drużyny, fala startowa), zmiany będą dokonywane jedynie po okazaniu potwierdzenia przelewu (kwota min. 40 PLN) na dowolny cel charytatywny.

 

IX. Uwagi końcowe:

 1. Numer startowy musi zostać umieszczony w widocznym miejscu.
 2. Nie wolno zaśmiecać trasy biegu (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy, (bez wcześniejszego powiadomienia uczestników) wynikających z sytuacji nieprzewidzianych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. Z ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w biurze zawodów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celach promocyjnych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników wyścigu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

 

X. Skargi i wnioski:

Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji
w wysokości 250 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi
i zostanie w całości przekazana na cele charytatywne.