Regulamin - Bieg rodzinny 2019

I. Cel

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.

 1. Upowszechnienie biegów terenowych z przeszkodami jako dyscypliny umożliwiającej szerszej grupie zawodników wykazaniem się i sprawdzeniem swoich możliwości w warunkach na pograniczu ekstremalnych.
 2. Aktywne spędzenie czasu w rodzinnym gronie.
 3. Organizator

Fundacja OCR Events, ul. Bernadowska 1, 81-553 Gdynia

 1. Termin, miejsce i realizacja:
 1. Kolejne edycje zawodów w 2019 roku odbędą się  w dniach:
 • 23.03.2019 roku;
 • 20-21.07.2019 roku;
 • 16.11.2019 roku w dzielnicy Gdynia Kolibki.
 1. Baza imprezy: Adventure Park Gdynia Kolibki ul. Bernadowska 1
 2. Start: Adventure Park Gdynia Kolibki
 3. Meta: Adventure Park Gdynia Kolibki
 4. Harmonogram dostępny będzie na fanpage Biegun na facebooku, na stronie internetowej oraz w załącznikach do regulaminu.
 5. Limit uczestników Biegu Rodzinnego wynosi 100 drużyn rodzinnych.
 6. Aby zapisać się na bieg należy wypełnić elektroniczny formularz znajdujący się na stronie wydarzenia oraz dokonać wpłaty wpisowego.
 7. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 8. Zapisy elektroniczne przyjmowane będą do dnia:

- w przypadku edycji wiosennej – do 16.03.2019 roku do godziny 21.00;

- w przypadku edycji wakacyjnej – do 13.07.2019 roku do godziny 21.00;

- w przypadku edycji jesiennej – do 09.11.2019 roku do godziny 21.00.

Istnieje możliwość zapisu w dniu zawodów, pod warunkiem wolnych miejsc, jednak taki zapis nie gwarantuje otrzymania pełnego pakietu startowego.

 1. Zasady:
 1. Drużyna biegu rodzinnego musi składać się z minimum jednego dziecka i jednej osoby dorosłej.
 2. W jednej drużynie rodzinnej mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby dorosłe.
 3. Zawodnicy startują wspólnie i obowiązkowo pokonują około 4 kilometrową trasę.
 4. Zawodnicy wspólnie pokonują przeszkody pomagając sobie wzajemnie.
 5. Pokonanie przeszkody nie jest obowiązkowe.
 6. Nad bezpiecznym sposobem pokonywania przeszkody czuwa sędzia.
 7. Zawodnik, który nie zdoła pokonać przeszkody jest zobowiązany ustąpić miejsca innym.
 8. Zawodnicy mogą pomagać innym zawodnikom z innych drużyn.
 9. Sędzia udzieli instrukcji prawidłowego pokonania przeszkody przed podejściem zawodnika do jej pokonywania.
 10. Pomiar czasu będzie się odbywać elektronicznie.
 11. Drużyna rodzinna posiada pałkę z chipem do pomiaru czasu, z którą musi dobiec do mety.
 1. Uczestnictwo:
 1. Zawodnicy startują w Biegunie na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres
  i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegunie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód
  i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 2. Dopuszczeniu do startu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.
 3. Osoby posiadające lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognia oraz zamkniętych pomieszczeń nie powinny brać udziału w biegu.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym mieszczącym się w Adventure Park w Gdyni Kolibki w dniu zawodów w godzinach podanych w harmonogramie, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.biegun.info oraz na facebooku.
 5. Organizator zapewnia miejsce do przebrania się oraz punkt do mycia po zakończonym biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy biegaczy.
 6. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 7. Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.
 8. Prawo startu w kat. Biegu Rodzinnego mają:
 • Osoby, które zarejestrowały się poprzez www.biegun.info i uiściły opłatę oraz osoby, które otrzymały vouchery w ramach konkursów prowadzonych przez Adventure Park Gdynia Kolibki.
 • Wszyscy chętni nie posiadający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział.
 • Osoby, które złożą podpisane własnoręcznie lub przez pełnomocnika, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w Biegunie i przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.
 • Dzieci w wieku od 3 do 16 lat pod opieką osoby pełnoletniej.
 1. Klasyfikacja:
 1. Klasyfikowany i nagradzany zostaje najlepsze drużyny w kategoriach:

- jedno dziecko w drużynie

- dwójka dzieci w drużynie

- trójka dzieci w drużynie

- czwórka dzieci w drużynie

 1. Dekoracja i wręczanie nagród odbędzie się w dniu zawodów.
 2. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.
 3. Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie na stronie www.biegun.info
 1. Zgłoszenia:
 1. Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego do wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych turach. Zgłoszenia będą przyjmowane od grudnia 2018 roku do dnia zawodów włącznie. Zgłoszenie należy wysłać poprzez stronę.

Kwota wpisowego pokrywa koszty:

- ubezpieczenia NNW

- opieki medycznej na trasie biegu

- pamiątkowego medalu

- posiłku po biegu

UWAGA:

organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią się na start

w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia.

 

 1. W przypadku chęci wprowadzenia zmiany w formularzu zgłoszeniowym (dane osobowe, nazwa drużyny, fala startowa), zmiany będą dokonywane jedynie po okazaniu potwierdzenia przelewu (kwota min. 40 PLN) na dowolny cel charytatywny.
 1. Uwagi końcowe:
 1. Numer startowy musi zostać umieszczony w widocznym miejscu.
 2. Nie wolno zaśmiecać trasy biegu (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na wyrzucaniu śmieci na trasie – zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany.
 3. Organizator zastrzegają sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy, (bez wcześniejszego powiadomienia uczestników) wynikających z sytuacji nieprzewidzianych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. Z ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w biurze zawodów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników wyścigu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 1. Skargi i wnioski:
 1. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji
  w wysokości 250 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi
  i zostanie w całości przekazana na cele charytatywne. Organizator zastrzega iż skargę taką należy złożyć na piśmie, a obsługa (sędziowie, ekipa biura zawodów, ekipa porządkowa) nie jest uprawniona do wyjaśniania sytuacji spornych.