Regulamin

Regulamin

I Rajd charytatywny do Miejsc Pamięci Narodowej

 

I. CEL RAJDU

1. Propagowanie aktywnego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu wraz z rodziną.

2. Propagowanie przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

3. Integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację.

4. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.

5. Propagowanie turystyki rowerowej na terenie gminy Koronowo.

6. Bezinteresowna pomoc rodzinom z powodu żywiołu.

 

II. NAZWA IMPREZY I TERMIN

I Rajd charytatywny do Miejsc Pamięci Narodowej - 23.09.2017

Start: 9:00 Hala MGOSiR w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4
Meta: 15:00 Tazbirowo Rodzinny Port Jachtowy

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

2. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

3. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką

rodzica lub opiekuna lub po dostarczeniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.

4. Uczestnicy Rajdu są ubezpieczeni przez Organizatora Rajdu.

5. Udział w rajdzie jest odpłatny ( wpisowe 10 zł )

 

Więcej szczegółów i zapisy=>
https://b4sportonline.pl/I_Rajd_Charytatywny_do_Miejsc_Pamieci_Narodowej/index

Rachunek bankowy:


Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
51 8144 0005 2001 0000 0521 0030
Tytuł przelewu: 1003-347-69295Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane dla rodziny która straciła cały swój dorobek życia przez nawałnicę która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia br. przez gminę Koronowo.


IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody

wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje

na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych

na trasie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy

i za szkody wyrządzone przez uczestników.

4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

 

VI ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW RAJDU

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 

 

1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się

decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych

dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.

3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione.

4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego(KASK NIE JEST OBOWIĄZKIEM, JEDNAK JEST ZALECANY PRZEZ ORGANIZATORA).

5. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie, należy

zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m, a odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 m.

6. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie

dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności,

należy jechać równo i spokojnie w szyku.

7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy

kontrolować szybkość i hamowanie.

8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się

o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej

zasygnalizowany.

9. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza

jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
10. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

 

VI. ZAKAZY NA TRASIE RAJDU

1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

2. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

3. niszczenia przyrody,

4. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,

5. głośnego zachowywania się,

6. zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

2. Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

 

 

Rowerowe Kornowo
Koronowo
Fe
Tazbirowo