Regulamin

Regulamin

LEŚNA 14 - 09.10.2021

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego związanego z COVID-19 w zależności od obowiązujących w danym czasie wymogów i obostrzeń będą publikowane na 3 dni przed zawodami w osobnym komunikacie i będą stanowiły załącznik do regulaminu.

I . ORGANIZATOR.

 1. Organizatorem treningu jest : Stowarzyszenie Brzoza Biega i  Rowerowa Brzoza.

II. TERMIN i MIEJSCE.

 1. Bieg i nordic-walking odbędzie się w dniu 9 października 2021r. od godziny 12.00 na terenach leśnych Puszczy Bydgoskiej, Leśnictwo Bielice ( okolice baru Leśnego Kogut )
 2. Zobacz mapę.
 3. Odbiór pakietu osobiście w strefie startu przed treningiem w godz.11.00 -11,45.
 4. Dystans:  
  - dla biegu 14km
  - dla nordic walking 10km
 5. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2,0h dla biegu i nordic-walking limit 2,5h.

   

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

 1. W biegu lub nordic -walking uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do biegu,  podpiszą oświadczenie o odpowiedzialności za swój stan zdrowia i opłacą opłatę startową. Oświadczenie od osób niepełnoletnich w wiele od  16 lat  podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Opłata startowa  za trening wynosi :
  -  50zł płatne podczas rejestracji on-line do 08.10.2021
  -  60zł płatne w dnu zawodu o 09.10.2021, możliwość rejestracji jedynie w przypadku nie osiągnięcia limitu.
  Opłata startową wpłacamy : 
  Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24.
  Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
 3. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje :
  • numer startowy,
  • prawo udziału w biegu lin nordic-walking oznakowaną trasą,
  • pamiątkowy medal  ,
  • ciepły posiłek na zewnątrz ,
  • zabezpieczenie medyczne,
 4. Limit uczestników wynosi łącznie bieg i nordic-walking  150 osób. ( liczą się uczestnicy z nadanymi numerami startowymi ) .

IV. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA  i NAGRODY Klasyfikacja kobiet i mężczyzn prowadzona będzie oddzielnie.

 1. Dla biegu i nordic-walking dekoracje  - pierwsze trzy miejsca dla  kobiet i mężczyzn w kategorii open ( trofea sportowe i nagrody rzeczowe  )
 2. Dla biegu i nordic-walking dekoracje  - pierwsze trzy miejsca dla  kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych  ( trofea sportowe  )
 3. Klasyfikacje wiekowe w biegu.: K i M - 20 (ur. do - 1992), K i M  - 30 (ur. 1991 -1982),
  K i M -40 (ur. 1981-72), -50 (ur. 1971-63) K i M - 60 (ur. 1961-52), K i M - 70 (ur. 1951-42),
 4. Klasyfikacje wiekowe dla nordic-walking : K i M - do 35 (ur. do - 1986), K i M  - 36 -45 (ur. 1985 -1976),
  K i M - 46 -55  (ur. 1975-1966), +56 (ur. od 1965 )

V. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

 1. Uczestnicy biegu  powinni szanować środowisko naturalne poruszać się tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie.
 3. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.
   

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po treningu.
 2. Udział w treningu   jest dobrowolny i każdy uczestnik   startuje  na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne   szkody.
 4. Przez akceptację niniejszej regulaminu  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z treningu
 5. Podczas treningu  wszyscy uczestnicy  muszą posiadać numery startowe.
 6. Organizator zapewnia udział w treningu służby medycznej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  imprezy.
 8. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

Wszyscy uczestnicy zawodów startując wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z treningu zamieszczonych w mediach  oraz materiałach promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami biegu  mogą być wykorzystane przez organizatora,  prasę,  radio i telewizję.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 

 1. Główny sędzia  : Zbigniew Wiśniewski
   

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem