Regulamin

Regulamin

 1. Organizatorem biegu : Stowarzyszenie Brzoza Biega i  Rowerowa Brzoza.
 2. Współpraca : Lasy Państwoe - Nadleśnictwo Bydgoszcz 

II. TERMIN i MIEJSCE.

 1. Bieg  w 4 cyklach  odbędzie się w dniach : 17.04.2017,  06.05.2017,  25.08.2017, 29.10.2017
 2. Biuro zawodów  - Puszcza Bydgoska - bar Leśny Kogut  
 3. Dystans: ok.12km ( 11km 750m ).
 4. Trasa - cross tereny leśne, trasa oznakowana co 1 kilometr.
 5. Start i meta przy Puszcza Bydgoska - bar Leśny Kogut  
 6. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2h.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

 1. W biegu uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do biegu,  podpiszą oświadczenie o odpowiedzialności za swój stan zdrowia i opłacą opłatę startową.
  Oświadczenie od osób niepełnoletnich w wiekeod  16 lat  podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Edycja biegu 17.04;  25.08; 29.10; opłata startowa  za każdą edycję wynosi  20zł platne podczas rejestracji on-line. W dniu zawodów oplata wyniosi 30zł.
 3. Edycja urodzinowia 06.05;  opłata startowa wynosi 30zł platne podczas rejestracji on-line. W dniu zawodów oplata wyniosi 40zł.
 4. Opłata startową wpłacamy :
  Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24.
  Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
 5. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje :
  • numer startowy,
  • prawo udziału w zawodach oznakowaną trasą,

  • ciepły posiłek w mecie zawodów ( grill ) ,
  • bufet na trasie, 
  • zabezpieczenie medyczne,
  • w edycji urodzinowej - uczestnik otrzymuje również medal pamiątkowy na mecie oraz uczestniczy w przyjęciu urodzinowym.
 6. Biuro zawodów - Puszcza Bydgoska - Bar Leśny Kogut będzie czynne na 2  godziny przed startem.
 7. W dniu zawodów będzie możliwość rejestracji jedynie w przypadku nie osiągnięcia limitu zawodników.
 8. Limit uczestnków każdej edycji wynosi 200 osób ( liczą się uczestnicy z nadanymi numerami startowymi ) .

IV. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA  i NAGRODY.

 1. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn prowadzona będzie oddzielnie.
 2. Dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn nagrody w kategorii open, trofea sportowe i nagrody rzeczowe lub bony wartościowe.
 3. Dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych nagrody – trofea sportowe.
 4. Klasyfikacje wiekowe: K i M - 20 (ur. do - 1988), K i M  - 30 (ur. 1987 -78),
  K i M -40 (ur. 1977-68), -50 (ur. 1967-58) K i M - 60 (ur. 1957-48),
 5. Wręczenie nagród odbędzie się  w okolicy startu-meta 1,5 h  licząc od godziny startu.
 6. Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie kumulują   się z nagrodami w klasyfikacji open.

V. KLASYFIKACJA GENERALNA I NAGRODY. 

 1. Klasyfikacja generalna będzie prowadzona od 1 edycji.
 2. Podsumowanie i dekoracja dla klasyfiakcji generalnej odbędzie się na ostaniej edycji - 29.10.2017. 
 3. Klasyfikacja generalna prowadzona będzie oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 4. Do klasyfikacji generalnej będą wliczane najlepsze ( nakrótsze ) czasy z min.  3  ukończonych edycji.
 5. Kllasyfiakcja jest liczona jako suma 3 najlepszych czasów z wszystkich edycji crossu.   
 6. Dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn w kategorii generalnej open -  trofea sportowe i
  nagrody fiansowe : Im. - 500zł, IIm.- 300zł,  IIIm - 200zł.
 7. Dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych w klasyfiakcji generalnej  – trofea sportowe oraz techniczna koszulka z logo CROSS JARKA.
 8. Klasyfikacje wiekowe dla klasyfiakcji generalnej są takie samie jak dla klasyfikacji indywiudulanej. : K i M - 20 (ur. do - 1997), K i M  - 30 (ur. 1987 -78), K i M -40 (ur. 1977-68), -50 (ur. 1967-58) K i M - 60 (ur. 1957-48),

VI. PROTESTY .

 1. Protesty można składać w tylko w dniu zawodów przed dekoracją po wywieszeni wyników.
 2. Protesty zostaną rozpatrzone bezpośrednio po zgłoszeniu przed dekoracją,  po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa biegu.

 

VII. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

 1. Uczestnicy biegu  powinni szanować środowisko naturalne poruszać się tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. 
 2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów.
 3. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.
   

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 2. Udział w zawodach  jest dobrowolny i każdy uczestnik   startuje  na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne   szkody.
 4. Przez akceptację niniejszej regulaminu  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 5. Podczas zawodów  wszyscy uczestnicy  muszą posiadać numery startowe. 
 6. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  imprezy.
 8. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 9. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach  oraz materiałach promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami biegu  mogą być wykorzystane przez organizatora,  prasę,  radio i telewizję.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
   

  Główny sędzia zawodów : Zbigniew Wiśniewski