Komunikat startowy

Komunikat startowy dotyczący LEŚNEJ 14 - 09.10.2021  zostanie opublikowany 5 dni przed zawodami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Komunikat startowy - CROSS JARKA  - TRENING  15.05.2021

I. TERMIN i MIEJSCE.

 1. Trening odbędzie się w dniu 15 maja 2021r. od godziny 12.00  na terenach leśnych Puszczy Bydgoskiej, Leśnictwo Bielice ( okolice baru Leśnego Kogut )
 2. Odbiór pakietu osobiście w strefie startu przed treningiem w godz.11.00 -11,45.
 3. Możliwości zaparkowania samochodu  w pobliżu - jest parking.
 4. Zobacz mapę .

II. TRASA BIEGU I NORDIC-WALKING.  

 1. Teren leśny z dużą ilością podbiegów i zbiegów.
 2. Dystans: ok 12 km.
 3. Trasa będzie oznakowana strzałkami kierunkowi i taśmą
 4. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2,0h dla biegu, nordic-walking limit 3h.
 5. Mapa trasy

III. LISTA UCZESTNIKÓW.  

IV. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA  i NAGRODY 
     Klasyfikacja kobiet i mężczyzn prowadzona będzie oddzielnie.

 1. Dla biegu i nordic-walking dekoracje  - pierwsze trzy miejsca dla  kobiet i mężczyzn w kategorii open ( trofea sportowe i nagrody rzeczowe  )
 2. Dla biegu i nordic-walking dekoracje  - pierwsze trzy miejsca dla  kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych  ( trofea sportowe  )
 3. Klasyfikacje wiekowe w biegu.: K i M - 20 (ur. do - 1992), K i M  - 30 (ur. 1991 -1982),
  K i M -40 (ur. 1981-72), -50 (ur. 1971-63) K i M - 60 (ur. 1961-52), K i M - 70 (ur. 1951-42),

V. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

 1. Uczestnicy biegu  powinni szanować środowisko naturalne poruszać się tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie.
 3. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.
   

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po treningu.
 2. Udział w treningu   jest dobrowolny i każdy uczestnik   startuje  na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne   szkody.
 4. Przez akceptację niniejszej regulaminu  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z treningu
 5. Podczas treningu  wszyscy uczestnicy  muszą posiadać numery startowe.
 6. Organizator zapewnia udział w treningu służby medycznej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  imprezy.
 8. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

Wszyscy uczestnicy startując w treningu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z treningu zamieszczonych w mediach  oraz materiałach promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami biegu  mogą być wykorzystane przez organizatora,  prasę,  radio i telewizję.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
Główny sędzia  : Zbigniew Wiśniewski

 

 

 

 

 

 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem