Regulamin – Bieg Niepodległości

Pod honorowym patronatem Burmistrza Białego Boru

W programie:

 • Bieg przełajowy na dystansie - 4 km oraz 8 km
 • Marsz nordic walking - 4km

I. CEL IMPREZY

 1. Promocja Miasta i Gminy Biały Bór na terenie kraju.
 2. Popularyzacja biegania  jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR

 • Gmina Biały Bór
 • Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji
 • Fundacja Herkules All Sports

III. TERMIN I MIEJSCE

 • 11 listopada 2021 roku – Biały Bór
 • Start i meta Plaża Miejska przy ulicy Sądowej.

IV. TRASA I DYSTANS

 1. Trasa prowadzi rekreacyjnymi duktami leśnymi wokół jeziora Łobez, a start i meta znajduje się na plaży miejskiej.
 • 1 pętla - dystans 4 km
 • 2 pętle - dystans 8 km
 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.

V. PROGRAM MINUTOWY

11.11.2021r.

 • godz. 15.00 – 16.30 - sekretariat zawodów (Plaża Miejska przy ulicy Sądowej).
 • godz. 16.00 – nordic walking 4 km
 • godz. 16.20 - bieg główny – dystans 8 km
 • godz. 16.30 - bieg główny – dystans 4 km
 • – ceremonie wręczenia nagród bezpośrednio po zakończeniu każdego z dystansów

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 07.11.2020 do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegcentaura.plwww.herkules.org.pl
 2. W biurze zawodów – zapisy oraz weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych.
 3. Wprowadza się limit zawodników 300 osób:
 • 100 osób - bieg na dystansie 8 km
 • 100 osób - bieg na dystansie 4 km
 • 100 osób - Nordic Walking – 4 km.

VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

W biegach oraz nordic walking na dystansie 4km;

 • 50 zł do dnia 26.10.2021r. (gwarantowana koszulka techniczna w pakiecie)
 • 60 zł do dnia 07.11.2021r.
 • 80 zł w biurze zawodów - pod warunkiem, że nie zostanie osiągnięty limit uczestników

Z opłaty startowej zwolnieni są ci mieszkańcy Miasta i Gminy Biały Bór, którzy zarejestrują się do dnia 26.10.2021r. Po tym terminie opłata startowa będzie zgodna z ceną pakietu na ogólnych zasadach.

Zawodnicy w pakiecie otrzymują odlewany medal, koszulkę techniczną  (dla zarejestrowanych do dnia 26.10.2021r), posiłek regenracyjny.

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują medal, koszulka techniczna (dla zgłoszonych i opłaconych do 29.10.2021r.) oraz posiłek regeneracyjny.

Opłaty przelew elektroniczny przez BLUE MEDIA lub na konto

Wpłaty dokonywać na konto: Fundacji Herkules All Sports., Bonin 11E, 76-009 Bonin

Numer konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087

z numerem rejestracyjnym otrzymanym w potwierdzeniu zgłoszenia

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora: www.crosscentaura.pl lub www.herkules.org.pl

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

 • Indywidualnie:

W biegu głównym na dystansie 4 km, 8 km oraz nordic walking 4km –  klasyfikacja generalna

W biegach oraz marszu nordic walking będą prowadzone klasyfikacja generalna oraz kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • K / M - jun     do 15 lat ( tylko na dystansie 8 km w biegu i 4km w marszu)
 • K / M - 16      16- 39 lat
 • K / M - 40      40- 49 lat
 • K / M - 40      50- 59 lat
 • K / M - 60 +   60 lat

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

4. W biegu na dystansie 8 km udział biorą zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia (biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia). Osoby nieletnie muszą stawić się i odebrać pakiet w obecności opiekuna prawnego, który podpisze oświadczenie w obecności obsługi sekretariatu zawodów (wcześniej potwierdzając swoją tożsamość okazując się dowodem tożsamości).

5. W biegu i nordic walking na dystansie 4km udział biorą zawodnicy, którzy ukończyli 10 rok życia (biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia). Osoby nieletnie muszą stawić się i odebrać pakiet w obecności opiekuna prawnego, który podpisze oświadczenie w obecności obsługi sekretariatu zawodów (wcześniej potwierdzając swoją tożsamość okazując się dowodem tożsamości).

6. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

7. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

IX. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na wszystkich dystansach

za miejsca I – III puchar, upominek

MIESZKAŃCY GMINY I MIASTA Biały Bór

Najwyżej sklasyfikowany mieszkaniec i mieszkanka w biegach oraz nordic walking.

W kategoriach wiekowych na każdym dystansie:

        za miejsca I – III upominek

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
 6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 7. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 8. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 11. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 12. Każdy zawodnik w biegu otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wodę na trasie.
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 15. W przypadku niezwrócenia chipa po zakończeniu zawodów, uczestnik wyraża zgodę na obciążenie go kwotą 30zł.
 16. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze z Zespołu Szkół  Nr 7 w Białym Borze.
 17. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : biuro@herkules.pl.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem