KALENDARZ WYDARZEŃ

Nearest event remained time:

Opłata członkowska w KTKKF za 2023 rok
Event starts at: 31.03.2023 at 22:59
Registration open until: 31.03.2023
Distance: 1.00
Location: Koszalin
06.05.2023 - XIV Koszaliński Bieg Górski - 5km, 15km, 5km NW
Event starts at: 06.05.2023 at 11:00
Registration open until: 04.05.2023
Distance: 15
Location: Koszalin
Regulamin   
30.12.2023 - Bieg dzieci i młodzieży
Event starts at: 30.12.2023 at 10:30
Registration open until: 28.12.2023
Distance: 0.60
Location: Koszalin
Regulamin   
30.12.2023 - XIV Koszaliński Bieg Sylwestrowy - 5km
Event starts at: 30.12.2023 at 11:00
Registration open until: 28.12.2023
Distance: 5.00
Location: Koszalin
Regulamin   
30.12.2023 - Sylwestrowy Nordic Walking - 3,4km
Event starts at: 30.12.2023 at 11:35
Registration open until: 28.12.2023
Distance: 3.40
Location: Koszalin
Regulamin   

AKTUALNOŚCI

Regulamin - Bieg Walentynkowy

bieg  – 5 km

nordic walking - 3,4 km

I. CEL IMPREZY

 1. Promocja Miasta i Gminy Koszalin na terenie kraju.
 2. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 18 luty 2023 r. - Koszalin - Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Śniadeckich 4

III. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 9.30 - 10.45 - sekretariat zawodów (Hala Widowiskowo-Sportowa)
 • godz. 11.00 – bieg główny 5 km
 • godz. 11.30 – nordic walking 3,4 km
 • godz. 12.00 - uroczyste podsumowanie

IV. ORGANIZATOR

 • Fundacja Herkules All Sports
 • Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

V. ZAPISY

 1. On-line do dnia 16.02.2023 r. do godziny 23:59 lub do osiągnięcia limitu startujących 250 osób opłaconych w biegu i nordic walking przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: herkules.org.pl
 2. W przypadku osiągnięcia limitu startujących, lista zostanie zamknięta bez możliwości zgłoszeń w dniu zawodów.
 3. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Śniadeckich 4, które czynne będzie:
 • 18 luty 2022 r. od godz. 9.30 – 10.45

VI. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna w biegu głównym i nordic walking:

 • 40 zł do dnia 31.01.2023 r.
 • 50 zł do dnia 16.02.2023 r.
 • 70 zł w dniu zawodów - pod warunkiem przyjmowania zgłoszeń.

Wpłaty dokonywać na konto:

Opłata startowa na konto Fundacji Herkules All Sports nr 55105015591000009031788087 z dopiskiem "Bieg Walentynkowy”.

W ramach opłaty startowej każdy zgłoszony otrzymuje: pamiątkowy medal, bułka, herbata i kawa.

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora https://b4sportonline.pl/Biegi_Koszalin_2016/l

3. W biegu głównym mogą brać udział osoby od 14 roku życia.

4. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W biegu głównym oraz nordic walking będą prowadzone klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja par (suma czasów).

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

6. Przy weryfikacji osoby nieletniej uczestniczyć musi ich opiekun prawny.

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

X. WYRÓŻNIENIA

BIEG GŁÓWNY

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • za miejsca I – III puchar, upominek

Klasyfikacja par

 • za miejsca I – III puchar, upominek

NORDIC WALKING

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • za miejsca I – III puchar, upominek

Klasyfikacja par

 • za miejsca I – III puchar, upominek

WSZYSCY UCZESTNICY BIEGU GŁÓWNEGO I NORDIC WALKING BIORĄ UDZIAŁ W LOSOWANIU ATRAKCYJNYCH NAGRÓD

XI. TRASA

 1. START i META Koszalin Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Śniadeckich 4
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po nawierzchni twardej.

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XIII. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
 13. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 15. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać: Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 16. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 17. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : herkules.org.pl

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem