Regulamin

Regulamin biegu

Regulamin imprezy „Bieg Tropem Wilczym” 2018 r. w Sobowidzu

I. CEL

1. Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych – polskich partyzantów, którzy po zakończeniu II wojny światowej, do 1963 roku walczyli na terenie Polski z sowiecką okupacją.

2. Edukacja i promocja święta dedykowanego tym bohaterom tj. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowionego na 1 marca przez Prezydenta RP.

3. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR

1. Organizatorem „Biegu Tropem Wilczym” jest Fundacja Wolność i Demokracja we współpracy lokalnej z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich.

2. Koordynatorem „Biegu Tropem Wilczym” Sobowidz jest Adam Dąbkowski tel. 698-395-801

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Termin – 4 marca 2018 r. (niedziela)

a) Początek imprezy godz. 10:00;

b) zakończenie imprezy godz.15:00.

2. Miejsce – Sobowidz.

a) Start i meta – Boisko w Sobowidzu.

3. Długości tras:

a) 1963 metrów – dystans związany jest z rokiem śmierci ostatniego żołnierza wyklętego („Józef Franczak, ps. Lalek”);

b) 5000 metrów (jedna pętla);

c) 10 000 metrów (dwie pętle); - trasy nie posiadają atestu PZLA.

4. Trasa biegu – drogi utwardzone oraz ścieżki leśne.

a) Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.

6. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy:

a) na dystansie 5 km wynoszący 90 minut;

b) na dystansie 10 km wynoszący 150 minut;

c) wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w tym czasie, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

IV. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

10:00 – początek imprezy, rejestracja, odbiór pakietów;

11:00 – Msza święta poświęcona żołnierzom wyklętym;

12:30 – start biegu na trasie 1963 m (limit czasowy – 35 minut);

12:30 – start biegu na trasie 5 km oraz 10 km;

15:00 – uroczyste zakończenie imprezy.

V. UCZESTNICTWO

1. Do biegu mogą przystąpić osoby pełnoletnie oraz małoletnie po uprzednim przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku w celach związanych z promocją wydarzenia.

3. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na trasie biegu.

4. Wszyscy zawodnicy muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

5. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się:

a) przy Kościele w dniu 04.03.2018 r. (Niedziela) w godz. 10:00 - 11:00

b) w Biurze Zawodów, w dniu: 04.03.2018 r. (niedziela) w godz. 12:00 - 12:30

6. Szatnia mieścić się będzie w bliskiej odległości startu i mety biegu. Czynna będzie w dniu zawodów, w godzinach od 12:00 do 15:00.

7. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.

8. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:

- pamiątkowy medal na mecie;

- pamiątkową koszulkę;

- niespodzianki od sponsorów biegu

- wodę na mecie biegu;

- ciepły poczęstunek po ukończeniu biegu;

9. W przypadku, gdy uczestnik zdecyduje się na udział na dwóch trasach Biegu otrzyma wyłącznie jeden medal.

VI. . ZGŁOSZENIA

1. Limit miejsc wynosi 170 osób.

2. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie https://b4sportonline.pl/Bieg_Tropem_Wilczym_2018/ do 3 marca 2018 r. W dniu 4 marca 2018 r. zgłoszenia będą przyjmowane tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów – jeśli limit miejsc nie zostanie wykorzystany wcześniej.

3. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej, zwanej dalej wpisowym.

a. Wpisowe za dystans 1963 metry dokonane do dnia 4.03.2018 r. wynosi 10,00 PLN.

b. Wpisowe za dystans 5000 metrów dokonane do dnia 4.03.2018 r. wynosi 10,00 PLN

c. Wpisowe za dystans 10 000 metrów dokonane do dnia 4.03.2018 r. wynosi 10,00 PLN

4. Istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę inną niż zawodnik. Odbiór pakietów w tym przypadku odbywa się za okazaniem dowodu tożsamości, bądź jego kopii wraz z pisemnym oświadczeniem zawodnika.

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

6. Dokonanie wpisowego przez 170 osobę jest równoznaczne z automatycznym zamknięciem zapisów. któregokolwiek zawodnika, cały zespół nie zostanie ujęty w klasyfikacji drużynowej.

VII. NAGRODY

1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

1. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.

2. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz organizatorów biegu.

3. Wszyscy uczestnicy biegu zostaną ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej.

3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.

6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to create a ticket